Oppaan Yhteiskuntatieteet Joensuu, YTK, 2019-20 tiedot


Yhteiskuntatieteet Joensuu, YTK, 2019-20

Yleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta. Myös sivuaineiden Yammer-ryhmiä kannattaa seurata.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto Joensuun kampuksella rakentuu sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan tieteenalaopinnoista. Opetus sisältää yhteiskuntatieteiden perusvalmiudet: tärkeimmät teoriat ja tiedonhankinnan menetelmät. Näitä sovelletaan yhteiskunnallisesti keskeisiin kysymyksiin työstä, koulutuksesta, hoivasta, liikkuvuudesta ja monikulttuurisuudesta sekä näiden välisistä suhteista. Opetuksessa painottuvat globaalin koulutusyhteiskunnan ja muuttuvien työmarkkinoiden prosessit ja niiden hallitseminen sekä arkisen hyvinvoinnin kysymykset.

Pääaine valitaan kandidaatin tutkinnon aikana ennen sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaarin aloittamista. Kandidaatintutkintoa haettaessa tarvitaan pääaine. Valittu pääaine ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä saatavalla lomakkeella. Täytetty lomake palautetaan Itä-Suomen yliopiston opintopalveluihin. Pääaineen valitsemiseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo yhteiskuntatieteiden amanuenssi. Maisterin tutkinto suoritetaan valitussa pääaineessa, ja se sisältää pääaineen tieteenalaopintoja sekä syventää kandidaatin tutkinnon erityisalojen tietämystä.

Yhteiskuntatieteellinen koulutus Joensuun kampuksella tarjoaa mielenkiintoista ja työelämän tarpeita vastaavaa yhteiskuntatieteellistä opetusta. Joensuun kampus tarjoaa opiskelijalle laajan sivuainevalikoiman.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tietoa, jäsentää sitä ja käyttää erilaisissa tehtävissä. Hän hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteet tieteellisen työskentelytavan. Hän myös osaa soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tietää, kuinka uusia asioita voi oppia, mistä tietoa haetaan ja kuinka tehdään työtä erilaisia asiantuntemuksia edustavien yhteistyönä.

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot ja yhteiskuntatieteiden aineopinnot eivät ole valittavissa sivuainekokonaisuuksiksi, vaan sivuaineopiskelija voi valita joko sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan sivuainekokonaisuuden.


Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa:
Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö

Yhteiskuntatieteiden laitoksen tiedotuskanava opiskelijoillemme on Yammer-ryhmä: Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu

 

Kokonaisuusmerkinnät ja opintoneuvonta: amanuenssi Minna Paronen

Kokonaisuusmerkintä pyydetään joko sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä.

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Tutkinnon hakeminen

  1. Kaikki tutkintoon vaadittavat/tulevat opintojaksot on tehty ja niistä on suoritusmerkinnät opintorekisterissäsi.
  2. Jos kokonaisuuksia ei ole vielä koostettu, pyydä opintokokonaisuuksien kokonaisuusmerkinnät pääaineopinnoistasi sekä sivuaineopinnoistasi.
  3. Täytä sähköinen hakulomake UEF asiointipalvelussa. Liitä hakemukseen ohjeissa pyydetyt liitteet. Ennen kuin jätät hakemuksen, ole yhteydessä pääaineesi amanuenssiiin, jolta saat hakemukseen liitettävän opintorekisteriotteen.

AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muissa oppilaitoksissa suoritetuilla tutkinnoilla/opinnoilla voidaan korvata opintoja sen mukaan mitä tiedekunnassa on linjattu ja mitä hyväksilukemisesta (sisällyttämisestä ja korvaamisesta) on oppiaineen sisällä päätetty.

Yhteisesti yhteiskuntatieteiden laitoksella on linjattu seuraavaa:
• Kandidaattivaiheessa voidaan hyväksyä enintään 25 op toiseen tutkintoon kiinnitettyjä opintoja. Tämä voi sisältää pääaineen menetelmäopintoja tai muita pakollisia opintojaksoja esim. Sosiologian perusteet. Tämä ei sisällä tutkintoon pakollisena kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja.
• Kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus.
• Menetelmäopintojen osalta on päätetty, että kandidaatin tutkintoon tai maisterin tutkintoon voidaan hyväksilukea enintään 10 vuotta vanhoja opintoja. Itä-Suomen yliopistossa (tai Kuopion tai Joensuun yliopistossa) yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa aloitetun ja kesken jääneen tutkinnon osalta aiemmin tehdyistä menetelmäopinnoista ja niiden soveltuvuudesta nykyiseen opetussuunnitelmaan sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen yhteydessä silloin, kun opiskelija palaa suorittamaan tutkintoaan loppuun.
• AMK-tutkintoon suoritetuilla tutkimusmenetelmäopinnoilla tai täydennyskoulutuksessa tehdyillä menetelmäopinnoilla ei hyväksilueta kandidaatintutkintoon eikä maisteritutkintoon sisältyviä menetelmäopintoja
• Maisteritutkintoon voidaan hyväksilukea aikaisempaan maisteritutkintoon suoritettuja opintoja enintään 15 op. Tämä voi sisältää menetelmäopintoja tai tutkintoon kuuluvia pakollisia opintojaksoja, pl. tutkielmaopinnot.
• Kirjatenttien osalta on linjattu, että opintojakson kirjallisuuden vaihtuessa lukuvuoden alusta elokuussa voi tenttiä vanhan tai uuden opetussuunnitelman mukaisesti, syyskuun alusta alkaen vain uuden opetussuunnitelman kirjallisuuden mukaisesti.
• Aikaisempien opintojen perusteella ei voida korvata pro gradu –tutkielmaa eikä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.
• Työkokemuksella ei lähtökohtaisesti korvata opintojaksoja. Mahdollisista poikkeuksista tähän, esim. harjoittelu, ilmoitetaan opintojakson opintojaksokuvauksessa.
Tarkempia tietoja AHOT-prosessista löytyy KAMUsta sekä yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä.


Kirjoitusohjeita
Kirjoitusohjeita löydät yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä.

Ohje tieteellisten tapahtumien, vierailuluentojen yms. opinnollistamineen yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisössä.

Opinto-oppaat

Tiedekuntien opinto-oppaat on julkaistu Kamussa.

Opintopalveluiden ja kielikeskuksen järjestämiä opiskelukykyä ja -taitoja tukevia koulutuksia:

HUOM. Yhteiskuntatieteiden perus- ja aineopintokokonaisuudet eivät ole sivuainekokonaisuuksia. Kokonaisuudet on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden pääaineopiskelijoille.

 

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

5525100 Yhteiskuntatieteiden perusopinnot 25 op
Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntatieteiden tavan tarkastella elämää ja maailmaa, ne peruskäsitteet, joilla ilmiöihin tartutaan, tärkeimmät teoriat sekä keskeiset nyky-yhteiskuntien alueet (kuten talous, työ, koulutus, liikkuvuus, arki ja hoiva). Opiskelija on harjaantunut omaksumaan tieteellistä tietoa.

Kaikille yhteiset opinnot 15 op
5514101 Sosiologian perusteet 5 op (1. vuosi)              
5515101 Yhteiskuntapolitiikan perusteet 5 op  (1. vuosi)         
5525101 Yhteiskuntatieteiden käytännöt 5 op  (1. vuosi)         
Temaattiset opintojaksot 10 op (1. vuosi)
Temaattiset opinnot on jaettu kolmeen koriin.

Ensimmäisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. Toisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa. Kolmanteen koriin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.

 PerusopinnotAineopinnotSyventävät opinnot
ArkiPerhetutkimusHoivan käytännötMobility and Borderless Care
EtnisyysRasismin sosiologia TAI
Antirasismin perusteet
Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteetRacism, Prejudice and Cultural Discrimination
KoulutusSuomalainen kouluKasvatus ja koulutus yhteiskunnassaKoulutussosiologia ja koulutuspolitiikka
Työ ja talousTyöpolitiikkaTyöelämä murroksessaUuden työn tutkimus
Muuttoliike Muuttoliike ja rajankäyntiGlobal change, local encounters: Themes and Concepts
Sukupuoli Sukupuoli yhteiskunnassa, lukupiiriSukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus;
Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet
Tieto ja teknologia Numerotiedon politiikkaTiede ja teknologia yhteiskunnassaTieteen ja teknologian tutkimus
Yhteiskunnallinen valta Valta ja hallintaValtateoriat ja -tutkimus
Yleissivistävät

Kriminologia TAI Oikeussosiologia ja kriminologia;
Sosiaaliturvapolitiikka;
Talouspolitiikka;
Tytöstä naiseksi;
vuosittain vaihtuvat opintojaksot (5525198), jotka
ilmoitetaan WebOodissa olevassa opetusohjelmassa

Jälkimoderni yhteiskunta ja sen rajankäynnit;
Tasa-arvopolitiikka,
Uskonnon sosiologia;
vuosittain vaihtuivat opintojaksot (5525298), jotka ilmoitetaan WebOodissa olevassa opetusohjelmassa.
Katso maisterin tutkintojen opetussuunnitelmat


Valitaan kaksi seuraavista opintojaksoista (mistä tahansa korista):

I Kori
5515106 Perhetutkimus 5 op
5514122 Rasismin sosiologia 5 op TAI 2320469 Rasismi, antirasismi ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa 5 op <- Opintojaksoa 2320469 ei järjestetä tilalla on opintojakso 5514134 Antirasismin perusteet, 5 op. 
5514123 Suomalainen koulu 5 op
5515107 Työpolitiikka 5 op
II Kori
5514133 Numerotiedon politiikka 5 op
III Kori
5514132 Kriminologia 5 op TAI 5311419 Oikeussosiologia ja kriminologia 5 op
5515102 Sosiaaliturvapolitiikka 5 op
5515105 Talouspolitiikka 5 op
5514124 Tytöstä naiseksi
Vuosittain vaihtuva opintojakso (5525198), ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa.

5525200 Yhteiskuntatieteiden aineopinnot 60 op
Yhteiskuntatieteiden aineopinnot on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen, jotka käsittelevät yhteiskuntatieteellistä ajattelua, yhteiskuntatutkimuksen menetelmiä ja yhteiskuntatutkimuksen teemoja. Kunkin opintojakson kohdalla mainitaan kyseisisen opintojen suositeltu suorittamisajankohta.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa seurata ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua, tehdä analyysiä ilmiöistä, soveltaa yhteiskuntatutkimuksen menetelmiä ja tunnistaa lisäoppimisen tarpeet. Opintojen myötä opiskelijalle kertyy alan kehityksen seuraamisen edellyttämät valmiudet etsiä, jäsentää sekä esittää yhteiskuntatieteellistä tutkimustietoa

Yhteiskuntatieteellinen ajattelu 10 op           
5525210 Yhteiskuntatieteiden paradigmat, luennot 2 op (2. vuosi)       
5525211Yhteiskuntatieteiden paradigmat, kirjallisuus 3 op (2. vuosi)           
5525205 Yhteiskuntatieteiden klassikot 5 op    (2. - 3. vuosi)    
  
Tutkimusmenetelmät 10 op
5010102J Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (2. vuosi)            
5525202 Tilastolliset menetelmät yhteiskuntatieteissä 2 op  (2. vuosi)     
5010103J Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op  (2. vuosi)         
5525203 Laadullinen tutkimus yhteiskuntatieteissä 2 op  (2. vuosi)      


Temaattiset opintojaksot 30 op, valitaan kuusi seuraavista opintojaksoista (mistä tahansa korista):   (2. - 3. vuosi)   

I Kori
5515211 Hoivan käytännöt 5 op TAI 5515264 Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op
5514231 Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet 5 op (opintojakson aiempi nimi Monikulttuurisen yhteiskunnan sosiaaliset verkostot)
5514223 Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa 5 op
5515221 Työelämä murroksessa 5 op TAI 5515263 Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
II Kori
5515213 Muuttoliike ja rajankäynti 5 op
5515203 Sukupuoli yhteiskunnassa, lukupiiri 5 op
5514239 Tiede ja teknologia yhteiskunnassa 5 op (opintojakson aiempi nimi Teknotiede yhteiskunnassa)
5514245 Valta ja hallinta 5 op
III Kori
5514263 Jälkimoderni yhteiskunta ja sen rajankäynnit 5 op
5515224 Tasa-arvopolitiikka 5 op
5514229 Uskonnon sosiologia 5 op
Vuosittain vaihtuva opintojakso (5525298), ilmoitetaan opetusohjelmassa

Muut mahdolliset temaattiset opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op (3. vuosi)

Kandidaattiseminaarit järjestetään pääaineittain, sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa, ja valitsemalla seminaarin opiskelija valitsee kandidaatintutkinnon pääaineen. Valittu pääaine ilmoitetaan yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä löytyvällä lomakkeella. Pääaineen valitsemiseen liittyvistä käytännöistä tarkempaa tietoa yhteiskuntatieteiden amanuenssilta.

5514250 Sosiologian kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä 5525251 Kypsyysnäyte, kandidaatin tutkinto (YTK) 0 op
tai
5515205 Yhteiskuntapolitiikan kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op sekä 5525251 Kypsyysnäyte, kandidaatin tutkinto (YTK) 0 op


Kieli- ja viestintäopinnot 11 op (kaikki tekevät nämä opintojaksot)
Suomen kieli ja viestintä 4 op
8011954 Kirjoitusviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2 op  (HUOM. Integroitu kandidaattiseminaariin eli tehdään samaan aikaan kandidaattiseminaarin kanssa) (3. vuosi)
8011978 Puheviestintää yhteiskuntatieteiden opiskelijoille 2 op (HUOM. Integroitu kandidaattiseminaariin eli tehdään samaan aikaan kandidaattiseminaarin kanssa) (3. vuosi)
Toinen kotimainen kieli: ruotsi 3 op
8012954 Ruotsia yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, kirjallinen ja suullinen taito 3 op (2. vuosi)
     Sisältää osat (opetukseen ilmoittautuminen opintojaksolle 8012954):
     8012954A Ruotsin kirjallinen taito yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, 1.5 op
     8012954B Ruotsin suullinen taito yhteiskuntatieteiden opiskelijoille, 1.5 op
Vieras kieli: englanti 4 op
8013957 English Academic Reading Skills for Social Sciences 2 op (1. vuosi)
8013958 English Academic and Professional Communication for Social Sciences 2 op (1. vuosi)

Katso kieli- ja viestintäopintojen monimuotokurssit (vaihtoehtoiset opintojaksot tutkintokursseille) Kielikeskuksen sivuilta: uef.fi/kielikeskus/perustutkintokoulutus/omat-tutkintovaatimukseni

Muut kaikille yhteiset opinnot 19 op (kaikki tekevät nämä opintojaksot)
5525010 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (HOPS), yhteiskuntatieteet 1 op (1. vuosi)
1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op (opintojakson aiempi nimi Yliopisto-opinnot käyntiin) (1. vuosi)
5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset 5 op (1. vuosi)
5010101J Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (1. vuosi)
5525004 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lukeminen ja kirjoittaminen 5 op *** (1. vuosi)
5525003 Työelämäopinnot 3 op (1. - 2. vuosi)
8020060 Yhteiskuntatieteiden tiedonhaku 1 op (HUOM. Integroitu kandidaattiseminaariin eli tehdään samaan aikaan kandidaattiseminaarin kanssa) (3. vuosi)
*** Jos olet aiemmin jo tehnyt opintojaksot 5525001 ja 5525002, ei sinun tarvitse tehdä opintojaksoa 5525004. Jos olet jo aiemmin tehnyt vain toisen opintojaksoista 5525001 ja 5525002, ole yhteydessä opintojakson 5525004 vastuuopettajiin ja sovi heidän kanssaan siitä, miten suoritat opintojakson 5525004.

Sivuaineopinnot (1. - 3. vuosi)
Opiskelija voi valita sivuaineet vapaasti oman kiinnostuksensa pohjalta. Sivuaineista suoritetaan joko kaksi vähintään 25 opintopisteen kokonaisuutta (= kaksi perusopintokokonaisuutta) tai yksi vähintään 60 opintopisteen kokonaisuus (= yksi aineopintokokonaisuus, ml. perusopinnot). Lisäksi tehdään muita sivuaineopintoja niin, että yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittava 180 op täyttyy (jos 180 op ei täyty mainituista kokonaisuuksista). Sivuaineena voi olla mikä tahansa Itä-Suomen yliopiston (paitsi sosiologia ja/tai yhteiskuntapolitiikka opetussuunnitelmissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi) tai muun yliopiston oppiaine. HUOM. Kaikki Itä-Suomen yliopiston oppiaineet eivät ole vapaasti valittavissa sivuaineiksi.