Oppaan Sivuaine: Sosiaalipsykologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SOSIAALIPSYKOLOGIA, SIVUAINE

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yksilön minuuden kehittyminen suhteissa yhteisöön ja kulttuuriin, yksilön hyvinvoinnin sosiaaliset ehdot, ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toiminta, yhteiskunnallisten käsitysten ja poliittisen sosiaalipsykologian teemat sekä visuaaliset menetelmät. Sosiaalipsykologiaa voi Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, avoimen opiskelijat ja jatkuvan oppijan oikeudella opiskelevat opiskella Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella pitkänä vapaasti valittavana sivuaineena eli siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op. Opiskelija voi suorittaa sosiaalipsykologian opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Opetus järjestetään Kuopion kampuksella.

HUOM! Sosiaalitieteet, Kuopio tai Yhteiskuntatieteet, Kuopio (1.9.2020 alkaen) hakukohteessa aloittaneet eivät voi tehdä sivuaineeksi sosiaalipsykologian perus- ja / tai aineopintoja, rakenteissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi! 

 

Kokonaisuusmerkinnät & opintoneuvonta

Amanuenssi Ella Heimonen
Kokonaisuusmerkintä pyydetään sähköpostitse.
Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.