Oppaan Sivuaine: Taloustieteen perusopinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

5313903 Taloustieteen perusopinnot 25op 

Taloustieteen perusopinnot 25 op ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskeleville. Opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksoille weboodissa. 

Taloustiede on osa yhteiskuntatieteitä. Erityisesti kysymykset − miten talous toimii, millaisin perustein talouden toiminnan tuloksia voidaan arvioida ja millaisin toimenpitein talouden toimintaa voidaan parantaa − konkretisoivat taloustieteen luonnetta yhteiskuntatieteiden joukossa. Siten taloustiede tutkii sekä talousyksiköiden taloudellista toimintaa ja siinä esiintyviä säännönmukaisuuksia, että kokonaistaloudellisia kysymyksiä, kuten taloudellinen kasvu suhdannevaihtelut ja työttömyys. Kiinnostuksen kohteina voivat esimerkiksi olla kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen, yritysten tuotanto- ja investointipäätökset sekä hyödykemarkkinoiden toiminta. Taloustieteen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia. Tehokkuus ja oikeudenmukaisuus muodostavat taloustieteen keskeisen arvopohjan, jonka perusteella talouden toimintaa arvioidaan ja arvotetaan. Siten taloustieteessä myös pohditaan, mitä tehokkuudella ja oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan taloudellisten voimavarojen kohdentamisen yhteydessä. Näiden kysymysten pohtiminen lisää kansalaisten ymmärrystä niin markkinoiden toiminnasta kuin julkisen sektorin toiminnan organisoitumisesta sekä niihin liittyvistä rajoitteista. 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansantalouden toiminnan perusteet, hallitsee taloustieteen keskeiset käsitteet sekä tunnistaa taloustieteelle ominaisen lähestymistavan ilmiöiden tarkasteluun. Edelleen opiskelijalla kykenee soveltamaan taloustieteelle ominaista lähestymistapaa ja käsitteistöä valitsemiensa erityisalojen teemojen puitteissa sekä seuraamaan näiden eritysalojen (tieteellistä) keskustelua.

Sisältö

Pakollinen

5210110  Taloustieteen perusteet                                                  6 op

Valitse lisäksi vähintään 19op alla olevista opintojaksoista.

5420102 Julkistalous                                                                    5 op

5420045 Taloustieteen matematiikka                                             5 op

 5420046 Mikrotalous                                                                   5 op

5313906 Ekonometrian peruskurssi                                               5 op

5313918 Muu kansantaloustieteen opintojakso                               5 op

Lisätietoja yliopistonlehtori Hannu Tanniselta (hannu.tanninen(a)uef.fi). Sovi pääaineen HOPS-ohjaajasi kanssa siitä, miten korvaat omassa tutkintorakenteessasi ne opintojaksot, jotka kuuluvat sekä pääaineopintoihin (kauppatiede tmv.) että näihin perusopintoihin. 

Kun olet saanut kansantaloustieteen kokonaisuuden valmiiksi, pyydä sen koostaminen sähköpostilla sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen amanuenssilta (heli.kemppainen(a)uef.fi).