Oppaan Ruotsin kieli, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

RUOTSIN KIELI 2021-2022

Pääaineopiskelijan opas

Ruotsin kielen oppiaineessa koulutetaan kielen asiantuntijoita työelämän eri aloille. Kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, teoreettiset tiedot kielestä, kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, taito käyttää alan kirjallisuutta sekä tieteellisen tutkimuksen perustaidot. Lisäksi ruotsin kielen asiantuntijan taitoihin kuuluu tuntemus ruotsalaisesta kielialueesta ja kielialueen kulttuurista ja historiasta.

Ruotsin kielen oppiaineen opetus ja tutkimus tarkastelee monipuolisesti ruotsin kieltä ja kielialueen kulttuuria. Tutkimus painottuu ruotsinkieliseen ja monikieliseen vuorovaikutukseen, ruotsin kielen opetukseen ja oppimiseen, alueelliseen variaatioon ja erityisesti ruotsin kielen historiaan Itä-Suomessa.

Oppiaineessa annettava opetus perustuu opetussuunnitelmaan. Siinä kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskeltavat asiasisällöt, opiskelutavat ja opintosuoritusten arviointi. Opintojaksojen tarjonta kattaa useimmat alueet, jotka ovat tyypillisiä ruotsin oppiaineille yliopistoissa.

Tutkintoon sisältyy kieliharjoittelu, jonka voit tehdä Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa tai ruotsinkielisellä alueella Suomessa. Sinulla on myös erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa opinnoistasi vaihto-ohjelmien avulla esimerkiksi Ruotsissa (muun muassa Uppsalan tai Göteborgin yliopistossa).

Sivuaineoikeus

Ruotsi ei ole vapaasti valittava sivuaine, vaan opinto-oikeutta on haettava. Sivuaineoikeutta voi hakea ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella, suorittamalla sivuainekokeen tai aiempien ruotsin kielen yliopisto-opintojen perusteella. Ohjeet sivuaineoikeuden hakemiseen löytyvät Kamusta.

HOPS-ohjaus

Opintojen ensimmäisen vuoden syksyllä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kandidaatintutkintoa varten. Perusopintojen HOPS-ohjaaja haastattelee uudet opiskelijat ja neuvoo opintosuunnitelmien valmistelussa sekä tarkistaa valmiit HOPS-suunnitelmat. HOPS:in etenemistä seurataan toisena ja kolmantena opintovuonna, ja opiskelijan kanssa käydään opintojen ja niiden tavoitteisiin liittyvä ohjauskeskustelu. Maisterintutkinnon opintojen alussa laaditaan uusi HOPS FM-tutkintoa varten maisterivaiheen HOPS-ohjaajalle. 

Kieli- ja viestintäopinnot

Ruotsin kielen opiskelijoiden opintoihin kuuluvat pakollisina myös kieli- ja viestintäopinnot. Kieli- ja viestintäopinnot järjestää Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneilla opiskelijoilla HuK-tutkintoon kuuluu kieli- ja viestintäopintoja 14 op. Nämä koostuvat vieraan kielen (5 op), II kotimaisen kielen (4 op) ja äidinkielen (5 op) opinnoista. Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi, on haettava osastonjohtajalta päätöstä häneltä vaadittavista kieli- ja viestintäopinnoista.

TUTKINTOJEN (HuK ja FM) OSAAMISTAVOITTEET

Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK):

Suoritettuaan humanistisen tieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineenaan ruotsin kieli opiskelija on perehtynyt syvällisemmin ruotsin kieleen ja ruotsinkieliseen kulttuuriin sekä harjaantunut etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa. Opiskelija on omaksunut tietoa kielen rakenteesta, käytöstä ja oppimisesta sekä ruotsinkielisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista. Tämän lisäksi opiskelija on kehittänyt viestinnällisiä valmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan ruotsin kielellä.

Hänellä on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet (sisältöosaaminen kuvataan tarkemmin perus- ja aineopintojen yhteydessä):

Tieteelliset valmiudet

 • Tuntee kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksia.
 • Osaa suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa ohjatusti suppeahkon tieteellisen tutkimuksen ja kirjoittaa tutkielmastaan raportin sille suunnitellussa aikataulussa.
 • On tietoinen tutkimuksen eettisistä periaatteista ja osaa noudattaa niitä.
 • Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti.
 • Osaa toimia tieteellisessä ympäristössä sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä.
 • Hallitsee akateemisen ja tieteellisen viestinnän periaatteet.
 • Omaa perusvalmiudet maisterintutkintoon tarvittavan tieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Ammatilliset taidot

 • Ymmärtää opettajan, kielen asiantuntijan ja/tai kääntäjän työn sisällön ja vaatimukset.
 • Ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen opettajan, kieliasiantuntijan ja/tai kääntäjän työssä ja panostaa oman kielitaidon kartuttamiseen.
 • Omaa valmiudet havainnoida ruotsin kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta.
 • Ymmärtää teoreettisen(kin) tiedon merkityksen omassa työssään.
 • Omaa valmiudet kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja suunnitella/kehittää omia työtehtäviään ja prosessejaan.
 • Osaa tehdä yhteistyötä ryhmässä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.
 • Osaa hakea tietoa ja ratkaisuja vaikeampiinkin ongelmiin pitkäjänteisesti yksin ja yhdessä.
 • Ymmärtää sivuaineiden merkityksen ammatillisessa valmiudessa.

Filosofian maisteri (FM):

Suoritettuaan filosofian maisterin tutkinnon pääaineenaan ruotsin kieli opiskelija on oppinut tarkastelemaan ruotsin kieltä ja ruotsinkielistä kulttuuria laaja-alaisesti sekä harjaantunut etsimään, analysoimaan ja soveltamaan niihin liittyvää tietoa. Opiskelija on syventänyt tietojaan kielen rakenteesta, käytöstä ja oppimisesta sekä ruotsinkielisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista. Sen lisäksi hän on oppinut kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti sekä kehittänyt viestinnällisiä valmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija omaa seuraavat tieteelliset ja ammatilliset valmiudet/taidot:

Tieteelliset valmiudet

 • On perehtynyt tutkielmassaan lähemmin johonkin valitsemaansa kielentutkimuksen alueeseen.
 • Osaa suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa laajahkon tieteellisen tutkimuksen sekä kirjoittaa tutkielmastaan raportin sille suunnitellussa aikataulussa.
 • Tuntee alansa tutkimuseettiset periaatteet ja osaa noudattaa niitä työssään.
 • Hallitsee tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet.
 • Omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen omalla alallaan.

Ammatilliset valmiudet

 • Hallitsee opettajan, asiantuntijan tai kääntäjän työssä vaadittavat tiedot ja taidot.
 • Osaa havainnoida ja arvioida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti.
 • Osaa arvioida tieteenalansa tietoa ammatillisessa mielessä.
 • Seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua sekä osaa yhdistää nämä työelämän vaatimuksiin.
 • Omaa hyvät yhteistyötaidot ja toimisen ryhmässä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.
 • Osaa etsiä tietoa ja hakea ratkaisuja vaikeampiinkin ongelmiin pitkäjänteisesti.
 • Osaa hyödyntää sivuaineen tiedot ja taidot ammatillisessa osaamisessaan.

Uusien opiskelijoiden ohjaus

Elna Hänninen
yliopisto-opettaja
elna.hanninen at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros, huone 244

Toisen opintovuoden ohjaus

Satu Pirhonen
yliopisto-opettaja
satu.pirhonen at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros, huone 255

Kolmannen opiskeluvuoden ohjaus

Melina Bister
yliopistonlehtori
melina.bister at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros, huone 247

Maisterivaiheen opiskelijoiden ohjaus

Jaana Kolu
apulaisprofessori
jaana.kolu at uef.fi
Agora-rakennus, 2. kerros

Vanhojen opiskelijoiden opintoselvitykset ja opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora-rakennus, 1. kerros, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa ruotsin opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.