Oppaan Logopedia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

LOGOPEDIA 2021–2022

Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee puheen, äänen, nielemisen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niissä esiintyviä häiriöitä elämänkaaren eri vaiheissa. Opintojen aikana tutustutaan näihin alan keskeisiin tutkimuskohteisiin, niiden kehitykseen ja ilmenemismuotoihin sekä niihin liittyvien häiriöiden arviointiin, ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Logopedian pääaineopintojen lisäksi koulutus sisältää opintoja lähialoilta, kuten psykologiasta, kielitieteestä ja lääketieteestä.

Tutkintoon sisältyvien harjoittelujaksojen aikana tutustutaan puheterapeutin käytännön työtehtäviin, kuten asiakkaan ja tämän läheisten kohtaamiseen sekä kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Näiden jaksojen aikana työskennellään laillistetun puheterapeutin ohjauksessa erilaisten puheterapia-asiakkaiden kanssa ja hankitaan puheterapeutin työssä tarvittavia käytännön taitoja.

Opintojen aikana syvennytään myös logopedian alalla tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen ja alan tutkimusmenetelmiin sekä harjoitellaan tieteellisen ajattelun ja viestinnän taitoja. Kandidaatin tutkinnon päätteeksi laaditaan kandidaatin tutkielman, jossa esitellään ja tarkastellaan valittua tutkimuskysymystä aiemmin hankitun tieteellisen tiedon valossa. Maisterin tutkintoa varten laaditaan pro gradu -tutkielma, jonka tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun ja tutkimusmenetelmien käytön sekä osaa viestiä saadut tutkimustulokset alan käytäntöjä noudattaen.

Filosofian maisterin tutkinto logopedian tutkinto-ohjelmassa antaa mahdollisuuden hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina. Filosofian maisterin tutkinnon suorittaminen mahdollistaa myös hakeutumisen jatko-opintoihin.

Logopediaa voi opiskella vain pääaineena.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK 180 op), logopedia

Koulutuksen tehtävä

Logopedian koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia osaajia. Logopedian koulutus tarjoaa laajan tietämyksen puheen, äänen, nielemisen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutustaitojen kehityksestä ja niissä ilmenevistä häiriöistä sekä näiden arvioinnista, ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksesta. Opintojen aikana perehdytään logopedian alan tutkimukseen sekä hankitaan käytännön taitoja, joita tarvitaan puheterapia-asiakkaita kohdatessa.

Tieteelliset tavoitteet

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

Ammatilliset tavoitteet

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

Filosofian maisterin tutkinto (FM 120 op), logopedia

Tieteelliset tavoitteet

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

Ammatilliset tavoitteet

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija: