Oppaan Venäjän kieli, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

VENÄJÄN KIELI 2021-2022

Itä-Suomen yliopiston venäjän kielen oppiaineen opetus perustuu monipuoliseen venäjän kielen, kulttuurin, kirjallisuuden sekä käännösviestinnän tutkimukseen. Opetus alemmassa tutkinnossa (HuK) on sisällöltään laaja-alaista. Kaikki opiskelijat suorittavat alemman tutkinnon pääaineenaan venäjän kieli. Opetus ylemmässä tutkinnossa (FM) jakautuu (1) venäjän kielen ja kulttuurin ja (2) venäjän kielen ja kääntämisen pääaineisiin.

Oppiaineen kielitieteellisen tutkimuksen painoaloja ovat nykyvenäjän kielioppi, median kieli sekä vieraan kielen oppiminen. Kirjallisuus- ja kulttuuritieteellisessä tutkimuksessa keskitytään 1900–2000-luvun kirjallisuuteen ja kulttuuriin, erityisesti naiskirjallisuuteen sekä ihmiskuvan ja elämänkaareen liittyviin kulttuurisiin ja kielellisiin käsityksiin. Käännöstieteellisen tutkimuksen painoaloja ovat ammattikielten kääntäminen ja kaunokirjallisuuden kääntäminen.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti venäjän kieleen, venäjänkieliseen kulttuuriin ja kulttuurien väliseen viestintään sekä opettaa häntä etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa joko kielen opettajana, kääntäjänä, tulkkina tai muussa kieliasiantuntemusta vaativassa tehtävässä. Opinnot tukevat näiden valmiuksien saavuttamista kehittäen viestinnällisiä ja vuorovaikutustaitoja, antaen monipuolista tietoa kielen rakenteesta, käytöstä ja oppimisesta, Venäjän kirjallisuuden ja kulttuurin ilmiöistä sekä venäjästä/venäjään kääntämisen ja tulkkauksen erityispiirteistä. Eri osa-alueilla hankittujen tietojen laajuus riippuu valitusta opintopolusta ja pääaineesta.

Venäjän kielen opetusohjelmaan sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi tietyssä järjestyksessä, minkä vuoksi ennen tietyille opintojaksoille osallistumista edeltävät opinnot tulee olla suoritetut. Oppiaineen opetuskielinä ovat venäjä ja suomi.

OPINNOT

Perusopintojen aikana opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot venäjän kielestä ja kulttuurista.

Aineopinnoissa opiskelijat laajentavat tietämystään venäjän kielestä, kulttuurista, kirjallisuudesta sekä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Yhteiset perus- ja aineopinnot luovat laaja-alaisen pohjan maisterivaiheessa tapahtuvalle erikoistumiselle. Osa aineopinnoista suoritetaan venäläisessä kohdeyliopistossa. Aineopintovaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus ryhtyä suuntautumaan tulevaa ammattiaan kohti ja tehdä sen mukaisia sivuainevalintoja. Valittavat suuntaukset ovat aineenopettajan, kielen ja kulttuurin asiantuntijan sekä kääntäjän opintopolut.

Syventävissä opinnoissa opiskelija erikoistuu joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kielen ja kääntämisen pääaineeseen. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ja syvällisesti kielen ja kulttuurin tai kielen ja kääntämisen osa-alueisiin. Molemmilla venäjän oppiaineen pääaineilla on omat opintokokonaisuutensa, mutta niihin on sisällytetty myös yhteisiä opintojaksoja.

Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Esimerkiksi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja sovittava erikseen oppiaineen henkilökunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi sisällyttää valinnaisiin opintojaksoihin yksittäisiä kursseja toisen pääaineen tarjoamista opintojaksoista, mikäli ne ovat relevantteja opiskelijan muiden opintojen kannalta. Kurssien soveltuvuudesta on tarvittaessa neuvoteltava etukäteen oppiaineen professorien kanssa, mikäli opintojakso ei ole opintosuunnitelman mukaan avoin kaikille venäjän opiskelijoille.

Oppaassa on lueteltu myös opetussuunnitelmaan kuuluvia valinnaisia syventäviä opintoja, joista ei ole opetusta joka vuosi. Tästä on maininta kyseessä olevien kurssikuvausten lisätiedoissa. Useita näistä opintojaksoista on mahdollista suorittaa itseopiskeluna: kirjatenttinä, oppimistehtävinä tai esseenä. Tästä mahdollisuudesta on neuvoteltava opintojakson vastuuhenkilön kanssa etukäteen.

Mahdolliset opetusohjelmamuutokset päivitetään opetusaikatauluihin. Päivitykset löytyvät myös venäjän kielen ilmoitustaululta (Agora, II krs huoneen 242 vieressä) ja oppiaineen Moodlesta.

PAKOLLINEN KIELIHARJOITTELU AINEOPINNOISSA

Aineopintoihin sisältyy pakollinen kieliharjoittelu. Jos opiskelija suorittaa kieliharjoittelun Tverin valtionyliopiston opetusjakson aikana, hän suorittaa siellä pakollisena opintojaksona 2131513 Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä). Opetusjakso on pääaineopiskelijalle maksuton, sivuaineopiskelijalle pääsääntöisesti maksullinen.

Opetusjakson jälkeen laaditaan 2–3 sivun laajuinen venäjänkielinen kirjallinen raportti, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Raportit palautetaan yliopisto-opettaja Grigory Gurinille. Opiskelija saa kirjallisen raportin perusteella merkinnän opintojaksosta 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op), joka sisällytetään osaksi aineopintojen valinnaisia opintoja. Tverissä on mahdollisuus suorittaa myös muita aineopintojen valinnaisia opintoja.

Pakollinen opintojakso Tverissä
2131513 Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä) (5 op)
Valinnaiset opintojaksot
2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)
2131519 Verbikurssi (venäjä) (3 op)
2131706 Kääntäminen vieraaseen kieleen (Venäjällä opiskelu) (3 op).

Jos opiskelija suorittaa pakollisen kieliharjoittelun omakustanteisesti muulla tavalla, hän suorittaa pakollisena opintojakson 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä). Tarkempia tietoja vaihto-opiskelumahdollisuuksista Venäjällä on Kamussa. https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalistyminen/

jos opiskelijan äidin- tai sivistyskieli on venäjä ja hän on suorittanut aineopintojen kielitaitokurssit arvosanoin 4-5, hän voi valita pakolliseksi opintojaksoksi 2131515 Venäjän kielen vaihtelu (5 op).

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOJEN SUUNNITTELU (HOPS) JA SEN OHJAUS

Oppiaineen HOPS-ohjaus on järjestetty seuraavasti: Ensimmäisenä opiskelusyksynä aloitetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta kandidaatin tutkintoa varten. Ohjausta järjestetään sekä yliopiston tasolla että venäjän kielen oppiaineen piirissä.

HOPSien toteutumista ja muutoksia seurataan vuosittain mm. kolmantena opintovuonna kandidaattiseminaarin yhteydessä, jolloin käydään jälleen opinto-ohjauskeskustelu HOPS-ohjaajan kanssa sekä suunnitellaan maisterin tutkinnon rakennetta. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa tai maisterin opintojen alussa tai maisteriseminaarin yhteydessä laaditaan uusi HOPS FM-tutkintoa varten. Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijat laativat HOPSin osana venäjän kielen syventäviä opintoja (2131632 Maisterintutkinnon HOPS, 1 op). Opiskelija laatii ja päivittää suunnitelmansa aina uusimmalle mahdolliselle HOPS-rakennepohjalle.

Humanistisen osaston yhteisinä opintosuorituksina opiskelija laatii kandidaatintutkintoon sisältyvän Osaamisen tunnistamisen portfolion (2 op) ja maisterintutkintoon sisältyvän Asiantuntijaksi kasvamisen portfolion (2 op).

OPINTONEUVONTA

Uusien opiskelijoiden ohjaus: omaopettajat
Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoiden ohjaus: professori Larisa Leisiö ja apulaisprofessori Marja Sorvari
Venäjän kielen ja kääntämisen opiskelijoiden ohjaus: yliopisto-opettaja Nina Havumetsä ja yliopisto-opettaja Irina Kudasheva

OPINTOPOLUN JA PÄÄAINEEN VALINTA

Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus ryhtyä suuntautumaan tulevaan ammattiinsa ja tehdä sen mukaisia sivuainevalintoja. Tarjolla ovat aineenopettajan, asiantuntijan tai kääntäjän opintopolut.

Siirtyessään maisterivaiheeseen opiskelija valitsee pääaineekseen joko venäjän kielen ja kulttuurin (aineenopettajan ja asiantuntijan opintopolut) tai venäjän kielen ja kääntämisen pääaineen (kääntäjän opintopolku). Ilmoitus pääaineen valinnasta tehdään sähköpostilla amanuenssi Tuula Nissiselle (tuula.nissinen at uef.fi) opiskelijan suorittaessa aineopintoihin kuuluvaa kandidaattiseminaaria.

SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS VENÄJÄN KIELEEN

Venäjän kielen sivuaineoikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa tai aiempien opintojen perusteella. Aiempien opintojen perusteella voidaan valita vähintään 15 op venäjän kielen perusopintoja jossain toisessa suomalaisessa yliopistossa suorittanut opiskelija tai kielikeskuksen venäjän kurssit suorittanut opiskelija. Sivuaineoikeuden saa myös opiskelija, joka on suorittanut lukion pitkän venäjän vähintään C-arvosanalla tai lyhyen venäjän vähintään M-arvosanalla ylioppilaskokeissa. Tarkemmat tiedot ovat filosofisen tiedekunnan sivuainevalintojen hakuoppaassa.

Osaan venäjän perus- ja aineopinnoista ei tarvita sivuaineoikeutta. Ne ovat kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia ja voidaan liittää osaksi Kansainvälinen kulttuuriosaaminen - tai Kansainvälistymisen opintokokonaisuus -sivuaineopintoja.

TUTKINTOKOHTAISET TAVOITTEET

Kandidaatin tutkinnon tavoitteet
Venäjän kieltä pääaineenaan opiskellut humanististen tieteiden kandidaatti on omaksunut laaja-alaiset perusteet tarkastella opiskelemaansa kieltä rakenteen, kulttuurin, yhteiskunnan sekä viestinnän ja kääntämisen kannalta.

Kandidaatilla on seuraavat tieteelliset valmiudet:
• tuntee kielen-, kirjallisuuden-, kulttuurin- ja käännöstutkimuksen suuntauksia
• osaa päämäärätietoisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon tieteellisen tutkimuksen joko suomeksi tai venäjäksi
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• hallitsee tieteenalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• tuntee tutkimuksenteon eettiset periaatteet
• omaa valmiudet maisterivaiheessa tapahtuvaa erikoistumista varten.

Kandidaatilla on seuraavat ammatilliset valmiudet:
• osaa toimia ja viestiä ymmärrettävästi suullisesti ja kirjallisesti monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä
• osaa havainnoida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
• tunnistaa taitonsa venäjän kielen asiantuntijana ja tietää, kuinka osaamista voidaan hyödyntää työelämässä
• hallitse työelämässä tarvittavat yleiset valmiudet (ryhmätyö-, tiedonhaku- ja tietoteknologiataidot)
• ymmärtää sivuaineiden merkityksen ammatillisessa osaamisessa.

Maisterin tutkinnon tavoitteet
Filosofian maisterin tutkinnossa on kaksi eri pääainetta, venäjän kieli ja kulttuuri sekä venäjän kieli ja kääntäminen. Niillä on erilliset tutkinnon tuottamat tieteelliset ja ammatilliset valmiudet.

Filosofian maisterin tutkinto (venäjän kieli ja kulttuuri)

Venäjän kieltä ja kulttuuria pääaineenaan opiskelleella filosofian maisterilla on laaja ja monipuolinen näkemys venäjän kielen rakenteesta ja venäjästä kulttuurisena, yhteiskunnallisena ja kommunikatiivisena ilmiönä sekä venäläisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista.

Maisterilla on seuraavat tieteelliset valmiudet:
• tuntee useita kielen- tai kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
• hallitsee projektityöskentelyn vaiheet ja osa-alueet: osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen
• hallitsee oman kielialueensa ja tieteenalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
• omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan.

Maisterilla on seuraavat ammatilliset valmiudet:
• hallitsee kieliasiantuntijan tehtävissä tai opettajan työssä vaadittavat ammatilliset (mm. kielelliset, kulttuuriset ja pedagogiset) taidot ja osaa yhdistää taitonsa käytännön työelämän tilanteisiin
• osaa havainnoida ja arvioida suullista ja kirjallista kielenkäyttöä, kielen vaihtelua ja muutosta erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa
• seuraa oman alansa kehityssuuntia ja ajankohtaista keskustelua, tunnistaa ongelmia ja soveltaa asiantuntemustaan niiden ratkaisuun
• osaa hyödyntää sivuaineiden tiedot ja taidot ammatillisessa osaamisessa.

Filosofian maisterin tutkinto (venäjän kieli ja kääntäminen)

Venäjän kieltä ja kääntämistä pääaineenaan opiskelleella filosofian maisterilla on laaja ja monipuolinen näkemys kääntämisestä ja tulkkauksesta viestintänä ja hyvä lähde- ja kohdekielen ja kulttuurin tuntemus.

Maisterilla on seuraavat tieteelliset valmiudet:
• tuntee useita käännöstutkimuksen keskeisiä suuntauksia ja on perehtynyt lähemmin valitsemaansa erityisalueeseen
• hallitsee projektityöskentelyn: osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida laajahkon tieteellisen tutkimuksen suomen tai venäjän kielellä
• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• hallitsee oman tieteenalansa ja kielialueensa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• tuntee keskeiset tutkimuseettiset periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
• omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan.

Maisterilla on seuraavat ammatilliset valmiudet:
• on omaksunut käännösviestinnän asiantuntijatehtävien edellyttämät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ja osaa ylläpitää niitä omatoimisesti
• kykenee soveltamaan teoreettista tietoa ongelmanratkaisussa
• osaa tunnistaa kulttuurien välisen viestinnän haasteita ja tarjota niihin ratkaisuja
• on omaksunut ammattikäytännön normit ja konventiot ja noudattaa niitä itselleen ja muulle ammattikunnalle vastuullisella tavalla
• osaa käyttää kääntäjän ja tulkin työvälineitä tehokkaasti ja kriittisesti
• osaa toteuttaa laajoja toimeksiantoja sekä itsenäisesti että tiimi- ja projektityönä.

Opintoneuvonta

Larisa Leisiö
professori
larisa.leisio at uef.fi
Agora, huone 242

Marja Sorvari
apulaisprofessori
marja.sorvari at uef.fi
Agora, huone 145

Opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa venäjän opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.