Oppaan Englannin kieli, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Englannin kieli 2021-22

HOPE-opettajat
- 1. vuosi: Minna Ruokonen, Juho Suokas, Lea Meriläinen, Pekka Kilpeläinen
- 2. vuosi: englannin kieli ja kääntäminen: Minna Kujamäki ja Esa Penttilä; englannin kieli ja kulttuuri: Heli Paulasto ja Lea Meriläinen
- 3. vuosi: kandidaattiseminaarin opettajat, englannin kieli ja kääntäminen: Minna Kujamäki ja Minna Ruokonen sekä englannin kieli ja kulttuuri: Heli Paulasto ja Pekka Kilpeläinen

-Maisterivaiheen ohjaus: maisteriseminaareja opettavat professorit Riitta Jääskeläinen, Mikko Laitinen ja Jopi Nyman

Oppiaineen tarkemmat yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön (linkki avautuu uuteen välilehteen) sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.

Osaamisen tunnustaminen (OT) - muualla suoritettujen opintojen korvaavuuksista päättäminen (hakemus sähköisesti Asiointipalvelun kautta):

-englannin kieli ja kulttuuri: professori Mikko Laitinen

-englannin kieli ja kääntäminen: professori Riitta Jääskeläinen

Kuvaus
Englannin kielen opinnot aloitetaan perusopinnoilla, joihin sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja sekä kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Perusopinnot ovat kaikille yhteiset, ja ne antavat perustiedot ja –taidot sekä johdattavat opiskelijat myöhemmin lähemmin tarkasteltaviin erityiskysymyksiin. Perusopintojen jälkeen valitaan opintopolku (”pääaine”), joka on joko englannin kieli ja kulttuuri (joka antaa opettajan kelpoisuuden) tai englannin kieli ja kääntäminen.

Englannin kielen ja kääntämisen opintoihin on haku, jossa menetellään seuraavasti. Valinta tapahtuu ensimmäisen opintovuoden keväällä, ja englannin kielen ja kääntämisen opinto-oikeuden saamisen edellytyksenä ovat loppuun suoritetut englannin kielen perusopinnot, joiden opintomenestyksen perusteella enintään 25 opiskelijaa valitaan suorittamaan englannin kielen ja kääntämisen opintoja.
Valintaperusteet ja käytännöt on kuvattu lähemmin filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa Kamussa. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)


2130340 Englannin kielen perusopinnot, 30 op
Perusopinnot ovat samat kaikille englannin opiskelijoille. Perusopintojen jälkeen opiskelija valitsee opintopolukseen joko englannin kielen ja kulttuurin tai englannin kielen ja kääntämisen. Valinta tehdään ensimmäisen opintovuoden lopussa.
A. Tieteelliset ja ammatilliset kieli- ja viestintäopinnot (10 op)
2130351 Akateeminen kirjoittaminen (5 op)
2130352 Tieteellinen ja ammatillinen suullinen viestintä (3 op)
2130353 Nykyenglannin äänteet (2 op)
B. Kieli ja sen käyttö yhteiskunnassa (5 op)
2130354 Nykyenglannin rakenteet 1 (3 op)
2130355 Englannin kieli tutkimuskohteena (1 op)
2130356 Kulttuurienvälinen viestintä (1 op)
C. Kirjallisuusopinnot (5 op)
2130357 Englanninkielisen kirjallisuuden trendit (1 op)
2130358 Englanninkielinen kirjallisuus: teksti ja konteksti (4 op)
D. Kulttuurinen osaaminen (5 op)
2130359 Britanniatietous (3 op)
2130360 Amerikkatietous (2 op)
E. 5 op osaston yhteisistä kursseista
Opiskelija suorittaa osana englannin kielen perusopintoja yhden seuraavista 5 op:n kursseista: 2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op), 2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op) tai 2133209 Monikielinen viestintä (5 op).


Katso pääaineesi mukainen ohjeistus alempaa tältä sivulta:
-englannin kieli ja kulttuuri
-englannin kieli ja kääntäminen


ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI


Itä-Suomen yliopiston Englannin kielen ja kulttuurin oppiaineen tutkimus ja opetus tarkastelee monipuolisesti englanninkielistä maailmaa ja sen kulttuureita. Oppiaineen tutkimukselle ja opetukselle keskeistä on sekä englannin kielen tutkimus sekä englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus. Kielitieteellisen tutkimuksen keskeisiä aloja ovat nykyenglannin rakenne, alueellinen ja sosiaalinen variaatio, kielikontaktit sekä toisen kielen oppiminen. Kirjallisuus- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen keskeisiä aloja ovat etninen ja jälkikoloniaalinen kirjallisuus, nykykirjallisuus sekä populaarikirjallisuus- ja kulttuuri.


Opetus on osa kielten kandidaattiohjelmaa, joka tarjoaa laaja-alaisen näkökulman kieliaineisiin ja niiden rooliin tieteessä, yhteiskunnassa ja työelämässä. Pääainekoulutuksen erityisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti englannin kieleen ja englanninkieliseen kulttuuriin sekä opettaa häntä etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa joko kielen opettajana tai muussa kieliasiantuntemusta vaativassa tehtävässä. Opinnot tukevat näiden valmiuksien saavuttamista kehittäen viestinnällisiä ja vuorovaikutustaitoja ja antaen monipuolista tietoa kielen rakenteesta, käytöstä ja oppimisesta sekä englanninkielisten maiden kirjallisista ja kulttuurisista ilmiöistä. Oppiaineen opetuskielenä on englanti, mutta joitakin opintojaksoja toteutetaan yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa.


Englannin kielen ja kulttuurin opetusohjelmaan sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja sekä kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Perusopinnot toteutetaan yhdessä Englannin kielen ja kääntämisen oppiaineen kanssa. Niiden jälkeen valitaan pääaine. Perusopinnot ovat kaikille yhteiset, ja ne antavat perustiedot ja –taidot sekä tutustuttavat opiskelijat myöhemmin lähemmin tarkasteltaviin erityiskysymyksiin. Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnoissa pääaineopiskelija valitsee erikoistumisalansa (kielen- tai kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus) ja kehittää tuntemustaan siitä. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ja syvällisesti kielen- ja kulttuurintutkimuksen eri osa-alueisiin. Syventävissä opinnoissa tarjottavat kurssit edustavat teemoiltaan pääosin tutkimuksellisia vahvuusalueita. Kielentutkimuksen alalla näitä ovat kieli ja yhteiskunta, kieli ja mieli, kieli ja digitaalisuus sekä kieli ja koulu ja kirjallisuudentutkimuksessa jälkikoloniaaliset ja etniset kirjallisuudet, nykykirjallisuus sekä kulttuurintutkimukselliset näkökulmat kirjallisuuteen.


Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Esimerkiksi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja niistä on hyvä sopia erikseen oppiaineen henkilökunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä.
Opiskelija voi myös sisällyttää syventävien opintojen valinnaisiin opintojaksoihin yksittäisiä yleisen kielitieteen, tiedekunnan kielitieteellisten maisteriohjelmien, tai kielen ja kääntämisen pääaineen valinnaisia kursseja, mikäli ne ovat relevantteja opiskelijan muiden opintojen kannalta. Kurssien soveltuvuudesta on neuvoteltava etukäteen oppiaineen professorin kanssa.
Oppaassa on lueteltu myös opetussuunnitelmaan kuuluvia valinnaisia syventäviä opintoja, joista ei ole opetusta tänä vuonna. Tästä on maininta kyseessä olevien kurssikuvausten lisätiedoissa. Samoin osaa tänä vuonna järjestettävistä valinnaiskursseista ei järjestetä ensi vuonna. Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa itseopiskeluna: kirjatenttinä, esseenä tai verkkokurssina. Tämä mahdollisuus ilmoitetaan opintojaksokuvauksessa.


Joitakin muutoksia tietoihin todennäköisesti tulee tämän Opinto-oppaan ja siihen liittyvän Opetusohjelman ilmestymisen jälkeen. Muuttuneet tiedot päivitetään WebOodiin.
Englannin kielen ja kulttuurin opinnot koostuvat opintokokonaisuuksista, jotka jakautuvat alla lueteltuihin osa-alueisiin. Englannin kieli ja kulttuuri on toisena pääaineena oppiaineessa englannin kieli. Molemmilla englannin pääaineilla on aineopinnoista lähtien omat opintokokonaisuutensa, vaikka niihin on sisällytetty joitakin yhteisiä opintojaksoja. Perusopinnot ovat molemmille yhteiset.

Tutkintojen osaamistavoitteet
Englannin kielen ja kulttuurin opintojen erityisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti englannin kieleen, englanninkieliseen kirjallisuuteen ja englanninkielisiin kulttuureihin. Yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa opinnot antavat kelpoisuuden toimia englannin aineenopettajana.
Humanististen tieteiden kandidaatti pääaineena englannin kieli ja kulttuuri on oppinut tarkastelemaan englannin kieltä ja kulttuuria monitieteisenä tutkimusalana. Hän tuntee englannin kielen rakenteen ja kehityksen pääpiirteet, tunnistaa englanninkielisen kirjallisuuden päävirtaukset ja kehityksen sekä osaa sijoittaa englanninkielisten maiden ilmiöitä yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen taustaansa.
Hänellä on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot:
i) Tieteelliset valmiudet
a. Tuntee kielen ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksia
b. Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
c. Hallitsee tiedonhankinnan perusperiaatteet ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
d. On tietoinen tutkimuksen tekemiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä
e. Osaa tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset periaatteet
ii) Ammatilliset taidot
a. Tunnistaa teoreettisen tiedon roolin opettajan työssä tai muissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä
b. Havainnoi englannin kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta
c. Tunnistaa englanninkielisen kulttuurin ilmiöitä konteksteissaan
d. Hallitsee yleiset akateemiset valmiudet (ryhmätyötaidot, kieli- ja viestintätaidot, uuden tiedon hakutaidot sekä tietotekniset taidot)
Filosofian maisteri pääaineena englannin kieli ja kulttuuri on perehtynyt monipuolisesti englannin kieleen ja englanninkieliseen kulttuuriin. Hänellä on laaja näkemys englannin kielestä, sen rakenteesta ja käytöstä sekä englanninkielisen maailman kulttuureista, erityisesti kirjallisuudesta.
i) Tieteelliset valmiudet
a. Tuntee useita kielen tai kirjallisuuden ja kulttuurin sekä sen tutkimuksen suuntauksia ja on perehtynyt syvällisesti johonkin erityisalueeseen
b. Osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteellisen tutkimuksen sekä valita tutkimuskysymyksensä vaatimat lähestymistavat ja menetelmät
c. Tuntee alansa keskeiset tutkimuseettiset periaatteet
d. Hallitsee tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
e. Hallitsee valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen omalla alallaan
ii) Ammatilliset taidot
a. Suuntautumisensa mukaan
- Hallitsee opettajalta vaadittavat ammatilliset taidot tai
- Hallitsee muissa kielen ja kulttuurin asiantuntemusta vaativissa tehtävissä toimivilta vaadittavat taidot
b. Osaa havainnoida ja arvioida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa
c. Osaa arvioida tieteenalansa tietoa ammatillisesta näkökulmasta sekä yhdistää sen työelämään


Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yleiset akateemiset valmiudet
Tutkinto suoritetaan laaja-alaisessa kielten kandidaattiohjelmassa, jolla on yhteisiä ja kaikille pakollisia opintojaksoja:
• 2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)
• 2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)
• 2133209 Monikielinen viestintä (5 op)
Nämä kurssit suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana. Kursseista yksi sisällytetään pääaineen perusopintoihin ja toinen sivuaineen (mikäli kieliaine tai kirjallisuus) perusopintoihin.

Opinnoissa olennaista ovat tieteellisen työskentelyn vaatimien valmiuksien hallinta sekä yleisten akateemisten valmiuksien (kuten ryhmätyötaidot, kieli- ja viestintätaidot, uuden tiedon hakutaidot sekä tietotekniset taidot) hallinta. Osana näitä opintoja pääaineopiskelijat suorittavat pakollisena opintojaksot:
• 1131000 Yliopisto-opinnot käyntiin (1 op)
• 2110039 Henkilökohtainen opintojen suunnittelu (1 op)
• 2110041 Osaamisen tunnistaminen ja oppimisportfolio (2 op)
• 8034004 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena, 2 op


Tiedonhaun ja kirjaston käytön perusteet sisältyvät Johdatus akateemisiin opintoihin -opintojaksoon sisältyvään Kirjastostarttiin. Lisäksi viimeistään kandidaattiseminaarin aikana suoritetaan aineopintoihin kuuluva kurssi 8020080 Englannin kielen tiedonhaku (1 op). Kurssi on tarkoitettu englannin kielen 2.-3. vuoden opiskelijoille ja siihen kuuluu aloitusluento ja verkkokurssi. Se järjestetään yleensä 1. periodin aikana.


HOPS-ohjaus:
Maisterin tutkintoon kuuluvat yleiset akateemiset valmiudet
• 2110002 Maisterivaiheen HOPS (1 op)


Kieli- ja viestintäopinnot
Englannin kielen opiskelijoiden opinto-ohjelmaan kuuluvat myös pakolliset kieli- ja viestintäkurssit, joista vastaa kielikeskus. HuK-tutkintoon tulee suorittaa kieli- ja viestintäopintoja 14 op. Nämä koostuvat vieraan kielen (5 op), II kotimaisen (4 op) ja suomen kielen (5 op) opinnoista.


Englannin pääaineopiskelijat voivat hakea Kielikeskukselta merkintää vieraan kielen taidosta 8015132 Vieras kieli (englanti) (5 op) saatuaan ensin englannin perusopintokokonaisuuden suoritusmerkinnän opintorekisteriin.


Opiskelijan tulee suorittaa opintojakso 8012025 Ruotsia vieraiden kielten ja käännöstieteen opiskelijoille tai 8010202 Ruotsin monimuotokurssi (4 op). Ruotsia sivuaineenaan opiskeleva voi hakea kielikeskukselta merkintää II kotimaisen kielen taidosta suorittamiensa ruotsin perusopintojen (arvosanaksi tutkintotodistukseen tulee TT=tyydyttävät tiedot) tai aineopintojen (arvosana HT=hyvät tiedot) perusteella. Jos ruotsin kielen akateeminen ja ammatillinen taito on jo hyvin hallussa, voi II kotimaisen kielen taidon osoittaa myös AHOT-näyttökokeessa (ks. tarkemmin Kielikeskuksen sivuilta).


Opiskelijan tulee suorittaa suomen kielestä kurssit 8011001 Puheviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille tai 8010150 Puheviestinnän monimuotokurssi (2 op) ja 8011002 Kirjoitusviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille tai 8010104 Kirjoitusviestinnän monimuotokurssi (3 op).
Kieli- ja viestintäopinnot järjestää Kielikeskus. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)


OT-käytännöt (osaamisen tunnustaminen)
Ulkomailla suoritettujen vaihto-opintojen korvaamisesta Englannin kielen ja kulttuurin opintojen osalta vastaa professori Mikko Laitinen.
OT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta.

Sivuaineen opinto-oikeus
Sivuaineen opinto-oikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa. Valintaperusteet ja käytännöt on kuvattu lähemmin filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaassa Kamussa.


Opintokokonaisuuksien vienti rekisteriin
Opiskelijoita suositellaan hyväksyttämään opintokokonaisuutensa opintorekisteriin sitä mukaa kun ne valmistuvat, ellei hyväksymistä jostain syystä (esim. arvosanan korottaminen) ole tarpeen lykätä. Tämä koskee erityisesti perus- ja aineopintoja. Opintokokonaisuuksien sulkemista haetaan sähköpostitse tai toimittamalla opintorekisteriote, johon on merkitty opintokokonaisuuteen tarkoitetut opintojaksot. Kokonaisuuden sulkemisesta ilmoitetaan amanuenssi Risto Helénille, joka laskee opintokokonaisuuden arvosanan ja hoitaa asian eteenpäin. Muista ilmoittaa myös nimesi ja opiskelijanumerosi. Lisätietoja opintokokonaisuuksien sulkemisesta humanistisen osaston opintoyhteisössä. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)


Ohjeita pääaineen vaihtamisesta
Pääaineen vaihtamista on haettava dekaanilta. Ks. siirtohaun perusteet UEFin Hae Yliopistoon -sivuilta. (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
Aineopintojen aikana tai jälkeen kielen ja kulttuurin pääaineeseen kielen ja kääntämisen pääaineesta vaihtavalta edellytetään vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevilta seuraavat opinnot: perusopintojen suuntautumisvaihtoehtokohtaiset opinnot (10 op) sekä seuraavat aineopintojen kurssit: Englannin kielen historia, Englanti maailmankielenä, Englanninkielinen kertomakirjallisuus 2 ja 3 sekä kurssi Shakespeare kulttuurisena ikonina tai sen vaihtoehtona kurssi Englanninkielinen runous, tai näitä vastaavat uudet kurssit. Syventävät opinnot suoritetaan pääaineen vaatimusten mukaisesti. Uusien tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat aine- ja syventävät opinnot uuden pääaineen vaatimusten mukaan.


Muut opinnot
HuK ja FM -tutkintoihin täytyy pakollisten opintojen lisäksi tarvittaessa sisällyttää muita vapaavalintaisia opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Nämä opinnot voivat olla minkä tahansa muun yliopistossa opetettavan aineen kursseja, kielikeskuksen tarjoamia kursseja tai työharjoittelu.
Lisäksi opiskelija voi saada akateemisen rehtorin päätöksen mukaisesti opintopisteitä myös luottamustoimista yliopistolla joko ainejärjestössä tai hallintoelimissä. Näistä vastaa filosofinen tiedekunta. Suoritukset sisällytetään tutkintoon kuuluviksi vapaavalintaisiksi opinnoiksi tai sen ulkopuolelle ylimääräisiksi opinnoiksi.


Opintokokonaisuudet, englannin kieli ja kulttuuri


2130440 Englannin kielen ja kulttuurin aineopinnot, 40 op
A. Kielitaito-opinnot 2 (5 op)
2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op
B. Kielitieteelliset opinnot 2 (9 op)
2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op
2130443 Muuttuva englanti 3 op
2130444 Englanti maailmankielenä 3 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 2 (11 op)
2130445 1800-luvun realismi: Rotu, luokka, ja sukupuoli 4 op
2130446 1900-ja 2000-lukujen kirjallisuus 4 op
2130447 Shakespeare kulttuurisena ikonina 3 op
D. Valinnaiset opinnot (5 op)
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
tai
Vapaavalintaisia opintoja (5 op) englannin kielen ja kulttuurin syventävien opintojen kurssitarjonnasta
E. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (10 op) – vain pääaineopiskelijoille
Opiskelija valitsee joko kirjallisuuden tai kielen tutkimuksen kandidaattiseminaarin ja siihen liittyvän kandidaatintutkielman.
2130420 Kandidaattiseminaari: englanninkielinen kirjallisuus 3 op
2130413 Kandidaatintutkielma: englanninkielinen kirjallisuus 6 op
2130421 Kandidaattiseminaari: englannin kielen tutkimus 3 op
2130415 Kandidaatintutkielma: englannin kielen tutkimus 6 op
8020080 Englannin kielen tiedonhaku 1 op
Yksi seuraavista opettajan ohjeiden mukaisesti:
2110031 Kypsyysnäyte (HuK) 0 op
2110033 Kypsyysnäyte ruotsiksi (HuK)
2110035 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HuK)

2130500 Englannin kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, 80 op
The minimum amount of credit points of the advanced study module for Majors is 80 ECTS.
A.1. Research studies: 10 cp. Choose either literary or linguistic seminar
2130553 Seminar: Literatures in English 10 ECTS
2130554 Seminar: Language Research 10 ECTS
A.2. Research studies: 5 Cp.
Choose either a literary (2130502 Methodology: Literary and Cultural Theory, 5 cp) or linguistic methodology unit (combine at least 5 credits from 2133343 Research Methods in Linguistics and Translation Studies, 2131945 Introduction to Statistics, 2119201 Introduction to Statistics (MDP in Linguistic Sciences) or 2131946 Methods in Corpus Linguistics).
A.3. Thesis studies: 30 Cp
2130574 MA Thesis (English) 30 cp
A.4. Maturity exam
2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM) 0 op
2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM) 0 op
2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM) 0 op
B. Optional Studies (35 op).
Students select 35 credits of advanced level courses offered by the unit. The selection of courses offered varies annually. Optional courses represent areas of strength at the unit. The central themes in linguistics are i) language and society, ii) language and mind, iii) language and digitality, and iv) language and school; in literature and culture the areas are i) postcolonial and ethnic literatures, ii) contemporary literature, iii) literature and cultural studies, and iv) literary trends and genres. Optional studies can also include courses in digital skills and competences, organized by the School of Humanities, or other similar studies (maximum of 10 cp). These studies can also include professional work placement that is relevant for studies.
B. Valinnaiset kurssit (35 op).
Valinnaisia kursseja suoritetaan 35 op, ja niiden tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Valinnaisia kursseja tarjotaan oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen vahvuusalueilta. Kielitieteessä keskeiset teemat ovat i) kieli ja yhteiskunta, ii) kieli ja mieli, iii) kieli ja digitaalisuus ja iv) kieli ja koulu; kirjallisuuden ja kulttuurin alalla keskeisiä ovat i) jälkikoloniaalinen ja etninen kirjallisuus, ii) nykykirjallisuus, iii) kirjallisuus ja kulttuurintutkimus sekä iv) kirjalliset virtaukset ja lajit. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua myös humanistisen osaston järjestämiä digitaalisten taitojen kursseja tai vastaavia opintoja (maksimissaan 10 op). Näihin voi sisältyä myös ammattiin liittyvä ja opintojen kannalta relevantti työharjoittelu.

2130509 Multicultural Identities in Contemporary British Literature 5 cp
2130512 African American Fiction 5 cp
2130529 Erasmus Courses 2-5 cp
2130541 Postcolonial Literatures in English 5 cp 
2130542 Cognitive Linguistics 5 cp
2130543 Classroom English 3 cp
2110014 Linguistic and cultural encounters in language teaching 3-5 cp
2130546 Observing ongoing change in present-day Englishes 5 cp
2130550 Special Issues in the Study of English Language and Culture 1-6 cp
2130551 Guest Lectures in English Language and Culture 1-6 cp
2130552 Optional Courses in English Language and Culture 1-10 cp
2130823 Translation, Language and Cognition 5 cp
2130556 Metaphors and Figurative Language 5 cp
2130557 Digital Tools in English Studies 5 cp
2130558 ELF: English as a Lingua Franca 5 cp
2130559 Introduction to Sociolinguistics 5 cp
2130560 Classics of Children’s Literature 5 cp
2130562 Black Women’s Writing 5 cp
2130563 Celtic Englishes 5 cp
2130564 Contact Varieties of English 5 cp
2130565 Contemporary American Literature 5 cp
2130566 Cultural Memory in the Writing of the Black Diaspora 5 cp
2130567 Ethnic American Literatures 5 cp
2130568 Sexuality and Space in Literature 5 cp
2130569 Black Girlhood Studies 5 cp
2130571 Lexical Priming 5 cp
2130572 Discourse Analysis and Pragmatics 3 cp
2130573 Poetry in English 3 cp
2130575 Second language acquisition (5 cp)
2130576 Learner Corpus Research (5 cp)
2119007 Digital Methods in Variationist Research (3 cp)


ENGLANNIN KIELI JA KÄÄNTÄMINEN


Koulutuksen tehtävä
Englannin kielen ja kääntämisen opinnot tarjoavat erinomaiset kielten- ja kulttuurienvälisen viestinnän teoreettiset ja käytännölliset asiantuntijavalmiudet kieliparissa englanti-suomi. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti monikieliseen ja kulttuurienväliseen viestintään sekä käännöstieteelliseen tutkimukseen. Englannin kielen ja englanninkielisten kulttuurien lisäksi koulutus kehittää suomen kielen asiantuntemusta sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon osalta niin, että opiskelijat oppivat suhteuttamaan englannin ja suomen kielten ja kulttuurien välisiä ilmiöitä toisiinsa. Koulutus antaa valmiudet erilaisiin monikielisen viestinnän asiantuntijatehtäviin sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä käännöstieteen, muiden kieliaineiden ja humanististen tieteiden kanssa.


Koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet
Kielten koulutusohjelmasta valmistunut humanististen tieteiden kandidaatti pääaineenaan englannin kieli ja kääntäminen, sivuaineinaan suomen kieli ja kääntäminen (15 op) ja käännöstiede (15 op), on hankkinut kielten- ja kulttuurienvälisen viestinnän teoreettiset ja käytännölliset valmiudet kieliparissa englanti-suomi. Hän on oppinut tarkastelemaan englannin kieltä ja kääntämistä sekä käännöstiedettä monitieteisenä tutkimusalana sekä osaa tarkastella monikielistä ja kulttuurienvälistä viestintää asiantuntija-ammattina. Hän tuntee englannin kielen rakenteen pääpiirteet ja on tutustunut englanninkieliseen kirjallisuuteen sekä englanninkielisiin kulttuureihin. Hän osaa tarkastella englanninkielisten maiden ilmiöitä suhteessa niiden yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen taustaan sekä suomenkieliseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hän osaa analysoida suomenkielisten tekstien rakennetta, tyyliä ja kieltä tekstintutkimuksen käsittein huomioiden myös kielen- ja tekstinhuollon näkökulman. Hän osaa soveltaa näitä tietoja tekstien tulkinnassa ja tuottamisessa ja hallitsee monikielisen viestinnän, kuten kääntämisen ja tulkkauksen, perusteet ja niiden vaatimat tiedonhakutaidot.


Opiskelijalla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet ja taidot:
i) Tieteelliset valmiudet
• Tuntee käännöstieteellisen tutkimuksen suuntauksia ja menetelmiä
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
• Hallitsee tiedonhankinnan perusperiaatteet ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
• Tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja periaatteet
• Osaa tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset periaatteet
ii) Ammatilliset taidot
• Tunnistaa teoreettisen tiedon roolin kääntäjän, tulkin tai muun kulttuurien välisen viestinnän asiantuntijatehtävissä
• Hallitsee käännösviestinnän tekstianalyysin keskeiset periaatteet
• Kykenee analysoimaan toimeksiannon ja valmistautumaan siihen ammattimaisesti
• Pystyy suunnittelemaan ja tuottamaan toimeksiannon ja kielellisten konventioiden mukaisia tekstejä sekä suomeksi että englanniksi
• Tunnistaa oman kehittyvän asiantuntijuutensa peruselementit ja on valmis kehittämään niitä myös itsenäisesti
• Osaa käyttää alan keskeisiä työvälineitä (yksi- ja kaksikieliset sanakirjat, käännösteknologia)
• Tuntee kääntäjien ja tulkkien yhteiskunnallisen merkityksen
• Osaa toimia ryhmän jäsenenä ja projekteissa


Filosofian maisteri pääaineenaan englannin kieli ja kääntäminen on perehtynyt monipuolisesti alansa tutkimukseen ja ammattikäytänteisiin. Hän on omaksunut monikielisen viestinnän asiantuntijoilta vaadittavat kompetenssit syvällisesti ja kykenee oppimiensa tietojen ja taitojen pohjalta toimeksiantojensa teoreettiseen ja kriittiseen tarkasteluun sekä ammattimaiseen ja luovaan toteuttamiseen. Hän kykenee analysoimaan omaan alaansa liittyviä ilmiöitä kriittisesti, toimimaan asiantuntijaryhmissä sekä oman alansa ja ammattikuntansa kehittäjänä.
i) Tieteelliset valmiudet
• Tuntee käännöstieteen keskeiset tutkimussuuntaukset ja -menetelmät ja on perehtynyt syvällisesti johonkin erityisalueeseen ja sen tutkimusperinteeseen
• Osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tieteellisen tutkimuksen sekä valita tutkimuskysymyksensä vaatimat lähestymistavat ja menetelmät
• On perehtynyt alansa tutkimuseettisiin periaatteisiin ja osaa soveltaa niitä tutkimuksenteossa
• Hallitsee tutkimusalansa tieteellisen viestinnän keskeiset käytänteet
• Omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen omalla alallaan
ii) Ammatilliset taidot
• Osaa havainnoida ja arvioida kielen käyttöä, vaihtelua ja muutosta erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa sekä soveltaa tätä tietoa tekstien analyysissä ja tuottamisessa monikielisissä viestintätilanteissa
• Osaa arvioida tieteenalansa tietoa ammatillisesta näkökulmasta sekä yhdistää sen työelämään
• On omaksunut ammattikäytännön normit ja konventiot ja noudattaa niitä itselleen ja muulle ammattikunnalle vastuullisella tavalla
• Hallitsee ammattialan työvälineiden tehokkaan ja kriittisen käytön
• Kykenee soveltamaan teoreettista tietoa työtehtäviinsä liittyvässä ongelmanratkaisussa
• Tunnistaa omaan toimintaansa liittyvät yhteiskunnalliset ja yksilölliset vastuut ja oikeudet
• Tunnistaa oman asiantuntijuutensa piirteet ja pystyy kehittämään omaa asiantuntijuuttaan
• Hallitsee tehokkaan tiimi- ja projektityöskentelyn


Pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjaus
Pääaineopiskelijat osallistuvat ensimmäisenä opintovuotena opintojen ohjaukseen ja laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) kandidaatin tutkintoa varten. Ohjausta järjestetään yliopiston tasolla, humanistisen osaston sisällä sekä kandidaattiohjelmissa. Kandidaatintutkinnon aikana opiskelijat laativat oppimisportfolion, jossa opiskelija reflektoi ammatillisia tavoitteitaan ja osaamistaan.


Maisterivaiheessa pääaineopiskelija jatkaa itsenäisesti kandidaattivaiheessa aloitettua oppimisportfoliotyöskentelyä ja työstää omien tavoitteidensa mukaisen ammatillisen portfolion, jonka esittelee maisteriseminaarin yhteydessä tai muulla sovittavalla tavalla.


Yksittäisiä opintojaksoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä auttaa opintojakson vastuuhenkilö. Opintokokonaisuutta koskevissa kysymyksissä auttavat humanistisen osaston amanuenssit.


Perus- ja aineopintoihin sekä kandidaatin tutkintoon liittyvästä ohjauksesta vastaavat yliopistonlehtorit/yliopisto-opettajat. Syventäviin opintoihin ja maisterin tutkintoon liittyvästä ohjauksesta vastaavat professorit.

Englannin kieli ja kääntäminen sivuaineena
Englannin kielen oppiaineeseen on sivuainehaku ja valintakoe. Opiskelijoiden määrä on rajoitettu.


Englannin kielen ja kääntämisen opintojen rakenne
Englannin kielen ja kääntämisen opinnot koostuvat perusopinnoista (30 opintopistettä), aineopinnoista (pääaineopiskelijat 40 opintopistettä, sivuaineopiskelijat 30 opintopistettä) ja syventävistä opinnoista (pääaineopiskelijat 80 opintopistettä, sivuaineopiskelijat 60 opintopistettä). Perusopinnot ovat yhteiset englannin ja kulttuurin sekä englannin kielen ja kääntämisen opiskelijoille, ja osa myöhemmistäkin opinnoista on yhteisiä. Lisäksi englannin kielen ja kääntämisen kandidaatintutkintoon kuuluu pakollisena suomen kielen ja kääntämisen sekä käännöstieteen opintoja.


Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Kaikkia opetussuunnitelmaan kuuluvia valinnaisia opintoja ei järjestetä joka vuosi. Joitakin näistä opintojaksoista on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisin suoritustavoin (esim. verkkokurssina tai kirjatenttinä), mikäli opintojaksokuvauksessa niin mainitaan.
Opiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa kieli- ja kansainvälisyysharjoittelun esimerkiksi opiskelemalla tai työskentelemällä ulkomailla. Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritetut kurssit voidaan sisällyttää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa. Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta on kuitenkin aina neuvoteltava ja sovittava erikseen oppiaineen henkilökunnan kanssa ennen vaihtoon lähtöä.


Syventävien opintojen valinnaisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös käännöstieteen tai kielitieteen teoreettisia ja menetelmäkursseja sekä yksittäisiä englannin kielen ja kulttuurin pääaineen valinnaisia kursseja, mikäli ne ovat tarkoituksenmukaisia opiskelijan muiden opintojen kannalta. Kurssien soveltuvuudesta on neuvoteltava etukäteen oppiaineen professorin kanssa.


Maisterintutkintoon voi sisällyttää työharjoittelun osana yleisiä työelämäorientaatio-opintoja, ks. opintojaksot 2110043 Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu 10 op ja 2110021 Työelämään suuntaavat opinnot, 1-10 op.

Opintokokonaisuudet, englannin kieli ja kääntäminen


2130720 Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot 40 op
2130720s Englannin kieli ja kääntäminen, aineopinnot (sivuaine) 30 op
A. Kielitaito- ja kielitietousopinnot 8 op
2130441 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi 5 op
2130442 Nykyenglannin rakenteet 2 3 op
B. Kulttuuriopinnot 5 op
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
tai
2130718 Englanninkieliset kulttuurit ja yhteiskunnat -seminaari 5 op
tai
2130719 Lehdistö- ja mediaseminaari 5 op
C. Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot 14 op
2130704 Tulkkauksen perusteet (englanti) 2 op
2130721 Käytännön käännösviestintä suomi–englanti–suomi 6 op
2130722 Ammattikielten kääntämisen perusteet englanti–suomi–englanti 6 op
D. Johdatus tieteelliseen tutkimukseen (13 op pääaineopiskelijoille, 3 op sivuaineopiskelijoille)
2133343 Kieli- ja käännöstieteen tutkimusmenetelmiä 3 op (pää- ja sivuaineopiskelijat)
Vain pääaineopiskelijat:
2130723 Kandidaattiseminaari (englannin kieli ja kääntäminen) 3 op
2130711 Kandidaatintutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) 6 op
8020080 Englannin kielen tiedonhaku 1 op
2110031 Kypsyysnäyte (HuK) 0 op
2110033 Kypsyysnäyte ruotsiksi (HuK) 0 op
2110035 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (HuK) 0 op


2130840 Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot 80 op
2130840s Englannin kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (sivuaine) 60 op
Pää- ja sivuaineopiskelijoille pakolliset opintojaksot ovat pääosin samat. Sekä pää- että sivuaineopiskelijat suorittavat pakollisia opintojaksoja yhteensä 36 opintopistettä ja valinnaisia vähintään 14 opintopistettä. Lisäksi pääaineopiskelijat laativat pro gradu -tutkielman (30 op) ja sivuaineopiskelijat sivuaineen tutkielman (20 op).
A. Teoreettiset ja menetelmäopinnot 8 op
Moduulista on suoritettava vähintään 8 op:n verran opintoja, jotka liittyvät pro gradu -tutkielman tai sivuaineen tutkielman aiheeseen. Moduuliin voi valita opintojaksoja seuraavista opintokokonaisuuksista ja moduuleista:
Käännöstieteen tutkimusalaopinnot
Tulkkauksen erikoistumisopinnot
Yleisen kielitieteen opinnot
MDP in Linguistic Sciences.
Opintojaksojen soveltuvuudesta on sovittava tutkielman ohjaajan kanssa. Esimerkiksi seuraavat opintojaksot ovat mahdollisia:
2130801 Tutkielmaa tukevia opintoja 3–6 op
2130823 Kääntäminen, kieli ja kognitio, 5 op
2130824 Seminaari: Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen, 5 op
2133327 Terminologia ja sanastotyö 5 op
2133328 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen 5 op
2133305–2133307 käännöstieteen erityiskysymyksiä I–III 2–5 op
2133339 Kääntämisen sosiologia 3 op
2133340 Kääntäminen kielikontaktina 3 op
2133517 Tulkkauksen tutkimus 5 op 
2132042 Johdanto tilastolliseen analyysiin 2–5 op
2132053 Tekstikorpukset 2 op
2130556 Metaforat ja kuvakieli (5 op)
2130542 Kognitiivinen kielentutkimus (englannin kieli) 5 op
2130557 Digitaaliset sovellukset englannin tutkimuksessa 5 op
B. Ammatilliset opinnot, vähintään 18 op
Moduulista on suoritettava pakollisena työelämätaidot (käännöstiede) (5 op) ja reflektoiva loppuessee (3 op) sekä vähintään yksi käännösseminaari (5 op) ja yksi ammattikielten kääntämisen kurssi (5 op).
Pakolliset (18 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) 5 op
2130806 Reflektoiva loppuessee (englannin kieli ja kääntäminen) 3 op
2130825 Käännösseminaari englanti–suomi 5 op
tai
2130826 Käännösseminaari suomi–englanti 5 op
2130827 Ammattikielten kääntäminen ja projektityöskentely englanti-suomi 5 op
tai
2130828 Ammattikielten kääntäminen ja projektityöskentely suomi-englanti 5 op
Valinnaiset
2130807 Käännösprojekti 1 (englannin kieli ja kääntäminen) 4-10 op
2130808 Käännösprojekti 2 (englannin kieli ja kääntäminen) 4-10 op
2130818–21 Kääntämisen erityiskysymyksiä 1–4 4-6 op
2130811 Käännös- ja tulkkaustoimeksiannot (englannin kieli ja kääntäminen) 2–10 op
2133349 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, englanti-suomi 4 op
2130829 Kaunokirjallisuuden kääntäminen 5 op
Auktorisoitu kääntäminen (7 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus 3 op
2133348 Auktorisoitu kääntäminen englanti–suomi 4 op
Huom: Työharjoittelun voi sisällyttää maisterin tutkintoon osana yleisiä työelämäorientaatio-opintoja, ks. opintojaksot 2110043 Asiantuntijuutta kehittävä työharjoittelu 10 op ja 2110021 Työelämään suuntaavat opinnot, 1-10 op
C. Kulttuuriopinnot
Moduulin opintojaksot voi suorittaa valinnaisina, elleivät ne sisälly aineopintoihin.
2130448 Kieli- ja kansainvälistymisharjoittelu 5 op
2130718 Englanninkieliset kulttuurit ja yhteiskunnat -seminaari 5 op
2130719 Lehdistö- ja mediaseminaari 5 op
D. Tutkielmaopinnot (pääaine 40 op, sivuaine 30 op)
Pakolliset (pääaine 10 + 30 op, sivuaine 10 + 20 op)
2130832 Maisteriseminaari (englannin kieli ja kääntäminen) 5 op
2130833 Pro gradu -tutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) 30 op
tai
2130817 Sivuaineen tutkielma (englannin kieli ja kääntäminen) 20 op
2110032 Kypsyysnäyte suomeksi (FM) 0 op
2110034 Kypsyysnäyte ruotsiksi (FM) 0 op
2110036 Kypsyysnäyte vieraalla kielellä (FM) 0 op

Yhteystiedot

HOPE-opettajat, uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus:

Minna Kujamäki
minna.kujamaki at uef.fi
Agora, 2 krs. 241
puh. 050 4682519

Lea Meriläinen
lea.merilainen at uef.fi

Heli Paulasto
heli.paulasto at uef.fi

Minna Ruokonen
minna.ruokonen at uef.fi

Toisen vuoden opiskelijoiden ohjaus:

Englannin kieli ja kulttuuri:

Anni Calcara
anni.calcara at uef.fi

Michael Pace-Sigge
michael.pace-sigge at uef.fi
Agora 1. krs, huone 155

Englannin kieli ja kääntäminen:

Juha Leskinen
juha.leskinen at uef.fi

Juho Suokas
juho.suokas at uef.fi

 

Kolmennen vuoden ohjaus:

kandidaattiseminaarin opettajat

Maisterivaiheen HOPS-vastaavat:
Englannin kieli ja kulttuuri
-kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus:
Professori Jopi Nyman
jopi.nyman at uef.fi
Agoran huone 249

-kielen tutkimus:
Professori Mikko Laitinen
(englannin kielen ja kulttuurin vastuuprofessori)
mikko.laitinen at uef.fi
Agoran huone 235

Englannin kieli ja kääntäminen
Professori Riitta Jääskeläinen
(koko englannin oppiaineen vastuuprofessori)
riitta.jaaskelainen at uef.fi
Agoran huone 267

Opintokokonaisuuksien sulkeminen ja yleinen opintoneuvonta:

amanuenssi Risto Helén
risto.helen at uef.fi
Agoran 1. krs, huone 142