Oppaan Psykologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

PSYKOLOGIAN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy psykologian peruskäsitteisiin, eri sisältöalueisiin, teorioihin ja ilmiöihin sekä tavallisimpiin tieteellisiin tutkimusmenetelmiin. Aineopinnoissa opiskelija täydentää tietojaan psykologian sisältöalueista ja ammattikentästä, teorioista ja tutkimusmenetelmistä. Aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma psykologian historian alalta (10 op).

Psykologian perus- ja aineopintojen lisäksi kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot (13 op) sekä muut opinnot (23 op), jotka sisältävät opintojen suunnittelun lisäksi muun muassa filosofian, tutkimusmenetelmien ja yhteiskunta- tai kulttuuritieteiden opintoja. Sivuaineopintoina suoritetaan perusopintokokonaisuus kahdessa aineessa tai aineopintokokonaisuus yhdessä aineessa, yhteensä 50-60 op.
Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta.
Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja erotella perustasoisesti psykologian eri sisältöalueita, käsitteitä, teorioita ja ilmiöitä, jotka liittyvät muun muassa kehityspsykologiaan, elämänkulun psykologiaan, persoonallisuuspsykologiaan, koulutuksen sosiaalipsykologiaan, kliiniseen psykologiaan sekä kognitiiviseen ja neuropsykologiaan. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida psykologisten ilmiöiden yhteiskunnallis-kulttuurisia kytkentöjä. Hän osaa ottaa perustasoisesti käyttöön ammatillisen vuorovaikutuksen perusvalmiuksia ja kommunikoida omalla tieteenalallaan. Opiskelija osaa paikantaa psykologian alan tieteellisen tutkimuksen periaatteita ja keskeisiä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Hän osaa tunnistaa ja selittää psykologisten arviointien ja interventioiden taustalla olevia keskeisiä teorioita ja eritellä psykologian alan ammatti- ja tutkimusetiikan perusteita.

PSYKOLOGIAN MAISTERIN TUTKINTO 150 OP

Psykologian maisterin tutkintoa varten opiskelija suorittaa pääaineopintoina psykologian syventävät opinnot. Syventävät opinnot jakautuvat tutkielmaopintoihin (52 op) ja muihin syventäviin opintoihin (98 op).

Syventävien opintojen aikana opiskelija kartuttaa edelleen ammatillisia ja tieteelliseen ajatteluun liittyviä tietojaan, taitojaan ja asenteitaan ja syventää osaamistaan psykologisen tiedon tuottamisessa ja soveltamisessa. Erityisesti pro gradu –tutkielma valmentaa uuden tieteellisen tiedon tuottamiseen. Ammatillisten valmiuksien ja ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta tutkintoon sisältyvällä vuorovaikutteisella, läsnäoloa edellyttävällä kontaktiopetuksella ja psykologiharjoittelulla on keskeinen osuus.

Maisterin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 2,5 vuotta.
Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja tulkita laaja-alaisesti sisältöalueita, käsitteitä, teorioita ja ilmiöitä, jotka liittyvät psykologian eri sovellusalueisiin. Hän osaa soveltaa ja kehittää edellä mainittuja tietoja ja taitoja psykologian eri sovellusalueilla tehtävässä työssä. Opiskelija osaa analysoida ja käyttää psykologian alan työssä ja tutkimuksessa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja kommunikoida oman alansa asiantuntijana osana eri ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Hän osaa valita ja soveltaa psykologian alan tutkimusmenetelmiä sekä toteuttaa empiirisen tutkimuksen. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa psykologisia arviointeja ja interventioita. Hän osaa ottaa käyttöön psykologian alan asiakas- ja tutkimustyön eettiset toimintatavat sekä reflektoida omaa ammatillista osaamistaan ja kasvuaan.

Opintoneuvonta:

Amanuenssi Salla Martinsén (ohjaus ja psykologia)
psyka.haku@uef.fi
p.0294452034

ja opintosihteeri Tanja Härkönen
tanja.harkonen@uef.fi
p. 0505503857