Oppaan Sivuaine: Sosiaalityö, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Sosiaalityön perus- ja aineopintoja voi opiskella vapaasti sivuaineena. Sosiaalityön syventäviä opintoja voivat suorittaa vain sosiaalityön pääaineopiskelijat. Opetus järjestetään Kuopion kampuksella.

Sivuaineena suoritettavat sosiaalityön opinnot eivät tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015). Lain tarkemmasta sisällöstä näet täältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817

Lain (817/2015) mukaan oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella: "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä." (7§)

Ajankohtaiset asiat ja tiedotus

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoilleen laitoksen Yammer-ryhmissä. Yammer on laitoksen virallinen viestintäväylä. Sieltä opiskelijoiden tulee seurata ainakin oman oppiaineensa tiedotusryhmää.

Kuopion kampuksen Yammer-ryhmä: Sosiaalityö, opiskelijat Yammer-ryhmä
Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa laitoksemme opintoyhteisössä: yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö

Kokonaisuusmerkinnät ja opintoneuvonta: amanuenssi Eine Pakarinen

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa

5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op.

Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.

5513506 Sosiaalityön käytäntö 3, Asiantuntijuuden kehittyminen 15 op

Opiskelija, joka on toiminut vähintään 2 vuotta sosiaalityön asiantuntijatehtävissä vähintään 3 kk:n jaksoissa viiden viime vuoden aikana, saa käytännönopetusjaksosta lyhennyksen. Kaikki muu opintojaksoon sisältyvä jää suoritettavaksi.

Lisäksi sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja, ja yhteisöpedagogi AMK-tutkinnon suorittaneille hyväksytään vapaasti valittavat sivuaineopinnot, yhteensä 45 op. Pakollinen sivuainekokonaisuus tulee suorittaa.