Oppaan Sivuaine: Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus (25 op) 5118880

Geospatiaalisen analyysin monitieteinen opintokokonaisuus kehittää opiskelijan menetelmällisiä valmiuksia paikka- ja aluetiedon analysoinnissa ja siihen liittyvissä sovellutuksissa. Kokonaisuutta suositellaan opiskeltavaksi myös erillisinä tai geoinformatiikan opintokokonaisuuden rinnalla. Opinnot voi aloittaa jo perus- ja aineopintovaiheessa. Kokonaisuus on tarkoitettu täydentämään menetelmällisiä opintoja siten, että opiskelija voi hyödyntää kursseilla saatua osaamista syventävissä opinnoissa sekä jatko-opinnoissa. Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuuden tavoitteena on spatiaalisten analyysimenetelmien oppiminen sekä soveltaminen todennäköisyyslaskentaan, testaamiseen ja mallinnukseen perustuvan päättelyn avulla. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

Geoinformatiikan opintokokonaisuus on painottunut paikkatiedon käsittelyyn ja käyttöön, kun taas geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus on menetelmäsuuntautunut ja keskittyy aineistojen analyysiin, testaamiseen ja mallinnukseen. Opiskelija voi käyttää kurssin vain kerran: joko omaan oppiaineeseen, geoinformatiikan opintokokonaisuuteen tai geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuuteen.

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.

Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja tai professori Markku Tykkyläinen.

 

Geospatiaalisen analyysin opintokokonaisuus 25 op

Valitse kolme seuraavista:

5116340    Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen (s-tentti) 3 op

5116344    Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus (s-tentti) 3-5 op

3622351    Tilastollinen data-analyysi 6 op

3621251    Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

3622347    Bayes-päättely 1; 5 op   

3622350    Ryhmittyneiden aineistojen analyysi

3622349    Spatiaalinen tilastotiede, 5 op

 

Lisäksi valinnaisia tilastotieteen, geoinformatiikan, metsätieteen, tietojenkäsittelytieteen ja maantieteiden ja ympäristöinformatiikan opintojaksoja, siten, että opintokokonaisuuden kokonaispistemäärä on 25 op. Opintojaksot kuvauksineen on lueteltu weboodissa. HUOM! Tilastotieteen opintojaksoissa muutoksia, osa opintojaksoista poistunut/ poistumassa. Tarkastathan kuitenkin aina aikataulut Weboodista/ tilastotieteen laitokselta.

 

Valinnaiset opinnot:

Tilastotiede

3622212     Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät 5 op kl 2018 viimeisen kerran

3622213     Regressiotekniikat 4 op, kl 2019 viimeisen kerran

3622323     Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2; 5 op sl 2018 (E)

3622351     Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1, 5 op (E) kl. 2019-

3622353     Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2, 5 op (E) kl. 2020-

3622347     Bayes-päättely 1, 5 op (E) sl. 2018-

3622348     Bayes-päättely 2, 5 op (E) kl. 2019-

3622350     Ryhmittyneiden aineistojen analyysi (E) sl. 2018-

3622323     Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2; 5 op sl 2018 (E)

3622351     Tilastollinen data-analyysi 6 op sl 2019 (E)

3622233     Tilastollinen koesuunnittelu, kl 2020

3622223     R-kieli

3622222     SPSS-kurssi

 

Maantiede

5116348     Geoinformatiikan projektityö 5 op

5116340     Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen (s-tentti) 3 op

5116344     Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus (s-tentti) 3-5 op

5116347     Avoimet GIS-järjestelmät 5 op

5116345     Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op

5116331     GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op

5116341     GIS-mallinnus ja analyysit II: väestö, yhteiskunta ja talous 5 op

 

Taloustieteet

5210107J   Talousmatematiikka, 6 op

5313906     Ekonometrian peruskurssi 5 op

5313907     Ekonometrian praktikum-kurssi 4 op

 

Tietojenkäsittelytiede

3621250     Johdatus tietojenkäsittelyyyn, 5 op

3621251     Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

3621252     Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi, 5 op

3621312     Diskreetit rakenteet, 5 op

3621412     Ohjelmointi III, 5 op

3621413     Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia, 5 op

3621411     Tiedonhallinta ja SQL, 5 op

3621517     Hahmontunnistus 5 op, sl 2018 tai 2019

3621547     Location-aware mobile applications development 5 op kl. 2017, kl 2018

3621552     Clustering Methods, 5 op kl 2019, kl 2020

 

Metsätieteet

3510005     Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op

3513028     Paikkatietojärjestelmien jatkokurssi 5 op

3512006     Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op

3513029     Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op

 

Ympäristöinformatiikka

3710458     Environmental Data Mining

3710459     Advance Course of Environment Data Mining