Oppaan Kauppatieteiden opinto-opas, Kuopion kampus, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPAS KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SUORITTAVILLE

Kauppatieteiden laitoksen sivuaineista on koottu oma opas.

Katso opintoihin ja opiskeluun liittyvät ohjeet Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-oppaasta 2019-2020.


Kandidaatin tutkinnon suuntautumisen valinta

Kauppatieteissä kandidaatin opintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella opiskelija valitsee oman kampuksensa suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu. Tarjolla on kaksi kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa kummallakin kampuksella. Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella:
- Johtaminen ja markkinointi
- Laskentatoimi ja rahoitus

Opiskelija vahvistaa suuntautumisvaihtoehtonsa palauttamalla WebOodissa valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon mukaisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään määrällistä ja laadullista opintomenestystä.

Suuntautumisen vaihtoa voi hakea kerran kandidaatin opintojen aikana omalla kampuk-sella palauttamalla oman kampuksen amanuenssille halutun suuntautumisvaihtoehdon mukainen HOPS kommentilla ”suuntautumisen vaihto”.

Opintopolku KTK-tutkinnosta maisterin tutkintoon

Opintopolku kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon maisteriohjelmittain kampuskohtaisesti on esitettynä alla olevassa taulukossa. Mikäli opiskelija valitsee kandidaatin suuntautumisesta poikkeavan maisterin tutkinnon suuntautumisen, voidaan uuteen suuntautumisvaihtoehtoon siirtyvälle opiskelijalle määritellä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa täydentäviä opintoja. Näin varmistetaan, että opiskelijalla on ko. suuntautumisessa vaaditut maisterin tutkintoon vaaditut valmiudet.

KTK, Kuopio

KTM,Kuopio

Johtaminen ja markkinointi   

Innovation Management
International Business and Sales Management

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimi ja rahoitus
Tilintarkastuksen maisteriohjelma
Innovation Management
International Business and Sales Management


Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisen valinta

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto vahvistetaan kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut n. 120 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehto valitaan oman kampuksen tarjonnasta ja valinta vahvistetaan WebOodissa palautettavalla henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS). Mikäli johonkin suuntautumiseen ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti määrällistä ja toissijaisesti laadullista opintomenestystä. Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella:
- Innovation Management
- International Business and Sales Management
- Laskentatoimi ja rahoitus
- Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja

 

Opintojen eteneminen kandidaatin tutkinnossa

Seuraavassa taulukossa opintojen kulku on esitetty niin, että kandidaatin tutkinto (180 op) suoritetaan kolmessa vuodessa. Taulukossa J = Joensuun kampus ja K = Kuopion kampus.

 

KTK-vuosikurssi

 

1

2

3

Kaikille yhteiset kauppatieteiden pakolliset opinnot 48 op

 

 

 

5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op

J+K

 

 

5210103 Rahoituksen perusteet 6 op

J+K

 

 

5210211 Johdon laskentatoimen perusteet 6 op

J+K

 

 

5210212 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op

 

J+K

 

5210104 Johtamisen perusteet 6 op

J+K

 

 

5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op

J+K

 

 

5210201 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 6 op

J+K

 

 

5211212 International Business Management 6 op

 

J+K

 

Kaikille yhteiset muut pakolliset opinnot 37 op

 

 

 

1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun 1 op

J+K

 

 

5210114 Johdatus kauppatieteiden opintoihin 2 op

J+K

 

 

8011801 Kirjoitusviestintä 1 op

J+K

 

 

5010101 Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op

 

J+K

 

5210107 Talousmatematiikka (tai vast. opinnot) 6 op

J+K

 

 

5210110 Taloustieteen perusteet (tai vast. opinnot) 6 op

J+K

 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op

5010102 Tilastollisten menetelmien perusteet 3 op

5210302H Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harj. 3 op

tai 3622230 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op

 

J+K

 

5210301 Laadullisen tutkimuksen perusteet yht. 6 op

5010103 Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta-

   ja kauppatieteilijöille 3 op

   5210301H Laadullisen tutkimuksen perusteet 3 op, harjoi-

   tukset

 

J+K

 

5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op

J+K

 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 23 op:

 

 

 

8011802 Kirjoitusviestintää kauppatieteiden opiskelijoille 4 op

 

K

J+K

8011826 Puheviestintää kauppatieteiden opiskelijoille 3 op

tai 8010157 Varmuutta vuorovaikutukseen 3 op

 

 

J+K

8011827 Neuvottelutaidot kauppatieteiden opiskelijoille 2 op

 

 

J+K

8012801 Ruotsia kauppatieteiden opiskelijoille 4 op

 

J+K

 

8013801 English for Business and Economics 3 op

J+K

 

 

8013802 English for Communicating in Business 4 op

 

J+K

 

8013803 English Ac. Writing and Pres. for Bus. and Ec. 3 op

 

 

J+K

Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot 60–72 op

 

 

 

Suuntautumisopintoja (pakolliset + valinnaiset)

J+K

J+K

J+K

Kandidaatin tutkielmaseminaari ja tiedonhaku

 

K

J+K

 

Kandidaatin tutkielma (sis. Kypsyysnäyte)

 

K

J+K

Muut opinnot

 

 

 

Muita opintoja (sivuaineopintoja)

J+K

J+K

J+K


Opintojen eteneminen maisterin tutkinnossa

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (120 op) opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Myös mahdolliset opinnot tai harjoittelu ulkomailla vaikuttavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin.

Opintojen suositeltu eteneminen on laadittu kahdelle vuodelle.

 

 

KTM-vuosikurssi

 

1

2

Suuntautumisen syventävät opinnot (30 op)

J + K

J + K

Suuntautumisen pro gradu –tutkielmaopinnot (40 op)

 

J + K

Pro gradu -tutkielma

 

J + K

Tutkielmaseminaari

 

J + K

Muut opinnot  (sis. tutkimusmenetelmäopinnot) (50 op)

J + K

J + K