Oppaan Sosiaalityö Kuopio, YTK ja YTM, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa Sosiaalityö-opiskelijat -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta. Myös sivuaineiden Yammer-ryhmiä kannattaa seurata.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa. Sosiaalityön pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on sosiaalityöntekijän pätevyys, tutkijan valmiudet ja laaja sosiaalitieteellinen yleissivistys.

Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin vajeista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Kansainvälisyys ja teorian ja käytännön yhteys ovat meille tärkeitä, siksi opintoihinkin sisältyy käytännön harjoittelu. Koulutamme tutkivan työotteen hallitsevia, eettisesti ajattelevia ja vahvan ammatti-identiteetin omaavia sosiaalityöntekijöitä.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTK) 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Kandidaattiopinnoissa sosiaalityön pääaineopinnot koostuvat sosiaalityön perusopinnoista ja sosiaalityön aineopinnoista. Perusopinnoissa luodaan pohjaa sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Aineopinnoissa painottuvat puolestaan ammattikäytäntöihin, juridisiin kysymyksiin sekä sosiaalityön tutkimuksen tekemisen perustaitoihin liittyvät opinnot.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTM) 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu kokonaisuudessaan sosiaalityön pääaineopinnoista. Sosiaalityö pääaineenaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittava opiskelija saa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten (L817/2015) mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Ammatillisen kelpoisosuuden lisäksi koulutus antaa tutkijan valmiudet ja laajan yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen.

Kokonaisuusmerkinnät ja opintoneuvonta: amanuenssi Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi

Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa:

Muissa oppilaitoksissa suoritetuilla tutkinnoilla / opinnoilla voidaan korvata opintoja sen mukaan mitä tiedekunnassa on linjattu ja mitä hyväksilukemisesta (sisällyttämisestä ja korvaamisesta) on oppiaineen sisällä päätetty. Tutkintoon kuuluvia opintoja ei voi korvata aikaisempaan yliopistotutkintoon sisällytetyillä opinnoilla, poikkeuksena kieli- ja viestintäopinnot. Sosiaalityön oppiaineessa on lisäksi määritelty hyväksilukemisen periaatteet joillekin AMK-tutkinnoille:

5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op.

Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjatentin. Luennot suoritetaan normaalisti.

 

Lisäksi: sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja, ja yhteisöpedagogi AMK-tutkinnon suorittaneille hyväksytään vapaasti valittavat sivuaineopinnot, yhteensä 45 op. Pakollinen sivuainekokonaisuus tulee suorittaa.

 

HUOM: Sosiaalikasvattaja- ja sosiaaliohjaajatutkinnon suorittaneet:

Eivät saa enää korvaavuuksia lukuvuodesta 2016-2017 alkaen sosiaalityön opintoihin.

 

Lisäys 4.12.2019: Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.