Oppaan Sosiaalitieteet Kuopio, YTK, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa  Sosiaalitieteet, Kuopio -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta. Myös sivuaineiden Yammer-ryhmiä kannattaa seurata.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto Kuopion kampuksella rakentuu sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenalaopinnoista. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin koulutus Kuopion kampuksella on sekä tieteellisesti kiinnostavaa että työelämään sovellettavaa. Opetus sisältää yhteiskuntatieteiden perusvalmiudet: tärkeimmät teoriat ja tiedonhankinnan menetelmät. Koulutuksessa painotetaan erityisesti tietoa hyvinvoinnin yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista osatekijöistä ja niiden suhteista. 

Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa valitaan suuntautumisvaihto, jossa suoritetaan maisteriopinnot. 1.8.2019 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneilla vaihtoehtoja on kaksi: Monitieteinen hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehto, joka keskittyy hyvinvointiin sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä sosiaalipsykologian suuntautumisvaihtoehto, joka rakentaa erityisesti yksilöiden hyvinvointiin sekä ryhmiin ja organisaatioihin liittyvää sosiaalipsykologista asiantuntemusta. Kandidaatin tutkinnon aineopintoihin kuuluvat teoria-opintojakso ja kandidaatin tutkielma tehdään valitussa suuntautumisvaihtoehdossa.

Suuntautumisvaihtoehto valitaan täyttämällä lomake (löytyy opintoyhteisöstä syyslukukauden 2019 aikana), joka toimitetaan täytettynä opinto- ja opetuspalveluihin. Suuntautumisvaihtoehto tulee valita ennen teoria-opintojakson ja kandidaatin tutkielman suorittamisen aloittamista, niitä edeltävänä keväänä (toukokuun loppuun mennessä).

 

HUOM: Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehdon osalta maisterivaiheen syventävien opintojen opetus aloitetaan lukuvuonna 2020-2021, samoin kuin Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehdon mukaiset kandidaatin tutkinnon aineopintojen teoria-opintojakson sekä kandidaatin tutkielman opettaminen. Ne 1.8.2019 opintonsa aloittaneet, jotka ovat aikaisempien opintojensa vuoksi opinnoissaan jo niin pitkällä, että suorittavat aineopintojen teoria-opintojakson ja/tai kandidaatin tutkielman jo lukuvuoden 2019-2020 aikana, valitsevat kyseiset opinnot joko sosiaalipedagogiikasta, sosiaalipsykologiasta tai sosiologiasta. Amanuenssi neuvoo tässä tarvittaessa tarkemmin.

  

Kokonaisuusmerkinnät ja opintoneuvonta: amanuenssi Katja Lötjönen (katja.lotjonen(at)uef.fi)

 

Lisäys 4.12.2019: Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.