Oppaan Sosiaalipsykologia Kuopio, YTM, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa  Sosiaalipsykologian opiskelijat -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta. Myös sivuaineiden Yammer-ryhmiä kannattaa seurata.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

Sosiaalipsykologiassa tutkitaan ihmisen minuuden yhteiskunnallista ja kulttuurista muodostumista, ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaa. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen tutkimuspainotusten mukaisesti erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op. Sosiaalipsykologian maisterivaiheen opinnot koostuvat pääaineen opinnoista (100 op) sekä hyvinvointitutkimusta koskevaa asiantuntemusta laajentavista sivuaineopinnoista (20 op). Opintojen aikana opiskelija syventää tietojaan sosiaalipsykologian teorioista, tutkimusalueista ja sovellusmahdollisuuksista sekä hankkii tutkimuksen tekemisessä ja käytännön työssä tarvittavia taitoja. Opinnot tarjoavat yleisiä valmiuksia sosiaalipsykologisen tiedon soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä. 

Sosiaalipsykologinen tutkimus, sosiaalipsykologian soveltavat opinnot sekä tutkimusmenetelmäopinnot sisältävät valinnaisuutta. Opiskelija voi valita opintoja joustavasti eri ryhmien välillä siten, että jokaisesta ryhmästä tulee tehdä vähintään 5 op. Valinnaisten opintojen suorittamisesta sovitaan henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.

Lisätietoja: amanuenssi Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi

 

Lisäys 4.12.2019: Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.