Oppaan Sosiaalipedagogiikka Kuopio, YTM, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa  Sosiaalipedagogiikka (opiskelijat) -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta. Myös sivuaineiden Yammer-ryhmiä kannattaa seurata.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Sosiaalipedagogiikka akateemisena oppialana johdattaa opiskelijat inhimillisen kasvun, toiminnallisuuden, aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen luottamuksen, osallisuuden, kasvatuksen, sivistyksen, ohjauksen ja neuvonnan kysymyksiin. Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä monipuolisesti ihmisen elämänkulun eri vaiheissa.

Sosiaalipedagogiikassa tutkitaan ihmisten kasvua yhteisössä ja yhteiskunnassa sekä kehitetään pedagogisia keinoja osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Sosiaalipedagogiikan kiinnostuksen kohteina ovat ne inhimillisen kasvun prosessit, jotka liittyvät esimerkiksi yhteiskuntaan integroitumiseen ja yksilön identiteettiin. Lisäksi kohteina ovat näihin prosesseihin liittyvät erityiset ongelmat sekä se pedagoginen toiminta, jolla edistetään yhteiskunnan jäsenyyttä sekä ehkäistään ja lievitetään syrjäytymistä. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipedagogiikan opintoja voi kohdentaa opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan varhais-, nuoriso- ja aikuispedagogiikan kysymyksiin.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu sosiaalipedagogiikan pääaineopinnoista, yhteiskuntatieteiden syventävistä tutkimusmenetelmäopinnoista sekä hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevista sivuaineopinnoista.

Sosiaalipedagogiikan pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on vahva sosiaalipedagoginen asiantuntemus, tutkijan valmiudet ja laaja yhteiskuntatieteellinen sivistys. Sosiaalipedagogisen asiantuntijuuden sovellusmahdollisuudet ovat laajat. Sosiaalipedagogiikan asiantuntijan työllisyysmahdollisuuksia on kaikenikäisten ihmisten parissa tehtävän työn kentillä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Lisätietoa: amanuenssi Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen(at)uef.fi

Lisäys 4.12.2019: Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.