Oppaan Yhteiskuntapolitiikka, YTM, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Seuraattehan Yammerin UEF Ajankohtaista // UEF Current News - ja UEF opiskelijat // UEF students group -ryhmiä. Näistä ryhmistä saatte ajankohtaisen informaation koronavirustilanteeseen liittyen. Lisäksi seuratkaa Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu -ryhmäämme Yammerissa. Opettajamme informoivat opintojaksoilleen ilmoittautuneita opintojaksojen suoritutapojen muutoksista WebOodin kautta sähköpostitse, siksi ei kannata poistaa ilmoittautumistietojaan opintojaksoilta.

Yliopiston sivuilla kootusti ajankohtaista tietoa, käyttehän lukemassa: uef.fi/koronavirus.

Kamuun on koottu tietopaketti opiskelijoille: kamu.uef.fi/koronavirus

Exam-tenttejä ei ole mahdollista suorittaa Itä-Suomen yliopistossa toistaiseksi. Opintojaksokuvauksissa on kerrottu opintojakson suoritustavat. Jos opintojakson ainoa suoritustapa on kirjatentti, niin ota yhteyttä vastuuopettajaan ja sovi korvaavasta suoritustavasta. Kirjastojen kiinniolo vaikuttaa tarvittavan oppimateriaalin saamiseen. Tällä voi olla vaikutuksensa siihen, miten korvaavia suoritustapoja on mahdollista järjestää.

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

Yhteiskuntapolitiikka sopii pääaineeksi niille, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen muutos ja sen hallinta kaikilla elämän tasoilla: niin maailmanpolitiikassa kuin arkielämässä ja kaikkialla siinä välissä. Yhteiskuntapolitiikassa haetaan käsitteitä ja ymmärrystä sille, miten yhteiskunnista on tullut sellaisia kuin ne ovat nyt ja miten niitä voi muuttaa. Millaisia erilaisia aatteita, ideoita ja oppeja on sille, miten hyvinvointia parhaiten edistetään? Keille kaikille hyvinvointi kuuluu? Keitä tipahtaa tahallisesti ja tahattomasti ulos? Millainen on ideaali kansalainen ja millaiset keskustelut siihen ovat johtaneet? Kuuluuko sosiaaliturva ja hyvinvointi ansaita ja miten? Yhteiskuntapolitiikka-oppiaineesta saa tietoa ja ymmärrystä globalisoitumisesta ja sen erilaisista paikallisista ilmenemismuodoista. Kuinka globaaleja uhkia – esimerkiksi ympäristökysymystä tai työmarkkinoita - voidaan säädellä? Keskeinen yhteiskuntapolitiikan osa on arkisen selviytymisen tutkiminen ja sen analyysi, kuinka sitä voitaisiin parantaa. Pohjoismainen hyvinvointimalli on vielä hallitseva, mutta siihen tulee jatkuvasti uusia elementtejä ja sitä haastetaan. Mikä ero on resursseilla ja oikeuksilla? Onko tasa-arvo tavoiteltavaa ja jos, millainen tasa-arvo? Kuinka ihmiset "tekevät" yhteiskuntapolitiikkaa joka päivä yhdessä ja erikseen, erilaisissa ryhmissä, yhdistyksissä ja instituutioissa? Mitä on ylirajainen yhteiskuntapolitiikka? Miten globalisoituminen, liikkuvuus ja ylirajainen elämäntapa haastavat kansallisvaltion ja sen yhteiskuntapolitiikan?

Yhteiskuntapoliittista lähestymistapaa voi soveltaa miltei mihin tahansa ilmiöön lähtien ilmastonmuutoksesta päätyen sisustusblogeihin. Siinä tarkastellaan, mitä nuo ilmiöt tarkoittavat, miten ne tuntuvat ja kuinka ne koetaan, miten niihin voi puuttua ja kuinka niitä on mahdollista muuttaa. Yhteiskuntapolitiikka tarjoaa käsitteellisiä keinoja ymmärtää maailmaa sekä laajan valikoiman erilaisia menetelmiä saada tarvittavaa tietoa ja muokata se analyysiksi.

YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op) koostuu yhteiskuntapolitiikan syventävistä opinnoista. Tutkinto tehdään Joensuun kampuksella.

 

Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa: Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisö

Tiedotuskanavamme opiskelijoillemme on Yammer-ryhmä: Yhteiskuntatieteiden laitoksen opiskelijat, Joensuu


Yhteiskuntapolitiikan opintoneuvonta ja kokonaisuusmerkinnät:
amanuenssi Minna Paronen

Kokonaisuusmerkintä pyydetään joko sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä.

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Tutkinnon hakeminen

  1. Kaikki tutkintoon vaadittavat/tulevat opintojaksot on tehty ja niistä on suoritusmerkinnät opintorekisterissäsi.
  2. Jos kokonaisuuksia ei ole vielä koostettu, pyydä opintokokonaisuuksien kokonaisuusmerkinnät pääaineopinnoistasi sekä sivuaineopinnoistasi.
  3. Koronatilanteen aikana: Jätä hakemuksesi sähköisesti lomakkeella (sähköpostitse). Sähköposti tulee lähettää Itä-Suomen yliopiston sähköpostiosoitteesta.
    Muulloin: Täytä tutkinnonhakulomake ja toimita se allekirjoitettuna pääaineesi amanuenssille. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan maisterin tutkinnonhakulomakkeen saat Kamusta. Amanuenssi tarkistaa lomakkeen, liittää siihen opintorekisteriotteesi ja toimittaa hakemuksesi edelleen tiedekuntaamm


Pro gradu -tutkielma

AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muissa oppilaitoksissa suoritetuilla tutkinnoilla/opinnoilla voidaan korvata opintoja sen mukaan mitä tiedekunnassa on linjattu ja mitä hyväksilukemisesta (sisällyttämisestä ja korvaamisesta) on oppiaineen sisällä päätetty.

Yhteisesti yhteiskuntatieteiden laitoksella on linjattu seuraavaa:
• Kandidaattivaiheessa voidaan hyväksyä enintään 25 op toiseen tutkintoon kiinnitettyjä opintoja. Tämä voi sisältää pääaineen menetelmäopintoja tai muita pakollisia opintojaksoja esim. Sosiologian perusteet. Tämä ei sisällä tutkintoon pakollisena kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja.
• Kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta päättää Kielikeskus.
• Menetelmäopintojen osalta on päätetty, että kandidaatin tutkintoon tai maisterin tutkintoon voidaan hyväksilukea enintään 10 vuotta vanhoja opintoja. Itä-Suomen yliopistossa (tai Kuopion tai Joensuun yliopistossa) yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa aloitetun ja kesken jääneen tutkinnon osalta aiemmin tehdyistä menetelmäopinnoista ja niiden soveltuvuudesta nykyiseen opetussuunnitelmaan sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen yhteydessä silloin, kun opiskelija palaa suorittamaan tutkintoaan loppuun.
• AMK-tutkintoon suoritetuilla tutkimusmenetelmäopinnoilla tai täydennyskoulutuksessa tehdyillä menetelmäopinnoilla ei hyväksilueta kandidaatintutkintoon eikä maisteritutkintoon sisältyviä menetelmäopintoja
• Maisteritutkintoon voidaan hyväksilukea aikaisempaan maisteritutkintoon suoritettuja opintoja enintään 15 op. Tämä voi sisältää menetelmäopintoja tai tutkintoon kuuluvia pakollisia opintojaksoja, pl. tutkielmaopinnot.
• Kirjatenttien osalta on linjattu, että opintojakson kirjallisuuden vaihtuessa lukuvuoden alusta elokuussa voi tenttiä vanhan tai uuden opetussuunnitelman mukaisesti, syyskuun alusta alkaen vain uuden opetussuunnitelman kirjallisuuden mukaisesti.
• Aikaisempien opintojen perusteella ei voida korvata pro gradu –tutkielmaa eikä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.
• Työkokemuksella ei lähtökohtaisesti korvata opintojaksoja. Mahdollisista poikkeuksista tähän, esim. harjoittelu, ilmoitetaan opintojakson opintojaksokuvauksessa.

Tarkempia tietoja AHOT-prosessista löytyy KAMUsta sekä yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä.

 

 

Kirjallisten töiden kirjoitusohjeita yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisössä.

Ohje luentopäiväkirjan kirjoittamiseen (= opinnollistaminen) Joensuun kampuksen vierailuluennoista, tieteellisistä tapahtumista jne. yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisössä.

Harjoitteluraporttiohje yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisössä.

Opinto-oppaat

Tiedekuntien opinto-oppaat on julkaistu Kamussa.

5515300 Yhteiskuntapolitiikan syventävät opinnot 120 op

Opintojaksojen nimiin on tullut muutoksia, ks. alta.

Tutkinnon rakenne ja opintojen ohjeellinen ajoittuminen:

Pakolliset opinnot, 30 op
5515301 Global Change, Local Encounters: Themes and Keywords 5 op (4. vuosi)
5515302 Yhteiskuntatieteiden ja yhteiskuntatieteellisten kysymysten taustat 5 op (4. vuosi)
5515303 Hallinta ja ohjaus arjessa, luento 5 op tai kirjallisuus 5515341 (4. vuosi)
5515307 Mobility and Borderless care 5 op (4. vuosi)
5515305 Harjoittelu ja sen raportointi 10 op (4.-5. vuosi) (HUOM. Harjoitteluun lisätty seminaari, ks. opetusohjelma. Seminaari aloitetaan ennen harjoitteluun menemistä: esim. jos olet suunnitellut meneväsi harjoitteluun vuoden 2020 aikana, osallistut syksyllä 2019 alkavaan seminaariin.)
Temaattiset opintojaksot, 25 op seuraavista (4.-5. vuosi)
5516104 Approaching Culture: Encounters, Representations, Cultural Identities 5 op
5516129 Gender, State and the Labour Market 5 op
5516127 Introduction to Global Ethics 5 op
5514321 Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka 5 op
5515349 Harvaan asutut alueet yhteiskunnassa 5 op
5516115 Orient Meets Occident: Culture, Knowledge and Hegemony 5 op
5515319 Osallistumisen paikat 5 op
5516122 Racism, Prejudice and Cultural Discrimination 5 op
5515363 Uuden työn tutkimus / seminaari 5 op TAI 5515364 Uuden työn tutkimus / essee 5 op
5516134 Sociology of Migration 5 op
5515323 Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet 5op
5515324 Sukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus 5 op
5514329 Tieteen ja teknologian tutkimus 5 op
5514325 Valtateoriat ja –tutkimus 5 op
5515331 Muu erikseen sovittava opintosuoritus
Syventävien opintojen menetelmäopinnot 15 op seuraavista (4.-5. vuosi)
Laadullisten menetelmien opintojaksot
5514315 Etnografinen tutkimus 5 op (opintojakson aiempi nimi Havainnoista tulkinnoiksi)
5514316 Haastattelututkimus 5 op (opintojakson aiempi nimi Haastattelututkimuksen käytännöt ja metodologiset kysymykset)
5010105J Haastattelu- ja tekstiaineistojen tietokoneavusteinen analyysi 5 op (opintojakson aiempi nimi Haastattelu- ja tekstiaineistojen analyysi)
5525302 Retoriikan tutkimus 5 op (opintojakson aiempi nimi Puheet ja sanat. Kuinka tehdä asioita sanoin ja merkein)
Tilastollisten menetelmien opintojaksot
5010104J Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 5 op
Muut menetelmäopintojaksot
5515335 Yhteiskuntatutkimuksen metodologia 5 op (opintojakson aiempi nimi Metodologiaopinnot)
2124110 Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät: Autoetnografia tutuksi 5 op (verkkokurssi) HUOM: vain tämä kurssi eli Autoetnografia tutuksi käy yhteiskuntapolitiikan syventävien opintojen menetelmäopintojaksoksi kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmien opintojaksoista.
5515336 Erikseen sovittavat syventävien opintojen menetelmäopinnot 5-10 op (opintojakson aiempi nimi Erikseen sovittavat pro gradu –tutkielmaa tukevat opinnot)
Muut mahdolliset menetelmäopintojen opintojaksot ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Tutkielmaopinnot 50 op (4.-5. vuosi)
5525350 Tutkielmaseminaari 10 op
5515338 Pro gradu -tutkielma 40 op
5525351 Kypsyysnäyte, maisterin tutkinto (YTM) 0 op

Temaattiset opinnot

Temaattiset opinnot on jaettu kolmeen koriin:


Ensimmäisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.
Toisen korin teemoihin liittyviä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.
Kolmanteen koriin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja on tarjolla perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa.

 Syventävissä opinnoissa temaattisen opintojen korien opintojaksot ovat:

 Syventävät opinnot
ArkiMobility and Borderless Care
EtnisyysRacism, Prejudice and Cultural Discrimination
KoulutusKoulutussosiologia ja koulutuspolitiikka
Työ ja talousUuden työn tutkimus
MuuttoliikeGlobal change, local encounters: Themes and Concepts
SukupuoliSukupuoli yhteiskunnassa, kirjallisuus;
Sukupuoli, työ, luokka ja tunteet
Tieto ja teknologiaTieteen ja teknologian tutkimus
Yhteiskunnallinen valtaValtateoriat ja -tutkimus
Yleissivistävät

Approaching Culture: Encounters, Representations, Cultural Identities;
Gender, State and the Labour Market;
Introduction to Global Ethics;
Harvaan asutut alueet yhteiskunnassa;
Orient Meets Occident: Culture, Knowledge and Hegemony;
Osallistumisen paikat;
Sociology of Migration;
Muu erikseen sovittava opintosuoritus;
muut mahdolliset temaattisten opintojen opintojaksot, jotka ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Osa temaattisista opinnoista on ns. kaikille yhteisissä eli pakollisissa opinnoissa.