Oppaan Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Ttm tai YTM, 2019-20 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman (Master’s Degree Programme in Health and Human Services Informatics) opetuksessa korostuu tiedonhallinnon ja johtamisen näkökulma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan arvioinnin, kehittämisen ja hyödyntämisen menetelmällisten valmiuksien vahvistaminen. Maisteriohjelman (120 op) lisäksi vaaditaan täydentävinä opintoina tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, joilla varmistetaan tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn perusosaaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Tutkinto (120 op) sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon syventäviä opintoja 91 op, muita opintoja 14 op ja vapaavalintaisia opintoja 15 op sekä näiden lisäksi mahdollisia täydentäviä opintoja maksimissaan 60 op. Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija on jatko-opintokelpoinen Welma-tohtoriohjelman Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon pääaineessa.

Maisteritutkinnon tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa


Kansainvälisyys on olennainen osa opetusta ja siksi sitä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa muun muassa ulkomaalaisten opettajien antamaa opetusta, kansainvälisten opiskelijoiden kanssa yhdessä opiskelua, vieraskielisen oppimateriaalin hyödyntämistä sekä kansainvälisten tutkijaryhmien toimintaan osallistumista ja opinnäytetöiden esittelyä.

Opintojen aikana opiskelijoilta kerätään palautetta sekä toiminnan ja opetuksen kehittämiseksi, että laadun arvioimiseksi. Opetuksessa kehitetään ja sovelletaan kriittisesti uusia opetus- ja oppimismenetelmiä kulloinkin käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa kohderyhmän tarpeet huomioiden. Kehittämistyön taustalla on pyrkimys konstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, jossa oppiminen lähtee joustavasti opiskelijan tarpeista. Tavoitteena on opiskelijalähtöisten oppimisprosessien ohjaaminen ja tukeminen, jossa otetaan huomioon työn ohella opiskelevien opiskelijoiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon HOPS-ohjaajana ja tutoropettajana toimii yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen, ulla-mari.kinnunen(a)uef.fi, puh 040 355 3953.