Oppaan Kauppatieteiden opinto-opas, Kuopion kampus, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPAS KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SUORITTAVILLE

Kauppatieteiden laitoksen sivuaineista on koottu oma opas.

Katso opintoihin ja opiskeluun liittyvät ohjeet https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/ (YHKA)

Kandidaatin tutkinnon suuntautumisen valinta

Kauppatieteissä kandidaatin opintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella opiskelija valitsee oman kampuksensa suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu. Tarjolla on kolme kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa kummallakin kampuksella. Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella:

- Johtaminen ja markkinointi
- Laskentatoimi ja rahoitus
- Kansainvälinen vähittäiskauppa

Opiskelija vahvistaa suuntautumisvaihtoehtonsa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään määrällistä ja laadullista opintomenestystä.

Suuntautumisen vaihtoa voi hakea kerran kandidaatin opintojen aikana omalla kampuksella.

Opintopolku KTK-tutkinnosta maisterin tutkintoon

Opintopolku kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon Kuopion kampuksella on esitettynä alla olevassa taulukossa. Mikäli opiskelija valitsee kandidaatin suuntautumisesta poikkeavan maisterin tutkinnon suuntautumisen, voidaan uuteen suuntautumisvaihtoehtoon siirtyvälle opiskelijalle määritellä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa täydentäviä opintoja. Näin varmistetaan, että opiskelijalla on ko. suuntautumisessa vaaditut maisterin tutkintoon vaaditut valmiudet.

 

KTK, Kuopio

KTM, Kuopio

Johtaminen ja markkinointi

Innovaatiojohtaminen

International Business and Sales Management

Laskentatoimi ja rahoitus

Laskentatoimi ja rahoitus

Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Innovaatiojohtaminen

International Business and Sales

Management

Kansainvälinen vähittäiskauppa

Innovaatiojohtaminen

International Business and Sales Management

  
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisen valinta

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto vahvistetaan kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut n. 120 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehto valitaan oman kampuksen tarjonnasta. Mikäli johonkin suuntautumiseen ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti määrällistä ja toissijaisesti laadullista opintomenestystä. Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella:
- Innovaatiojohtaminen
- International Business and Sales Management
- Laskentatoimi ja rahoitus
- Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen opintolinja

 

Opintojen eteneminen maisterin tutkinnossa

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (120 op) opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Myös mahdolliset opinnot tai harjoittelu ulkomailla vaikuttavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin.

Opintojen suositeltu eteneminen on laadittu kahdelle vuodelle.

 

 

KTM-vuosikurssi

 

 

1

2

Suuntautumisen syventävät opinnot (30 op)

J + K

J + K

Suuntautumisen pro gradu –tutkielmaopinnot (40 op)

 

J + K

Pro gradu -tutkielma

 

J + K

Tutkielmaseminaari

 

J + K

Muut opinnot  (sis. tutkimusmenetelmäopinnot) (50 op)

J + K

J + K