Oppaan Kauppatieteiden opinto-opas, Joensuun kampus, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

OPAS KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SUORITTAVILLE

Kauppatieteiden laitoksen sivuaineista on koottu oma opas.

Katso opintoihin ja opiskeluun liittyvät ohjeet https://kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat/ (YHKA)

Kandidaatin tutkinnon suuntautumisen valinta

Kauppatieteissä kandidaatin opintojen ensimmäisen vuoden kevätlukukaudella opiskelija valitsee oman kampuksensa suuntautumisvaihtoehdon, johon erikoistuu. Tarjolla on kolme kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoa kummallakin kampuksella. Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella:

- Johtaminen ja markkinointi
- Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
- Kansainvälinen vähittäiskauppa

Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään määrällistä ja laadullista opintomenestystä. Suuntautumisen vaihtoa voi hakea kerran kandidaatin opintojen aikana omalla kampuksella.

Opintopolku KTK-tutkinnosta maisterin tutkintoon

Opintopolku kauppatieteiden kandidaatin tutkinnosta maisterin tutkintoon Joensuun kampuksella on esitettynä alla olevassa taulukossa. Mikäli opiskelija valitsee kandidaatin suuntautumisesta poikkeavan maisterin tutkinnon suuntautumisen, voidaan uuteen suuntautumisvaihtoehtoon siirtyvälle opiskelijalle määritellä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa täydentäviä opintoja. Näin varmistetaan, että opiskelijalla on ko. suuntautumisessa vaaditut maisterin tutkintoon vaaditut valmiudet.

 

KTK, Joensuu

KTM, Joensuu

Johtaminen ja markkinointi

Palvelujohtaminen

Tourism Marketing and Management

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Laskentatoimi ja yritysjuridiikka

Tilintarkastuksen maisteriohjelma

Kansainvälinen vähittäiskauppa

Palvelujohtaminen

Tourism Marketing and Management


Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisen valinta

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto vahvistetaan kolmannen opintovuoden kevätlukukaudella tai kun opiskelija on suorittanut n. 120 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehto valitaan oman kampuksen tarjonnasta. Mikäli johonkin suuntautumiseen ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, opiskelijoiden valinnan perusteena käytetään ensisijaisesti määrällistä ja toissijaisesti laadullista opintomenestystä. Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella:
- Palvelujohtaminen
- Tourism Marketing and Management
- Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
- Tilintarkastuksen maisteriohjelma, laskentatoimen ja yritysoikeuden opintolinja

 

Opintojen eteneminen maisterin tutkinnossa

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (120 op) opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen ajoittumista ohjaavat myös opintojaksokohtaisesti määritellyt aikaisemmat opinnot. Kaikkien lukuvuosien osalta opintojen ajoittuminen täsmentyy henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Myös mahdolliset opinnot tai harjoittelu ulkomailla vaikuttavat opintojen suoritusjärjestykseen ja suoritusajankohtiin.

Opintojen suositeltu eteneminen on laadittu kahdelle vuodelle.

 

 

KTM-vuosikurssi

 

 

1

2

Suuntautumisen syventävät opinnot (30 op)

J + K

J + K

Suuntautumisen pro gradu –tutkielmaopinnot (40 op)

 

J + K

Pro gradu -tutkielma

 

J + K

Tutkielmaseminaari

 

J + K

Muut opinnot  (sis. tutkimusmenetelmäopinnot) (50 op)

J + K

J + K