Oppaan Ympäristöpolitiikka, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot (5116090)

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut alan tieteellisen ajattelun eri suuntauksiin, menetelmiin ja oppihistoriaan. Opiskelija on kehittänyt median ja arjen ympäristöjen kriittistä lukutaitoa ja osaa hyödyntää paikkaan sidottua tietoa.

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.

Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja.

 

Ympäristöpolitiikan aineopinnot (5119101)

Aineopinnot sisältävät maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan temaattisia kursseja, jotka osaltaan auttavat opiskelijaa oman suuntautumisensa valinnassa. Ympäristöpolitiikan aineopinnoissa opiskelija perehtyy alan keskeisiin näkökulmiin, joita ovat: ihmisen ja ympäristön suhde; kontekstuaalisuus ja paikallisuus ihmisen ja luonnon kohtaamisessa; poliittiset ja sosiaaliset näkökulmat ympäristökysymyksiin; ilmastopolitiikan, vihreän talouden ja luonnonvarojen kestävän hallinnan perusteet sekä ympäristön ja yhteiskunnan suhteen jatkuva muutos. Aineopinnoissa perehdytään tutkimusprosessiin ja sen menetelmällisiin perusteisiin. Aineopintojen kuluessa opiskelija myös hankkii taidot itsenäiseen tieteelliseen opiskeluun.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

 

Ympäristöpolitiikan syventävät opinnot (5119500)

Ympäristöpolitiikan syventävissä opinnoissa opiskelija perehtyy syvällisesti yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristöongelmien ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin.

Tarkasteltavana ovat ympäristökysymyksiä ja luonnonvarojen käytön hallintaa ja kestävää kehitystä koskevat käsitykset, toimintatavat, politiikat, ohjausinstrumentit ja instituutiot. Opiskelijat hahmottavat opinnoissaan ympäristökysymysten hallintaa monitasoisesti eli sekä paikallisesta, kansallisesta että globaalista näkökulmasta lähtien. Opiskelijat oppivat myös erottamaan toisistaan institutionaalisen ja/tai toimijoita korostavan näkökulman sekä sääntelyn, suunnittelun ja vapaaehtoisuuden eri keinot. Opinnoissa tarkastellaan ympäristökonfliktien piirteitä sekä opitaan käyttämään ja arvioimaan osallistumisen metodeja, yhteistoiminnallisen hallinnan toimintamalleja, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia sekä kestävän kehityksen toimintamalleja. Konkreettisia teemoina korostuvat vihreän talouden ja kiertotalouden ratkaisut, kestävä luonnonvara- ja energiatalous sekä ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset seuraukset. Syventävissä opinnoissa toteutetaan itsenäistä tutkimusprosessia ja opitaan hallitsemaan yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen keskeisiä menetelmiä. Syventävät opinnot valmistavat moninaisiin kestävän kehityksen asiantuntijatehtäviin sekä ympäristö- ja luonnonvarahallinnan, yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä kansainvälisten organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijatehtäviin.

 

Temaattiset moduulit

Asiantuntemusta suuntaavat syventävät opinnot on ryhmitelty temaattisiin moduuleihin, joiden mukaisesti suosittelemme suorittamaan opintoja.

 

Luontopolitiikka

Moduuli rakentuu luonnon monimuotoisuutta koskevan politiikan tutkimuksen ympärille. 2000-luvun keskeisenä globaalina ympäristöpoliittisena kysymyksenä luonnon monimuotoisuuden suojelun haasteet muodostavat ympäristöpolitiikan yhden ytimen. Moduulissa käsitellään luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevan politiikan syntyä ja vaiheita sekä sen nykytilaa eri mittakaavoissa ja hallinnon tasoilla: maailmanlaajuisesti, osana Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa, kansallisesti ja paikallisesti. Kurssit sisältävät myös kansalaisjärjestöjen ja yritysten biodiversiteettipoliittista toimintaa jäsentävää ja teoretisoivaa tutkimustietoa. Moduulissa käsitellään sekä maaseudun että kaupunkien roolia biodiversiteettipolitiikassa. Varsinaisen biodiversiteettipolitiikan lisäksi näkökulmia laajennetaan luontopolitiikkaan laajemmin. Tämän tarkoituksena on lisätä ymmärrystä niistä erilaisista yhteyksistä, joissa biodiversiteetin suojelun politiikkaa tehdään.

 

Kestävät resurssit, ilmasto ja yhteiskunnan murros

Siirtyminen hiilineutraaliin vihreään talouteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön edellyttää systeemisiä muutoksia yhteiskunnissa. Tässä moduulissa opiskellaan kestävyysmurrosten poliittisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja institutionaalisia haasteita sekä niiden suhdetta perinteiseen ympäristöpolitiikkaan. Näkökulmia avataan politiikan eri toimijoiden ja aluetasojen kautta. Tarkastelussa on mm. globaalin ja EU-tason suhde kansalliseen ja paikalliseen. Pohdinnan kohteena ovat ilmaston- ja ympäristömuutoksen ja eri teknologioiden yhteiskunnalliset vaikutukset ja niihin liittyvät konfliktit sekä yritysten yhteiskuntavastuu. Temaattisina kohteina ovat mm. ruoka, mineraalit ja metallit, energia ja kiertotalous.

 

Vuorovaikutteinen ympäristö- ja luonnonvarahallinta

Moduulin keskiössä ovat ympäristö- ja luonnonvarahallinnan teoriat ja käytännön toimintamallit. Luennoilla käsitellään erilaisten toimijoiden ja hallinnan tasojen rooleja ja vuorovaikutusta ympäristö- ja luonnonvarahallinnassa. Lisäksi moduulissa käsitellään ympäristöhallintaan ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä konflikteja sekä yhteistyöhön ja osallistumiseen perustuvia toimintatapoja, joilla ristiriitoja toimijoiden välillä mutta myös laajemmin kestävän kehityksen haasteita voidaan ratkaista. Kurssit ja kirjallisuus sisältävät paitsi kansainvälisten organisaatioiden ja julkisen vallan, myös paikallisten toimijoiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten toimintaa jäsentävää ja teoretisoivaa tutkimustietoa. Lisäksi kirjallisuus sekä kurssit käsittelevät osallistumisen, vaikutusten arvioinnin, yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä yhteistyöhön perustuvan ympäristö- ja luonnonvarahallinnan keinoja ja haasteita. Moduulin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä esimerkiksi erilaisista yhteyksistä, instituutioista ja toimiverkostoista, joissa ympäristön ja luonnonvarojen monitasoista hallintaa ja vuorovaikutusta toteutetaan.

 

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija