Oppaan Sivuaine: Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Maantiede ja yhteiskuntamaantiede sivuaineopinnot

Maantiedettä ja yhteiskuntamaantiedettä voi vapaasti opiskella sivuaineena, joko perusopinnot (25 op) tai perus- ja aineopinnot (60 op). Maantieteen ja ympäristöpolitiikan perusopinnot ovat yhteiset. Huomioithan, että opintojaksoille edeltävinä opintoina vaadittavat kurssit on suoritettu. Sivuaineena maantieteen tai yhteiskuntamaantieteen aineopintoja opiskeleva ei suorita opintoihin kuuluvaa kandidaatintutkielmaa eikä maisterivaiheessa Pro gradu -tutkielmaa.  Sivuaineopiskelijan syventävät opinnot ovat laajuudeltaan vähintään aineenopettajan syventävät opinnot. Sivuaineopiskelijan syventävien opintojen sisällöistä sovitaan tuutoropettajan kanssa.

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.

Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja.

Maantiede

Maantieteen opiskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito. Tarkasteltavat aiheet vaihtelevat aluepolitiikasta ympäristöongelmiin, ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Maantieteen pääaineesta valmistuneet toimivat työelämässä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä sekä maantieteen aineenopettajina.

Yhteiskuntamaantiede

Yhteiskuntamaantiede voidaan nähdä yhteiskunnan rakenteisiin sekä alueellisiin järjestelmiin ja yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin erikoistuneena maantieteen alana. Yhteiskuntamaantieteen opinnot suuntaavat erilaisiin alueellisiin ja kansainvälisiin tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

 

5116090     Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op

5118899     Maantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op

5118898     Maantieteen aineopinnot (aineenopettaja) sivuaineopiskelijalle 35op

5118897     Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op

 

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot 25 op 5116090

5116112 Maantieteiden perusteet 5 op

5119117 Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op

5119118 Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op

5116107 Ihminen ja ympäristö 5 op

5116105 Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op

5119119 Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op

5116106 Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut alan tieteellisen ajattelun eri suuntauksiin, menetelmiin ja oppihistoriaan. Opiskelija on kehittänyt median ja arjen ympäristöjen kriittistä lukutaitoa ja osaa hyödyntää paikkaan sidottua tietoa.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

Aineopintojen ja syventävien opintojen osaamistavoitteet voit lukea Weboodista kokonaisuuksien koodeilla.