Oppaan Sivuaine: Geoinformatiikan opintokokonaisuus, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op)

Geoinformatiikan opintokokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jonka tuottavat yhdessä maantiede, metsätieteet, tietojenkäsittelytiede ja tilastotiede.

 

Geoinformatiikan opintokokonaisuutta suositellaan sivuaineopinnoiksi alasta kiinnostuneille opiskelijoille. Erityisen hyvin se sopii geoinformatiikan opintoja tarjoavien yksiköiden pääaineopiskelijoiden sivuaineopinnoiksi. Geoinformatiikan opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat oppia hyödyntämään paikka- ja aluetietoa sekä oppia sen tuottamista, analyysiä ja sovellutuksia. Geoinformatiikkaa tarvitaan esim. maantieteen, luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen, hallinnon, logistiikan ja metsätieteiden alalla. Useimmat geofysikaaliset ilmiöt ovat paikkaan sidottuja, ja monet suunnittelun alat kuten kaavoitus ja aluesuunnittelu hyödyntävät geoinformatiikkaa.

 

Monissa yrityksissä tarvitaan geoinformatiikan osaamista sekä tietojenkäsittelytehtävissä että käytännön sovellutuksissa. Geoinformatiikan sisältöjä ja sovellutuksia opetetaan lähinnä maantieteessä ja metsätieteissä. Tietojenkäsittelytiede tarjoaa osaamista paikka- ja aluetiedon käsittelyyn ja tilastotiede antaa teoreettisia perusteita ilmiöiden ja prosessien hahmottamiseen.

 

Geoinformatiikan opinnoissa perehdytään paikka- ja aluetiedon kuvaamiseen ja analysointiin sekä sen tietokoneavusteiseen tuottamiseen ja muokkaamiseen. Opintokokonaisuuteen kuuluu kaukokartoituksen opintoja sekä perehtymistä alue- ja paikkatiedon hyödyntämiseen. Opinnot rakentuvat siten, että kursseista muodostuu kokonaisuus, jonka suorittanut hallitsee GIS-tekniikkaa ja ymmärtää ohjelmistojen toiminnan perusteita ja maantieteellisiä ja spatiaalisia jakaumia sekä niiden teoreettisia perusteita.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija  

 

Opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista kurssia ja loput opintojaksot opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan. Opiskelija ei voi sisällyttää samoja opintojaksoja useisiin opintokokonaisuuksiin. Merkinnän saadakseen on suoritettava yhteensä 25 op. Suoritusmerkinnän opintokokonaisuudesta antaa maantiede. Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 1−5. Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen. Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja tai apulaisprofessori Timo Kumpula.

 

Geoinformatiikan opintokokonaisuus 25 op (5118800)

 

Pakolliset opintojaksot

Opintokokonaisuuteen on sisällytettävä vähintään kaksi kurssia seuraavista:

3510005   Paikkatietojärjestelmien peruskurssi 3 op
5116243  Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op
3622223   R-kieli 2 op
3621251  Ohjelmointi I – Ohjelmoinnin perusteet 5 op

Kaikki opintojaksot tieteenaloittain

Maantiede

5116106   Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op

5116245   Kaukokartoitus maankäytön tutkimuksessa 5 op
5116243   Geoinformatiikan jatkokurssi 5 op
5116348   Geoinformatiikan projektityö 5 op
5116347   Avoimet GIS-järjestelmät 5 op

5116331   GIS-mallinnus ja analyysit I 5 op

5116341   GIS-mallinnus ja analyysit II: väestä yhteiskunta ja talous 5 op

5117361  Introduction to Geospatial Research 5 op

5117360  Geospatial Approaches in Health Geography 5 op

5116247  Paikkatieto ja tietosuojakysymykset 5 op

5116342   Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 5 op

5116333   Geoinformatiikan erikoisteemat 1−7 op

5116345   Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op

5116336  Luonnonmaantieteen ja geoinformatiikan syventävät kenttämenetelmät 10 op

5116337  Paikkatietosovellutukset kouluopetuksessa 5 op

5116248   Ympäristön tilan seurantajärjestelmät ja –menetelmät 5 op 

 

Metsätiede
3510005   Sovelletun geoinformatiikan peruskurssi 3 op
3513028   Sovelletun geoinformatiikan jatkokurssi 5 op

3512006   Kaukokartoituksen peruskurssi 3 op

3513029  Kaukokartoituksen jatkokurssi 5 op                                                         

 

Tietojenkäsittelytiede
3621250  Johdatus tietojenkäsittelyyn, 5 op

3621251  Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet 5 op
3621252  Ohjelmointi II  5 op
3621517  Hahmontunnistus 5 op

3621312  Diskreetit rakenteet 5 op                    

3621552  Ryhmittelymenetelmät 5 op

 

Tilastotiede

3622230  Tilastotieteen johdantokurssi 3-5 op

3622231  Tilastotieteen peruskurssi 3-5 op

3622323   Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2 5 op

3622351  Tilastollinen data-analyysi 6 op

3622349  Spatiaalinen tilastotiede 5 op

3622223  R-kieli 2 op

 

Ympäristöinformatiikka

3710458  Environmental Data Mining

3710459  Advance Course of Environment Data Mining