Oppaan Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Maantiede ja yhteiskuntamaantiede

Maantieteen oppiaineryhmään kuuluvat maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen pääaineet. Maantiedettä pääaineenaan opiskelevat suorittavat luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot ja yhteiskuntamaantiedettä opiskelevat suorittavat yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) ja yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkinnot. Maantieteen pääaineeksi valitsevat voivat hakeutua aineenopettajan koulutukseen, jossa he suorittavat opettajan pedagogiset opinnot. Niiden ohella aineenopettajaksi suuntautuvat opiskelevat biologiaa saadakseen maatieteen ja biologian aineenopettajan pätevyyden. Aineenopettajan opintoihin on erillinen haku. Opintoihin voi hakea useamman kerran opiskelun aikana.

Opintoneuvonta ja opintokokonaisuusmerkinnät: Amanuenssi Outi Väyrynen.

Opintojen suorittaminen ja kurssikohtaiset kysymykset: Kunkin kurssin vastuuopettaja.

 

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot (25 op)

5116112     Maantieteiden perusteet 5 op

5119117     Ympäristöpolitiikan perusteet 3 op

5119118     Ympäristöpolitiikan perusteet, harjoitukset 2 op

5116107     Ihminen ja ympäristö 5 op

5116105     Kehityskriisi ja globalisaatio 2 op

5119119     Kansainvälinen ympäristöpolitiikka 3 op

5116106     Geoinformatiikan ja kartografian perusteet 5 op

 

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot (5116090)

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija on tutustunut alan tieteellisen ajattelun eri suuntauksiin, menetelmiin ja oppihistoriaan. Opiskelija on kehittänyt median ja arjen ympäristöjen kriittistä lukutaitoa ja osaa hyödyntää paikkaan sidottua tietoa.

 

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 

Maantieteen aineopinnot (5116250)

Aineopinnot sisältävät maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan temaattisia kursseja, jotka osaltaan auttavat opiskelijaa oman suuntautumisensa valinnassa. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maantieteen keskeisiin osa-alueiseen, kuten ihmistoiminnan ja luonnon ilmiöiden sijaintiin, levinneisyyteen, liikkuvuuteen, kerrostuneisuuteen, vuorovaikutukseen sekä ajalliseen ja alueelliseen muutokseen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on sisäistänyt itsenäisen tieteelliseen opiskelun periaatteet.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 

Maantieteen aineopinnot, aineenopettaja (5116260)

Maantieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maantieteen keskeisiin osa-alueiseen: ihmistoiminnan ja luonnon ilmiöiden sijaintiin, levinneisyyteen, liikkuvuuteen, kerrostuneisuuteen, vuorovaikutukseen sekä ajalliseen ja alueelliseen muutokseen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija on sisäistänyt itsenäisen tieteelliseen opiskelun periaatteet.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 

Yhteiskuntamaantieteen aineopinnot (5116270)

Aineopinnot sisältävät maantieteen, yhteiskuntamaantieteen ja ympäristöpolitiikan temaattisia kursseja, jotka osaltaan auttavat opiskelijaa oman suuntautumisensa valinnassa. Yhteiskuntamaantieteen aineopinnoissa opiskelija perehtyy yhteiskuntamaantieteen keskeisiin osa-alueiseen: muutoksen ja kehityksen tilallisuuteen; ihmisen, kulttuurin ja luonnon vuorovaikutussuhteisiin sekä ilmiöiden sijaintia, levinneisyyttä, liikkuvuutta koskevaan suunnitteluun ja hallintaan. Aineopinnoissa perehdytään myös tutkimusprosessiin ja sen menetelmällisiin perusteisiin. Lisäksi aineopinnoissa opiskelija sisäistää itsenäisen tieteellisen opiskelun periaatteet.

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 

Maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot

5116500   maantieteen syventävät opinnot

5116600   maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja

5118120   maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja, geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto

5116520   maantieteen syventävät opinnot, aineenopettaja, luonnonmaantieteen suuntautumisvaihtoehto

5116510   maantieteen syventävät opinnot, luonnonmaantieteen suuntautumisvaihtoehto

5116700   yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot

5118100   maantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto

 

5118200  yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot, geoinformatiikan geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto

 

Maantieteen syventävät opinnot

Opiskelijat valitsevat suuntautumisvaihtoehdon seuraavista vaihtoehdoista: Aineenopettaja, luonnon- ja ympräristömaantiede tai geoinormatiikka/ geospatiaalinen analyysi. Osaamistavoitteet vaihtelevat suuntaumisen tuoman asiantuntijuuden mukaisesti.

 

Syventävien opintojen osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

Aineenopettajan suuntautumisvaihdossa ylläolevan lisäksi

Osaamistavoitteet, syventävät opinnot

Luonnonmaantieteen suuntautumisvaihtoehto

Osaamistavoitteet, syventävät opinnot

Yhteiskuntamaantieteen syventävät opinnot

Opiskelijat voivat erikoistua valinnaisten opintojen ja tutkielmansa kautta joko aluekehittämiseen tai ympäristövaikuttamiseen. Suuntautumisvaihtoehdon tuottamaa asiantuntemusta vaativia työtehtäviä löytyy useimmiten alue- ja ympäristöhallinnosta, tutkimuslaitoksista sekä yrityksistä ja järjestöistä, joiden toimenkuvassa korostuvat aluekehityksen sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun paikalliset, kansalliset ja globaalit haasteet. Opiskelija voi suunnata asiantuntemustaan kansainvälisiin kysymyksiin ja tehtäviin suorittamalla valinnaiset opintonsa ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielmansa englannin kielellä.

Osaamistavoitteet, syventävät opinnot

 

Geoinformatiikan ja  geospatiaalisen analyysin suuntautumisvaihtoehto

Osaamistavoitteet, syventävät opinnot