Oppaan Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehto, YTM, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehto

Hyvinvointi yhteiskunnassa avaa näkymän hyvinvoinnin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin. Opinnot kiinnittyvät kestävän hyvinvoinnin kehykseen. Ne tarjoavat vahvan pohjan hyvinvoinnin sosiaalisten perustojen, rakenteellisten ja kulttuuristen ehtojen sekä hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksien ymmärtämiselle. Opinnot ruokkivat kriittistä ja analyyttista ymmärrystä hyvinvoinnista ja sen kääntöpuolista, eriarvoisuudesta ja huono-osaisuudesta, sekä siitä, miten hyvinvointia tuotetaan ja vahvistetaan. Hyvinvointia tarkastellaan niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin läheissuhteiden tasolla sekä kasvun ja kasvatuksen näkökulmista. Tärkeitä ovat myös oikeudenmukaisuuteen ja hyvinvoinnin jakautumisen tasavertaisuuteen liittyvät kysymykset. Laajat opinnot mahdollistavat keskittymisen johonkin hyvinvoinnin osa-alueeseen oman kiinnostuksen mukaan.

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op. Se koostuu Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehdon yhteisistä opinnoista, valinnaisista syventävistä temaattisista opinnoista, tutkielmaopinnoista sekä yhteiskuntatieteiden syventävistä tutkimusmenetelmäopinnoista.  

Osaamistavoitteet

Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehdon opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvinvoinnin ja sen edistämisen sosiaalisia järjestyksiä ja dynamiikkaa, hyvinvointieroja, yhteiskunnallisia ja globaaleja jakoja ja eriarvoisuuden mekanismeja. Hän kykenee tuottamaan uutta sosiaalipedagogiseen ja sosiologiseen tutkimukseen ja teoriaan pohjautuvaa tietoa hyvinvoinnista ja sen edistämisestä sekä toimimaan laajaa yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta vaativissa työtehtävissä.

Ajankohtaiset asiat ja tiedotus

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoilleen laitoksen Yammer-ryhmissä. Yammer on laitoksen virallinen viestintäväylä. Sieltä opiskelijoiden tulee seurata ainakin oman oppiaineensa tiedotusryhmää.

Kuopion kampuksen Yammer-ryhmä: Hyvinvointi yhteiskunnassa, (opiskelijat ja opettajat), Yammer-ryhmä
Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa laitoksemme opintoyhteisössä: laitoksen opintoyhteisö
Koronatilanteesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan Kamussa sekä yliopistomme verkkosivuilla. Tilanteen vaikutuksista yhteiskuntatieteiden laitoksella annettavaan opetukseen tiedotamme Yammer-ryhmissämme sekä WebOodissa (opintojaksokuvaukset / opetustapahtumat).

Kokonaisuusmerkinnät & opintoneuvonta

amanuenssi Ella Heimonen
Kokonaisuusmerkintä pyydetään sähköpostitse (ella.heimonen(at)uef.fi).
Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.