Oppaan Sosiaalipsykologia Kuopio, YTM, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalipsykologia (YTM)

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op. Sosiaalipsykologian maisterivaiheen opinnot koostuvat pääaineen opinnoista (100 op) sekä yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta laajentavista ja opiskelijan erikoistumistavoitteita tukevista sivuaineopinnoista (20 op). Opintojen aikana opiskelija syventää tietojaan sosiaalipsykologian teorioista, tutkimusalueista ja sovellusmahdollisuuksista sekä hankkii tutkimuksen tekemisessä ja käytännön työssä tarvittavia taitoja. Opinnot tarjoavat yleisiä valmiuksia sosiaalipsykologisen tiedon soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä.

Tutkintorakenteen kohdat Sosiaalipsykologinen tutkimus ja tutkimusmenetelmäopinnot sisältävät valinnaisuutta. Valinnaisten opintojen suorittamisesta sovitaan henkilökohtaisessa HOPS-keskustelussa.

Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännössä linjataan seuraavasti:

10 § Opiskeluoikeus ja opinto-oikeus

Opiskelijalla tulee olla opintosuorituksen edellyttämä opiskelu- tai opinto-oikeus.

Näin ollen sosiaalipsykologian syventäviä opintoja voi suorittaa ainoastaan opiskelijat, joilla on opinto-oikeus Yhteiskuntatieteiden kandidaatin, sosiaalipsykologia tai Yhteiskuntatieteiden maisterin, sosiaalipsykologia -tutkintoon/tutkintoihin, mikäli yksittäisissä opintojaksokuvauksissa ei toisin mainita.

Itä-Suomen yliopiston muiden tutkintojen opiskelijat ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat voivat opiskella sosiaalipsykologiasta vapaasti valittavina sivuaineina tarjolla olevat Sosiaalipsykologian perusopinnot (25op) ja Sosiaalipsykologian aineopinnot (35op).

 

Ajankohtaiset asiat ja tiedotus

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoilleen laitoksen Yammer-ryhmissä. Yammer on laitoksen virallinen viestintäväylä. Sieltä opiskelijoiden tulee seurata ainakin oman oppiaineensa tiedotusryhmää.

Kuopion kampuksen Yammer-ryhmä: Sosiaalipsykologian opiskelijat - Kuopion kampus,  Yammer-ryhmä
Opiskeluun ja opintoihin liittyvää infoa laitoksemme opintoyhteisössä: laitoksen opintoyhteisö
Koronatilanteesta ja sen vaikutuksista tiedotetaan Kamussa sekä yliopistomme verkkosivuilla. Tilanteen vaikutuksista yhteiskuntatieteiden laitoksella annettavaan opetukseen tiedotamme Yammer-ryhmissämme sekä WebOodissa (opintojaksokuvaukset / opetustapahtumat).

 

Kokonaisuusmerkinnät & opintoneuvonta

amanuenssi Salla Lappalainen
Kokonaisuusmerkintä pyydetään sähköpostitse (ella.heimonen@uef.fi).
Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 

Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.