Oppaan Sosiaalityö Kuopio, YTK ja YTM, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa. Sosiaalityön pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on sosiaalityöntekijän pätevyys, tutkijan valmiudet ja laaja sosiaalitieteellinen yleissivistys.

Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin vajeista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Kansainvälisyys ja teorian ja käytännön yhteys ovat meille tärkeitä, siksi opintoihinkin sisältyy käytännön harjoittelu. Koulutamme tutkivan työotteen hallitsevia, eettisesti ajattelevia ja vahvan ammatti-identiteetin omaavia sosiaalityöntekijöitä.

 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTK)

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Kandidaattiopinnoissa sosiaalityön pääaineopinnot koostuvat sosiaalityön perusopinnoista ja sosiaalityön aineopinnoista. Perusopinnoissa luodaan pohjaa sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Aineopinnoissa painottuvat puolestaan ammattikäytäntöihin, juridisiin kysymyksiin sekä sosiaalityön tutkimuksen tekemisen perustaitoihin liittyvät opinnot.

 

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö (YTM)

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja se koostuu kokonaisuudessaan sosiaalityön pääaineopinnoista. Sosiaalityö pääaineenaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittava opiskelija saa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten (L817/2015) mukaisen pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Ammatillisen kelpoisosuuden lisäksi koulutus antaa tutkijan valmiudet ja laajan yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen.

 

Ajankohtaiset asiat ja tiedotus

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoilleen laitoksen Yammer-ryhmissä. Yammer on laitoksen virallinen viestintäväylä. Sieltä opiskelijoiden tulee seurata ainakin oman oppiaineensa tiedotusryhmää.

Opintoneuvonta

Lukuvuonna 2021 aloittavat opiskelijat, joilla ei ole aiempia korkeakouluopintoja: Eine Pakarinen

Aiempina vuosina aloittaneet opiskelijat (myös maisteriopiskelijat): Eine Pakarinen

Lukuvuonna 2021 aloittavat opiskelijat, joilla on aiempia korkeakoulu-opintoja: Salla Lappalainen

Lukuvuonna 2021 aloittavat maisteriopiskelijat: Salla LappalainenKokonaisuusmerkinnät

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 

Aikaisempien opintojen hyväksiluvun perusteet sosiaalityön oppiaineessa

5513104 Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet 5 op.

Opiskelija, joka on suorittanut sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan tai yhteisöpedagogin ammattikorkeakoulututkinnon saa opintojakson korvattua kokonaan.

5513107 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö 5 op

Sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK ja yhteisöpedagogi AMK -tutkinnolla saa hyväksiluetuksi opintojakson kirjallisuustentin. Monimuoto-osuus opintojaksolta tulee suorittaa.

 

Lisäksi sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja, ja yhteisöpedagogi AMK-tutkinnon suorittaneille hyväksytään vapaasti valittavat sivuaineopinnot, yhteensä 45 op. Pakollinen sivuainekokonaisuus tulee suorittaa.

 

Huomioithan alla olevan liittyen Sosiaalityön käytäntö 3 -opintojaksoon:

5513506 Sosiaalityön käytäntö 3, Asiantuntijuuden kehittyminen 15 op

Opiskelija, joka on toiminut vähintään 2 vuotta sosiaalityön asiantuntijatehtävissä vähintään 3 kk:n jaksoissa viiden viime vuoden aikana, saa käytännönopetusjaksosta lyhennyksen. Kaikki muu opintojaksoon sisältyvä jää suoritettavaksi.

 

Täydentävät opinnot maisterihaussa valituille opiskelijoille, joilla suoritettuna lisäksi tai tutkinnon osana sosiaalityön perus- ja aineopintokokonaisuudet (25 op + 35 op):

Sosiaalityön aineopinto-opintoja täydennetään siten, että niiden kokonaislaajuus on yhteensä 60 op (ei sisällä perusopintokokonaisuutta). HUOM! Täydentävät opinnot määritellään aina opintojen alussa HOPS-tapaamisessa yksilöllisesti.

Sosiaalityön aineopintojen täydentäminen, jos taustalla soveltuva AMK-tutkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteisöpedagogiikka):

 

Muu kuin soveltuva AMK-tutkinto:

Opiskelija suorittaa edellä mainittujen lisäksi myös pakollisen sivuainekokonaisuuden joko yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op tai sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

 

Sosiaalityön aineopintojen täydentäminen puuttuvilta osin, jos taustalla yliopistotutkinto:

 

Kriteerit ovat astuneet voimaan 1.8.2019 dekaanin päätöksellä.

 

Periaatteet, joilla täydentävät opinnot määritellään kandista maisteriin siirtyjillä:

YHKAn linjaus: ”Opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa, voidaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa siirtää suorittamaan ainoastaan maisterin tutkintoa (maisteriopintoja), jos hänellä on aiempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä muita opintoja siten, että hänellä on täydentävät opinnot (enintään 60 op) huomioiden valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkintoon.

HUOM: AMKt eivät voi siirtyä, paitsi jos ovat 1.8. (opinto-oikeuden alkamispäivä) mennessä täyttäneet maisterivalinnan kriteerit

Sosiaalityön perusopinnot 25op

Sosiaalityön aineopinnot 60 op

Oletus, että suoritettuna tutkimusmenetelmät (vanhenemissääntö 10v.) ja kandidaatin tutkielma (kypsyysnäyte tarvittaessa tehtävä).

 

Aineopintoja tarkastettaessa huomioidaan vain aineopintoihin kuuluvat pakolliset opinnot.

 

Tällöin aineopintoja voi jäädä max. 35 op täydennettäväksi. Jolloin maksimissaan 25op + 35op = 60op sosiaalityön opintoja.

_______________________________________________________________________________________

Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.

______________________________________________________________________________________

Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännössä linjataan seuraavasti:

10 § Opiskeluoikeus ja opinto-oikeus

Opiskelijalla tulee olla opintosuorituksen edellyttämä opiskelu- tai opinto-oikeus.

Näin ollen sosiaalityön syventäviä opintoja voi suorittaa ainoastaan opiskelijat, joilla on opinto-oikeus Yhteiskuntatieteiden kandidaatin, sosiaalityö tai Yhteiskuntatieteiden maisterin, sosiaalityö -tutkintoon/tutkintoihin.

Itä-Suomen yliopiston muiden tutkintojen opiskelijat, jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opinto-oikeudella opiskelevat voivat opiskella sosiaalityöstä vapaasti valittavina sivuaineina tarjolla olevat Sosiaalityön perusopinnot (25op) ja Sosiaalityön aineopinnot (35op) (Ei seuraavia aineopintojen jaksoja: kandidaattiseminaari 10 op, SK2-opintojaksoa 10 op, ja SOTE-opinnot 5 op).