Oppaan Sivuaine: Sosiaalipedagogiikka, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SOSIAALIPEDAGOGIIKKA SIVUAINEENA

Sosiaalipedagogiikka sijoittuu tieteenalana kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Se tarkastelee kasvun ja kasvatuksen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä ja tuo pedagogista näkökulmaa sosiaaliseen työhön. Sosiaalipedagogiikan tutkimuskenttää ovat esimerkiksi kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhteisöihin ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipedagogiikkaa voi Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä jatkuvan oppijan oikeudella opiskelevat opiskella Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella pitkänä vapaasti valittavana sivuaineena eli siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa perusopinnot (25op). Opiskelija voi suorittaa sosiaalipedagogiikan opetustarjonnasta myös yksittäisiä opintojaksoja. Opetus tapahtuu Kuopion kampuksella, mutta perusopinnot on suunniteltu niin, että niitä voi osin suorittaa myös etäopiskelijana.

Sosiaalipedagogiikka sopii esimerkiksi täydentämään kasvatustieteiden ja sosiaalityön opiskeli-joiden oman pääaineen näkökulmia ammatillisuuden kehittymisessä tai tuomaan yhteiskunta- ja humanististen tieteiden opiskelijoille näkökulmia ihmisenä olemisen ja toimimisen erityiskysymyksiin.

Lisätiedot: sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori Elina Nivala, elina.nivala@uef.fi

HUOM! Yhteiskuntatieteet, Kuopio hakukohteessa aloittaneet eivät voi tehdä sivuaineeksi sosiaalipedagogiikan perus- ja / tai aineopintoja, rakenteissa olevien päällekkäisyyksien vuoksi!  

Ajankohtaiset asiat ja tiedotus

Yhteiskuntatieteiden laitos tiedottaa ajankohtaisista asioista opiskelijoilleen laitoksen Yammer-ryhmissä. Yammer on laitoksen virallinen viestintäväylä. Sieltä opiskelijoiden tulee seurata ainakin oman oppiaineensa tiedotusryhmää.

Kokonaisuusmerkinnät & opintoneuvonta

Opintokokonaisuutta haettaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Opiskelija voi yhteiskuntatieteiden laitoksen tarjoamissa opinnoissa vastata kuulusteluissa ja laatia kirjalliset työt opintojohtosäännössä määritetyllä kielellä. Yhteiskuntatieteiden laitoksella syventävien opintojen pro gradu -tutkielmat voidaan kirjoittaa joko suomen tai englannin kielellä. Englannin kieltä voi pro gradu -tutkielmissa käyttää painavista syistä (esimerkiksi pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on englanniksi). Tämä ei koske Border Crossing -maisteriohjelmassa tehtäviä pro gradu -tutkielmia, sillä maisteriohjelma on englanninkielinen. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä muistakin kielistä. Opintojohtosäännöstä poikkeavat määräykset on annettu opintojaksokuvausten yhteydessä. Vaikka opintojakson suorituskieli on suomi, voi opintojakson oppimateriaaleissa olla myös englanninkielistä aineistoa.