Oppaan Kasvatustieteiden tohtoriohjelma, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kasvatustieteiden tohtoriohjelma (KASVA) tarjoaa tutkijakoulutuksen kasvatustieteellisen alan, mukaan lukien kotitaloustieteen ja käsityötieteen, tohtorintutkintoon tähtääville jatko-opiskelijoille. Tohtoriohjelman tutkimusteemat kohdentuvat muun muassa kasvatukseen, koulutukseen, opetukseen, oppimiseen, kehitykseen ja ohjaukseen, hyvinvointiin, oppimisympäristöihin ja opettajankoulutukseen sekä näihin liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin. Kasvatustieteiden tohtoriohjelmassa voi tehdä monitieteistä ja monimetodista kasvatusalan tutkimusta.

Tohtoriohjelmassa mukana olevat tieteenalat ovat aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede, kotitaloustiede, käsityötiede ja varhaiskasvatus. Tohtoriohjelmassa voi olla myös matemaattis-luonnontieteelliseen tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opiskelijoita silloin, kun lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan teema liittyy tohtoriohjelman tutkimusteemoihin.

KASVA tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista asioista Yammerissa: Kasva Doctoral Programme

Voit kysyä lisätietoja ja neuvoja opintosuunnitelman laatimiseen sekä päivittämiseen amanuenssi Kaisu Kortelaiselta, kaisu.kortelainen@uef.fi

Opinnot filosofisessa tiedekunnassa tohtorin tutkintoa suorittaville, yhteensä 50 op
(Huom! Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opiskelijat noudattavat oman tiedekuntansa tutkintovaatimuksia)

Kasvatustieteiden tohtoriohjelmassa suoritettavat lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista (10 op) sekä tieteen- ja tutkimusalan opinnoista (40 op).

Maisterista suoraan tohtoriksi etenevän on suositeltavaa suorittaa yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen. Soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittaneelta ei vaadita tohtorin tutkinnon suorittamiseen muita opintoja kuin väitöskirja.

2013100 YLEISET VALMIUSTAITO-OPINNOT, 10 op
Sisältää seuraavat opinnot:

Tieteenfilosofia ja etiikka, suoritettava yhteensä 3 op
- 1145003 Tutkimusetiikan perusteet / Research Ethics, 1 op (UEF tohtorikoulu)
Huom! Tutkimusetiikan perusteet -kurssi on pakollinen kaikille jatko-opiskelijoille.
- 2013111 Tutkimustyön tieteenfilosofiset perusteet 1, 2 op TAI
- 2013112 Tutkimustyön tieteenfilosofiset perusteet 2, 2 op
- 1145024 Philosophy of Science, 2-3 op (UEF tohtorikoulu)

Tieteellinen kirjoittaminen, suoritettava yhteensä 2-4 op
8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op (Kielikeskus)
8010064 English for Doctoral Students, 4 op (Kielikeskus)
2013113 Kansainvälisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen, 2 op
8015011 English Academic Writing Skills for Students of MDP in Early Language Education for Intercultural Communication, 4 - 5 op
tai muu tieteelllisen kirjoittamisen opintojakso sopimuksen mukaan

Akateemiset ja muut työelämätaidot, suoritettava yhteensä 3-5 op 
2013151 Esiintyminen akateemisissa tilaisuuksissa, esim. kansainväliset ja kansalliset seminaarit ja konferenssit; tieteelliset artikkelit ja muut tutkimukseen liittyvät julkaisut, jotka eivät sisälly väitöskirjaan; akateemiset opetus- ja muut asiantuntijatehtävät tai muut työelämätaidot
5012030 Tutkimusrahoituksen hakuvalmennus, 1 op (Yhka ja Filo)
8010053 Puheviestintä jatkokoulutettaville, 2 op (Kielikeskus)
8010061 Conference English, 3 - 5 op (Kielikeskus)
8010051 Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op (Kielikeskus)
8022020 Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta, 2 op (Kirjasto)
1145018 Tohtoriopinnot, ura ja verkostoituminen, 1 op (UEF tohtorikoulu)
1145006 Research Project Management, 2 op (UEF tohtorikoulu)
tai muu soveltuva kurssi sopimuksen mukaan.
Lisätietoja UEF tohtorikoulun järjestämästä opetuksesta WebOodin oppaissa ja Yammerissa.
Opintosuunnitelmassa näitä opintojaksoja voi sisällyttää myös "muihin jatkotutkimusta tukeviin opintoihin". 

2013200 TIETEEN- JA TUTKIMUSALAN OPINNOT, 40 op
Sisältää seuraavat opinnot:

Tutkimusmetodit, suoritettava vähintään 5 op
2013235 Haastatteluaineiston hankinta ja analysointi 2 op
2013232 Laadullisen aineiston analyysi Atlas-ti ohjelmalla, 1 op
2011112 Qualitative research methods and methodology for doctoral students , 5 op
5012012 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät jatko-opiskelijoille, 5 op
5010107 Tilastollisten menetelmien työpaja jatko-opiskelijoille, 5 op
5010108 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 2 - 5 op
2011113 Kvantitatiivisten menetelmien kurssi jatko-opiskelijoille, 5 op
5210361 Structural Equation Modeling, 4 op
2013231 Mixed methods -tutkimus jatko-opiskelijoille, 3 op
2013236 Mplus-ohjelman ja rakenneyhtälömallien peruskurssi, 3 op
2013238 Mplus-jatkokurssi, 3 op
tai muu tieteellisen tutkimusmetodin opintojakso sopimuksen mukaan

Seminaarit, suoritettava yhteensä 10 op
Seminaareja on suoritettava jatko-opintojen aikana yhteensä 10 op. Jatko-opiskelija osallistuu useampaan eri seminaariryhmään. Hänen tulee esitellä tutkimustaan seminaareissa vähintään neljä tai viisi kertaa jatko-opintojensa aikana, ja lisäksi osallistua aktiivisesti muuhun seminaarityöskentelyyn.
2013213 Kasvatustieteiden tohtoriohjelman seminaari, 2 - 4 op. Seminaari on suoritettava vähintään kaksi kertaa opintojen aikana
2013217 Oppiaineen tai tutkimushankkeen seminaari, 2 - 6 op
2013218 Osastokohtainen jatko-opintoseminaari (SKOPE) , 2 - 6 op. Pakollinen SKOPEn jatko-opiskelijoille

Muita tieteenalakohtaisia jatko-opintoja ja/tai jatkotutkimusta tukevia pääaineen tai sivuaineen opintoja (2013281), 1 - 25 op
Sovitaan pääohjaajan kanssa ja kirjataan opintosuunnitelmaan