Oppaan Avoin yliopisto, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon!

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden ja oikeustieteiden opetustarjonta Avoimen yliopiston opiskelijoille on laaja-alaista ja joustavaa. Opintoja on tarjolla lähiopetuksena, verkko-opintoina ja monimuotoisena opetuksena.

Lähiopetus

Lähiopetuksessa opiskelijat osallistuvat tiedekunnan opetukseen. Lähiopetus voi olla luentoja, harjoituksia ja seminaareja. Tiedekunnan toteuttama lähiopetus on pääosin päiväaikaan. Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelmat löytyvät WebOodista Avoimen yliopiston oppaista. 

Monimuotoinen ja verkko-opiskelu

Monimuotoista opiskelua toteutetaan joustavasti erilaisin opetusmenetelmin. Opetusmenetelmissä yhdistyvät lähi-, etä-, verkko- ja itseopiskelu. Verkko-opinnoissa opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen tapahtuu pääosin Moodle -oppimisympäristössä. Opintojen suunnittelu monimuotoisessa ja verkko-opiskelussa on erityisen tärkeää, koska opiskelija voi suurelta osin edetä opinnoissaan joustavasti oman aikataulun mukaan ja osassa on määritelty tarkempi opintojen etenemisaikataulu. 

Arvosteluperusteet

Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.

Opintojaksot

Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta).

Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0−5, arvosanoittain vaadittavat % -määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:

arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä

Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksymisen rajana pidetään 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta. Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon kokonaisarvostelussa

Arvosteluperusteet oikeustieteet 1.8.2018 alkaen
arvosana 1 = noin 50–57 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 58–64 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 65–71 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 75–79 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 80–100 % enimmäispistemäärästä

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0−5 tai hyväksytty – hylätty. Opintokokonaisuuden arvostelussa ei huomioida arvosanalla hyväksytty suoritettuja opintoja. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet on hyväksiluettu, arvostellaan opintokokonaisuus arvosanalla hyväksytty. Sisällytetty opintokokonaisuus arvostellaan sillä arvosanalla, millä se on alun perin suoritettu. Jos sisällytettävä opintokokonaisuus on arvosteltu kolmiportaisella asteikolla (tyydyttävät, hyvät, erinomaiset tiedot), muunnetaan arvosana asteikolle 0-5 seuraavasti: TT = 2/5, HT = 3/5, ET = 5/5.

Jos opintokokonaisuuden arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti:

keskiarvo 1.00–1,49 = 1/5 (välttävä)
1.50–2,49 = 2/5 (tyydyttävä)
2.50–3,49 = 3/5 (hyvä)
3.50–4,49 = 4/5 (kiitettävä)
4.50–5,00 = 5/5 (erinomainen)

Laitokset/osastot/oppiaine voivat antaa tarkempia määräyksiä opintokokonaisuuksien arvostelusta.

Ilmoittautuminen ja maksut

Tutustu opintomaksuihin ja opinto-oikeuteen.

Opetustarjonta

Eurooppaoikeus po, ao, sy
Finanssioikeus po, ao, sy
Hallinto-oikeus po, ao
Hyvinvointioikeus po
Informaatio- ja tietoteknologiaoikeus po
Julkiset hankinnat po
Kansainvälinen kauppaoikeus po
Lainsäädäntötutkimus po, ao, sy
Lainvalmistelu po
Metsäoikeus po
Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimus po, ao
Siviilioikeus po, ao, sy
Työ- ja virkamiesoikeus po
Ulkomaalaisoikeus po
Valtiosääntöoikeus po
Yleiset oikeusjärjestysopinnot
Ympäristöoikeus po, ao, sy
Yritysjuridiikka po, ao
* Oikeustieteen opinnoissa suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = yleinen tentti/tai verkkotentti, seminaariopetus, verkko-opetus sekä kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla.

Verkko-opinnot

Kauppatiede, po, ao   
Johtaminen, po
Johtaminen ja markkinointi, po, ao
Laskentatoimi, po 
Laskentatoimi ja rahoitus, po, ao
Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, po, ao
Markkinointi, ao
Tourism Business 
Yksittäiset opintojaksot:
Taloustieteen perusteet 6 op 
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta-ja kauppatieteilijöille 3 op
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset 3 op
Kansainvälinen laskentatoimi 6 op, so
Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta 6 op, so

po = perusopinnot ao = aineopinnot so = syventävät opinnot

Opiskelua tukeva toiminta            

Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa Avoimesta yliopistosta sekä osassa opintoja myös tuutorointia. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Opiskelusivuiltamme löytyvän HOPS (henkilökohtainen opinto-/opiskelusuunnitelma) –lomakkeen avulla (https://www.uef.fi/fi/opinto-ohjaus-ja-opintojen-suunnittelu#accordion-22254). Tutustu myös OHJEITA OPISKELUUN –sivuihin (https://www.uef.fi/fi/ohjeita-opiskeluun-avoimessa-yliopistossa) ja ota tarvittaessa yhteyttä joko oppiaineen suunnittelijaan tai opinto-ohjaajiin. Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, on opintojen suunnittelu erityisen tärkeää. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla sekä verkossa että paikan päällä.

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Avoimessa yliopistossa opiskelu on yksi tie tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Opiskeltuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa voit hakea väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon ilman pääsykoetta. Erillisvalinnan kriteerit vahvistetaan vuosittain ja hakukriteerinä ovat aina voimassaolevat opetussuunnitelmat.

Lisätietoja ja opintoneuvontaa

KAUPPATIETEET

Suunnittelija Marjaana Mukkala 
050 363 7505
marjaana.mukkala@uef.fi 

Suunnittelija Sari Riikonen 
050 466 8599  
sari.riikonen@uef.fi

Koulutussihteeri Aija Turunen
050 467 8806
aija.turunen@uef.fi


OIKEUSTIETEET

Suunnittelija Seija Tuominen
050 467 8433
seija.tuominen@uef.fi

Koulutussihteeri Riitta Laasonen
050 466 8522
riitta.laasonen@uef.fi