Oppaan Avoin yliopisto, Kasvatusalat, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon!
Itä-Suomen yliopiston kasvatusalan opetustarjonta Avoimen yliopiston opiskelijoille on laaja-alaista ja joustavaa. Opintoja on tarjolla lähiopetuksena ja monimuotoisena opetuksena.

Opetusmuodot
Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelmat löytyvät WebOodista Avoimen yliopiston oppaista. Opintojaksokuvauksissa on kuvattu suoritustavat, mitkä ovat joko kaikille yliopiston opiskelijoille yhteisiä tai opiskelijaryhmittäin erilaisia. Opetusohjelmissa opetustapahtumia voi olla myös eroteltu opiskelijaryhmäkohtaisesti.
Lähiopetuksessa opiskelijat osallistuvat tiedekunnan opetukseen, mikä voi olla päiväaikaan tai iltaisin. Lähiopetus voi olla luentoja, harjoituksia ja seminaareja, usein myös etäyhteydellä.
Monimuotoista opetusta toteutetaan joustavasti erilaisin opetusmenetelmin. Verkko-opinnoissa opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen tapahtuu pääosin Moodle-oppimisympäristössä. Tentit voivat olla sähköisiä tenttejä Exam-järjestelmän avulla kampuksittain tai examvierailuina tai perinteisiä tenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä.
Opintojen suunnittelu on erityisen tärkeää, opintojaksot on aikataulutettu lukuvuoden ajalle.

Edeltävät opinnot
Aine- ja syventävien opintojen aloittaminen edellyttää suoritettua perus- ja/tai aineopintokokonaisuutta kyseisessä aineessa. Aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä.

Arvosteluperusteet
Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu/Filosofinen tiedekunta:Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.

Opintosuoritusten arvostelu
Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0—5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty. Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty – hylätty. (Tutkintosääntö 32 §). Filosofisessa tiedekunnassa arvostelun lähtökohta on, että opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet enimmäispistemäärästä tai erinomaiseen suoritukseen vaadittavasta osaamisesta. Alin hyväksytty arvosana on 1 = välttävä. Opintojakson arvosteluperusteet kerrotaan opintojaksokuvauksessa.

Arvosanaluonnehdinnat
1 välttävä
Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet. Opiskelijan tiedoissa on sisällöllisiä puutteita.
2 tyydyttävä
Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan tiedoissa saa olla vähäisiä tiedollisia puutteita.
3 hyvä
Opiskelija osaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet hyvin.
4 kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan oma ajattelu näkyy opintojakson suorituksessa.
5 erinomainen
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti.

Opetushallinnon perusopintojen arvostelua koskee seuraava:
Oikeustieteet:
Oikeustieteiden opintojaksojen arvostelukriteerit muuttuvat 1.8.2018 alkaen, kun oikeustieteellisellä alalla otetaan käyttöön valtakunnalliset arvostelukriteerit. Oikeustieteiden opintojaksojen arvostelukriteerit poikkeavat yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan käyttämistä arvostelukriteereistä. Oikeustieteissä opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0–5, arvosanoittain vaadittavat %-määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:
arvosana 1 = noin 50–57 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 58–64 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 65–71 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 75–79 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 80–100 % enimmäispistemäärästä
Kauppatieteet:
Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta).
Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0−5, arvosanoittain vaadittavat % -määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:
arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä
Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksymisen rajana pidetään 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta. Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon kokonaisarvostelussa.

Opintokokonaisuuksien arvostelu
Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaispistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5 välttävä
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5 tyydyttävä
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5 hyvä
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5 kiitettävä
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5 erinomainen

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.


Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen https://opintopolku.fi -palvelussa opintojaksoittain.
Katso ilmoittautumisohje

Maksut

Opetustarjonta

Erityispedagogiikka, po, ao
Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede), po,
Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus), po
Ohjaus, yksittäisiä opintojaksoja
Opetushallinto, po
Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, po
Tieto-, taide- ja taitopedagogiikka varhaiskasvatuksessa, po

po = perusopinnot ao = aineopinnot so = syventävät opinnot

Osaamiskokonaisuus: Henkilöstötyön orientoivat opinnot, 30 op katso https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto#accordion-20978

Opiskelua tukeva toiminta
Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa Avoimesta yliopistosta. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Opinto-ohjaus ja opintojen suunnittelu- sivuiltamme https://www.uef.fi/fi/opinto-ohjaus-ja-opintojen-suunnittelu   löytyvän HOPS (henkilökohtainen opinto-/opiskelusuunnitelma) -lomakkeen avulla
Tutustu myös muihin Ohjeita opiskeluun -sivuihin ( https://www.uef.fi/fi/ohjeita-opiskeluun-avoimessa-yliopistossa ) ja ota tarvittaessa yhteyttä joko oppiaineen suunnittelijaan tai opinto-ohjaajiin. Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti, on opintojen suunnittelu erityisen tärkeää. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla sekä verkossa että paikan päällä.
Opintojen tueksi on perustettu Moodle verkko-oppimisympäristöt, mistä löytyy opintomateriaalia, tehtävät ja ohjeita opiskeluun sekä verkkokeskustelualueet.

Lisätietoja ja opintoneuvontaa

Suunnittelija Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
puh. 050 466 8554 tai 0294457048

Koulutussihteeri Iina Airaksinen
iina.airaksinen@uef.fi
puh. 050 464 9747 tai 0294457032