Oppaan Avoin yliopisto, Humanistiset alat, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon!


Itä-Suomen yliopiston humanistisen alan opetustarjonta Avoimen yliopiston opiskelijoille on laaja-alaista ja joustavaa. Opintoja on tarjolla lähiopetuksena ja monimuotoisena opetuksena.

Opetusmuodot

Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelmat löytyvät WebOodista Avoimen yliopiston oppaista. Opintojaksokuvauksissa on kuvattu suoritustavat, mitkä ovat joko kaikille yliopiston opiskelijoille yhteisiä tai opiskelijaryhmittäin erilaisia. Opetusohjelmissa opetustapahtumia voi olla myös eroteltu opiskelijaryhmäkohtaisesti.

Lähiopetuksessa opiskelijat osallistuvat tiedekunnan opetukseen, mikä voi olla päiväaikaan tai iltaisin (joissakin erityistapauksissa viikonloppuisin).
Lähiopetus voi olla luentoja, harjoituksia ja seminaareja.
Monimuotoista opetusta toteutetaan joustavasti erilaisin opetusmenetelmin. Verkko-opinnoissa opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen tapahtuu pääosin Moodle-oppimisympäristössä. Tentit voivat olla sähköisiä tenttejä Exam-järjestelmän avulla kampuksittain tai Exam-vierailuina tai perinteisiä tenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä. Opintojen suunnittelu on erityisen tärkeää, opintojaksot on aikataulutettu lukuvuoden ajalle.

Edeltävät opinnot

Aineopintojen aloittaminen edellyttää suoritettua perusopintokokonaisuutta kyseisessä aineessa. Aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Edeltävät opinnot tulee pääsääntöisesti olla suoritettuna hyvin tiedoin.

Arvosteluperusteet

Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu/Filosofinen tiedekunta: Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.

Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0—5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava:
5 = erinomainen
4 = kiitettävä
3 = hyvä
2 = tyydyttävä
1 = välttävä ja
0 = hylätty.
Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty – hylätty. (Tutkintosääntö 32 §). Filosofisessa tiedekunnassa arvostelun lähtökohta on, että opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet enimmäispistemäärästä tai erinomaiseen suoritukseen vaadittavasta osaamisesta. Alin hyväksytty arvosana on 1 = välttävä. Opintojakson arvosteluperusteet kerrotaan opintojaksokuvauksessa.

Arvosanaluonnehdinnat
1 välttävä
Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet. Opiskelijan tiedoissa on sisällöllisiä puutteita.
2 tyydyttävä
Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan tiedoissa saa olla vähäisiä tiedollisia puutteita.
3 hyvä
Opiskelija osaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet hyvin.
4 kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan oma ajattelu näkyy opintojakson suorituksessa.
5 erinomainen
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti.

Opintokokonaisuuksien arvostelu
Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaispistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5 välttävä
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5 tyydyttävä
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5 hyvä
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5 kiitettävä
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5 erinomainen

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

Lisätietoa ilmoittautumisesta ja opintomaksuista avoimen yliopiston sivuilta.

Opetustarjonta

Lähiopetus:
Englannin kielen po
Englannin kielen ja kulttuurin ao
Historia (yleinen historia tai suomen historia) po, ao
Japanin kieli ja kulttuuri po
Kirjallisuus po, ao
Mediakulttuuri ja viestintä po, ao
Ranskan kieli ja kulttuuri po
Ruotsin kieli po, ao
Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille po
Venäjän kieli po

Verkkotuettu monimuoto-opetus:
Karjalan kielen ja kulttuurin po
Mediakasvatuksen opintokokonaisuus po
Liturginen teologia
Ortodoksinen teologia po, ao
Pastoraaliteologia
Raamatun kreikan peruskurssi
Ranskan kielen ja kulttuurin po
Suomi toisena ja vieraana kielenä po
Yleinen teologia po, ao


po = perusopinnot ao = aineopinnot so = syventävät opinnot


Opiskelua tukeva toiminta

Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa Avoimesta yliopistosta sekä osassa opintoja myös tuutorointia. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Opinto-ohjaus ja opintojen suunnittelu-nettisivuiltamme löytyvän HOPS (henkilökohtainen opinto-/opiskelusuunnitelma) –lomakkeen avulla. Tutustu myös Ohjeita opiskeluun–sivuihin ja ota tarvittaessa yhteyttä joko oppiaineen suunnittelijaan tai opinto-ohjaajiin. Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti, on opintojen suunnittelu erityisen tärkeää. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla sekä verkossa että paikan päällä.

Lisätietoja ja opintoneuvontaa:

englanti, historia, japani, karjala, kirjallisuus, mediakulttuuri ja viestintä, ranska, ruotsi, suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, suomi toisena ja vieraana kielenä, venäjä
Suunnittelija Krista Sutinen
krista.sutinen@uef.fi
puh. 050 564 0498

Koulutussihteeri Iina Airaksinen
iina.airaksinen@uef.fi
puh. 050 464 9747 tai 0294457032


teologia
Suunnittelija Leea Huusko
0294457064
leea.huusko@uef.fi

Koulutussihteeri Kati Hietava
0294457086
kati.hietava@uef.fi