Oppaan Sivuaine: Filosofia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Filosofia sivuaineena

Filosofia on sopiva sivuaine kaikille oman tieteenalansa periaatteellisista kysymyksistä kiinnostuneille. Erityisesti tohtorikoulutusta ajatellen filosofian opinnot antavat hyödyllisiä ajattelutaitoja ja -tekniikoita, joita voi soveltaa perinteisen filosofian alueen ulkopuolelle. Filosofian kursseja voivat suorittaa kaikki perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat rajoituksetta. Filosofian perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 op ja aineopinnot 35 op.

Yleistä filosofian opiskelusta

Filosofian perus- ja aineopintoja (tutkinto-opetus) suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen tai/ja tenttimällä kirjallisuutta. Aineopintoja voi suorittaa myös kirjoittamalla esseitä.

Filosofian perus- ja aineopintojen kirjatentit (tutkinto-opetus) suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä Joensuun tai Kuopion kampuksilla tai EXAM-tenttivierailuina niissä korkeakouluissa, joissa se on mahdollista. EXAM-tenttivierailuista katso tarkemmin: e-exam.fi/exam-tenttivierailu. Luennot suoritetaan luennoitsijan ilmoittamalla tavalla, yleensä joko erillisenä luentokuulusteluna tai oppimispäiväkirjalla. Osa luennoista on kirjatenttiin valmistavia tukiluentoja, joista ei ole erillistä luentokuulustelua.

Opintojaksojen kuvaukset ilmoitetaan WebOodissa. Vastuuhenkilöt, opetuksen aikataulut ja tentit ilmoitetaan WebOodissa.

Filosofian perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ovat tutkinto-opiskelijoiden, avoimen yliopiston opiskelijoiden ja jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevien suoritettavissa opetussuunnitelmassa mainitulla suoritustavalla. Tutkinto-opiskelijat voivat vapaasti suorittaa kaikkia niitä opintojaksoja, joita filosofian opetussuunnitelmassa on tarjolla (perus- ja aineopinnot, sekä yksittäisiä kursseja).

Filosofian opintokokonaisuudet ja opintoneuvonta: amanuenssi Minna Paronen.

Kokonaisuusmerkintä pyydetään sähköpostitse. Pyyntöön mukaan seuraavat tiedot: nimi, opiskelijanumero, kumpi kokonaisuus (perus- vai aineopinnot), kokonaisuuteen tulevat opintojaksot.

Filosofian opintojen opintoneuvonta avoimessa yliopistossa: suunnittelija Päivi Puustjärvi-Soininen, paivi.puustjarvi-soininen@uef.fi puh. 040 3553904 ja koulutussihteeri Maarit Kankaanpää, maarit.kankaanpaa@uef.fi, 050 4523886.

 

5313199 Filosofian perusopinnot 25 op

Filosofian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista ja niihin liittyvistä valinnaisista luennoista ja kirjatenteistä.

Filosofian perusteet 5 op

5313111 Johdatus filosofiaan, luennot 2 op tai 5313115 Johdatus filosofiaan, kirjatentti 2 op

5313102 Filosofian historia 1, kirjatentti 3 op


Yhteiskuntafilosofia 5 op

5313121 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, luennot 2 op (opintojakson aiempi nimi Yhteiskuntafilosofia 1, luennot) tai 5313118 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, kirjatentti 2 op (opintojakson aiempi nimi Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti)

5313103 Yhteiskuntafilosofian jatkokurssi 3 op


Etiikka 5 op

5313122 Johdatus etiikkaan, luennot 2 op (opintojakson aiempi nimi Etiikka 1, luennot) tai 5313116 Johdatus etiikkaan, kirjatentti 2 op (opintojakson aiempi nimi Etiikka 1, kirjatentti)

5313105 Etiikan jatkokurssi 3 op


Tieteenfilosofia 5 op

5313131 Johdatus tieteenfilosofiaan, luennot 2 op (opintojakson aiempi nimi Tieteenfilosofia 1, luennot) tai 5313117 Johdatus tieteenfilosofiaan, kirjatentti 2 op (opintojakson aiempi nimi Tieteenfilosofia 1, kirjatentti)

5313104 Tieteenfilosofian jatkokurssi, kirjatentti 3 op


Filosofian menetelmät 5 op

5313162 Filosofian menetelmät, kirjatentti 5 op

  5313161 Filosofian menetelmät, luennot 2 op

 

5313299 Filosofian aineopinnot 35 op

Filosofian sivuaineopiskelijan filosofian aineopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta. 5313255 Filosofian seminaari on pakollinen opintojakso kaikille filosofian aineopinnot suorittaville. Filosofian aineenopettajiksi aikoville suositellaan vahvasti 5313281 Filosofian historia 2 suorittamista.

Opintojaksoihin voi sisältyä luentoja. Opintojaksojen tarkat sisällöt löytyvät Weboodista.

Pakollinen opintojakso

5313255 Filosofian seminaari 5 op

Valinnaiset opintojaksot

5313211 Etiikka 2 5 op

5313221 Ihmistieteiden filosofia 5 op (opintojakson aiempi nimi Yhteiskuntatieteiden filosofia)

5313222 Poliittinen filosofia 5 op

5313225 Ilmastofilosofia 5 op

5313223 Ilmastopolitiikan filosofia, luennot 2 op

5313242 Ympäristöfilosofia 5 op

     5313241 Ympäristöfilosofia, luennot 2 op

5313243 Eläinfilosofia 5 op

     5313244 Eläinfilosofia, luennot 2 op

5311922 Oikeusfilosofia 5 op

5313251 Tieteenfilosofia 2 5 op
    1145025 Tieteenfilosofia, 2-3 op

5313281 Filosofian historia 2 5 op (opintojakson aiempi nimi Filosofian historia)

5313282 Filosofian klassikko 5 op

5311937 Hyvinvoinnin filosofia 5 op

    5313237 Hyvinvoinnin filosofia, luennot 2 op

 

Siirtymäsäännöt

Filosofian sivuaineopinnoissa siirrytään 1.8.2021 alkaen noudattamaan lukuvuosien 2021-2025 opetussuunnitelmaa.

Filosofian opinnot ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat voivat siirtyä suorittamaan filosofian opintokokonaisuudet loppuun 1.8.2021 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaisesti tai tehdä aloitetut opintokokonaisuudet loppuun siten, että

Opetussuunnitelmasta poistuvat kirjatentit  (opetussuunnitelman 2018-2021 mukaiset kirjatentit) ovat suoritettavissa syyslukukauden 2021 loppuun saakka.

Kaikki 1.8.2021 ja sen jälkeen aloitettavat opintokokonaisuudet tehdään voimassa olevan opetussuunnitelman (2021-2025) mukaisesti.

Uuden ja vanhan opetussuunnitelman opintojaksojen vastaavuuksissa ja siirtymisessä opiskelemaan opintokokonaisuus loppuun uuden opetussuunnitelman mukaisesti neuvoo amanuenssi Minna Paronen.

Avoimen yliopiston opiskelijat:

Filosofian perusopintojen opetussuunnitelma muuttuu syksystä 2021 alkaen. Muutokset koskevat opintokokonaisuuden ja opintojaksojen laajuutta sekä toteutus- ja suoritustapaa. Näin ollen tähän 30 opintopisteen laajuiseen opintokokonaisuuteen ei voi enää ilmoittautua keväällä 2021. Opintokokonaisuuteen kuuluviin opintojaksoihin voi sen sijaan edelleen ilmoittautua; opintojaksoilla on suorittamisaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen filosofian perusopintokokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä (aiemmin 30 opintopistettä) ja aineopintokokonaisuuden laajuus on 35 opintopistettä (aiemmin 40 opintopistettä).