Oppaan Sivuaine: Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: YLEINEN KIELITIEDE JA KIELITEKNOLOGIA 2021-2022

Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian koulutuksen tehtävä on antaa valmiuksia ymmärtää kielellisen kommunikaation perusluonteen, kielen kehitystä ja kielen sosiaalisia, psykologisia ja formaalisia piirteitä sekä tutkia niiden ilmenemismuotoja nykyaikaisin tietotekniikan ja tilastollisin menetelmin.

OPINTO-OIKEUS

Yleinen kielitiede on vapaasti valittava sivuaine. Sivuaineen opinto-oikeutta ei tarvitse hakea, mutta sivuaineopiskelijoiden toivotaan ilmoittautuvan yliopistonlehtorille opinnot aloittaessaan.

Sivuaineopiskelijoille järjestetään henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin liittyvän ohjauksen lisäksi aina tarvittaessa ohjauskeskustelut yliopistonlehtorin tai professorin kanssa.

Kansainvälisiä maisteriohjelmia varten opetuskieli on usein englanti.

SIVUAINEEN OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

2131960 Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian perusopinnot, 25 op
Pakolliset opinnot:     
2131934 Kielitieteen peruskurssi, 5 op
2131931 Historiallinen kielitiede, 2–4 op
2131942 Fonetiikka ja fonologia, 4 op
2131943 Morfologia ja syntaksi, 4 op
2131944 Semantiikka, 2 op
2131945 Johdanto tilastolliseen analyysiin, 2–4 op
2131941 Puheentutkimuksen menetelmät, 2 op
2131946 Tekstikorpukset, 2 op

2132050s Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian aineopinnot, sivuaine 35 op
Pakolliset opinnot (23–27 op):
2132048 Python-ohjelmointi kielitieteilijöille, 3 op
2133343 Kieli- ja käännöstieteen tutkimusmenetelmiä, 3–5 op,
2132055 Tilastollinen analyysi ja aineiston visualisointi kielitieteessä, 5 op
2132056 Kieliteknologian perusteet, 5 op
2132057 Puhe- ja kenttäaineistojen laboratorio, 5 op
2132058 Kielitypologia, 2–4 op
Valinnaiset opinnot (8–12 op):     
2132115 Kielentutkimuksen erikoisala 1, 2–6 op
2132116 Kielentutkimuksen erikoisala 2, 2–6 op
2132120 Kielentutkimuksen vierailuluentoja 1, 2–6 op
2132121 Kielentutkimuksen vierailuluentoja 2, 2–6 op
2132059 Kieliopillistuminen, 3–5 op
2132060 Akustinen fonetiikka ja kokeellinen fonologia, 4 op

2132100S Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian syventävät opinnot, sivuaine 60 op
Pakolliset opinnot (54 op):
2132102 Kielitieteellinen harjoittelu, 10 op
2132127 Edistynyt tilastollinen analyysi kielitieteessä, 5 op
2132128 Luonnollisen kielen käsittelyn menetelmiä, 5 op
2132129 Kontrastiivinen kielioppi, 4 op
2110028 Tekstiaineistot: haku, hallinta ja käsittely, 5 op
2132101 Maisteriseminaari (yleinen kielitiede ja kieliteknologia), 5 op
2132107 Sivuaineen tutkielma, yleinen kielitiede ja kieliteknologia, 20 op
Valinnaiset opinnot (6 op):
2132115–2132116 Kielentutkimuksen erikoisala 1–2, 2–6 op
2132120–2132121 Kielentutkimuksen vierailuluentoja 1–2, 2–6 op
2132130 Pragmatiikka ja lingvistinen antropologia, 5 op
2132131 Tietokonelingvistiikka, 4 op
2132132 Puheen motoristen häiriöiden artikulatorinen, akustinen ja havaintoihin perustuva analyysi, 4 op
2132133 Puheteknologia puheen häiriöiden tutkimuksessa, 4 op

Opintoneuvonta:

Tieto päivitetään elokuussa


Opintokokonaisuudet:

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora-rakennus, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.