Oppaan Sivuaine: Venäjän kieli, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: VENÄJÄN KIELI 2021-2022

Venäjän kielen opetusohjelmaan sisältyy kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitieteellisiä opintoja, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja.

Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi tietyssä järjestyksessä, minkä vuoksi ennen tietyille opintojaksoille osallistumista edeltävät opinnot tulee olla suoritetut. Harjoituskursseja ja seminaareja koskee aktiivisen osallistumisen vaatimus, mikä tarkoittaa 80 % läsnäoloa. Oppiaineen opetuskielinä ovat venäjä ja suomi.

SIVUAINEEN OPINTO-OIKEUS VENÄJÄN KIELEEN

Venäjän kielen sivuaineoikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa, aiempien opintojen tai yo-arvosanan perusteella. Aiempien opintojen perusteella voidaan valita vähintään 15 op venäjän kielen perusopintoja jossain toisessa suomalaisessa yliopistossa suorittanut opiskelija tai kielikeskuksen venäjän kurssit suorittanut opiskelija. Sivuaineoikeuden saa myös opiskelija, joka on suorittanut lukion pitkän venäjän vähintään C-arvosanalla tai lyhyen venäjän vähintään M-arvosanalla ylioppilaskokeissa. Tarkemmat tiedot ovat Kamussa filosofisen tiedekunnan sivuainevalintojen hakuoppaassa: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/

Osaan venäjän perus- ja aineopinnoista ei tarvita sivuaineoikeutta. Ne ovat kaikille yliopiston opiskelijoille avoimia ja voidaan liittää osaksi Kansainvälinen kulttuuriosaaminen - tai Kansainvälistymisen opintokokonaisuus -sivuaineopintoja.

PERUSOPINNOT JA AINEOPINNOT

Yhteisten perusopintojen aikana opiskelijat saavat opiskelemastaan aineesta perustiedot ja -taidot venäjän kielestä ja kulttuurista.

Aineopinnoissa opiskelijat laajentavat tietämystään venäjän kielestä, kulttuurista ja kirjallisuudesta sekä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Yhteiset perus- ja aineopinnot luovat laaja-alaisen pohjan maisterivaiheessa tapahtuvalle erikoistumiselle.

Venäjällä opiskelu -jakso aineopinnoissa

Aineopintoihin sisältyy pakollinen kieliharjoittelu. Sivuaineopiskelijat tekevät opintojakson 2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) oleskelemalla, opiskelemalla tai työskentelemällä Venäjällä vähintään 1 kuukauden ajan (ks. opintojaksokuvaus).

Sivuaineopiskelija voi halutessaan pääaineopiskelijoiden tavoin suorittaa Venäjällä opiskelu -jakson omakustanteisesti Venäjällä. Tarkempia tietoja vaihto-opiskelumahdollisuuksista Venäjällä on Kamussa. https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihto-opiskelu-ja-kansainvalistyminen/

Sivuaineopiskelija voi tiedustella mahdollisuutta suorittaa vaihto-opiskelu Tverin yliopistossa Marja Sorvarilta. Opetusjakso on pääaineopiskelijalle maksuton, sivuaineopiskelijalle pääsääntöisesti maksullinen.

Jos opiskelija suorittaa kieliharjoittelun Tverin valtionyliopiston opetusjakson aikana, hän suorittaa siellä 2131513 Suullinen ja kirjallinen taito (venäjä) (5 op). Tverissä on mahdollisuus suorittaa myös muita aineopintojen valinnaisia opintoja.

Jos opiskelijan äidin- tai sivistyskieli on venäjä ja kielitaito-opinnot on suoritettu arvosanoilla 4–5, opiskelija voi korvata kieliharjoittelun opintojaksolla 2131515 Venäjän kielen vaihtelu.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Opiskelija voi valita joko venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot tai venäjän kielen ja kääntämisen syventävät opinnot. Syventävät opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ja syvällisesti kielen ja kulttuurin tai kielen ja kääntämisen osa-alueisiin. Molemmilla venäjän oppiaineen pääaineilla on omat opintokokonaisuutensa, mutta niihin on sisällytetty myös yhteisiä opintojaksoja.

OPINTOKOKONAISUUDET 

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

Venäjän oppiaine järjestää täydentäviä opintoja, jotka kuuluvat tutkinnossa muihin opintoihin:

2131496 Täydentävät venäjän kielen opinnot (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131497 Täydentävät venäjän kielen opinnot (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131498 Ääneen lukeminen ja kuullunymmärtäminen (venäjä) (2 op)
2131495 Russian National Profile And Culture In The Cross-Cultural Aspect (4 op)

2131430 VENÄJÄN KIELEN PERUSOPINNOT (30 op)

A. Pakolliset opinnot: kielitaito ja -tieto sekä käännösviestintä
2131423 Johdatus venäjän opintoihin (1 op)
Suorita äidinkielesi mukaiset kieliopin, kirjallisen taidon ja suullisen kurssit:
2131426 Venäjän kielioppi I (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131427 Venäjän kielioppi I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131424 Kirjallinen viestintä I (venäjä vieraana kielenä) (3 op)
2131425 Kirjallinen viestintä I (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (3 op)
2131428 Suullinen viestintä (venäjä vieraana kielenä) (5 op)
2131429 Suullinen viestintä (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131431 Ääntäminen ja fonetiikka (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (5 op)
2131432 Ääntäminen ja fonetiikka (venäjä vieraana kielenä) (5op)
B. Pakolliset opinnot: taustaopinnot ja kirjallisuus
2131409 Venäjän historia ja kulttuuri (3 op)
2131422 Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta (3 op)
C. Pakolliset opinnot: yksi seuraavista (5 op)
2131934 Kielitieteen peruskurssi (5 op)
2122112 Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)
2133209 Monikielinen viestintä (5 op)

2131550s VENÄJÄN KIELEN AINEOPINNOT, sivuaine (30 op)

PAKOLLISET OPINNOT (25 op)
2131522 Kääntäminen ja kontrastiivinen analyysi (venäjän kieli) (3 op)
2131502 Suullinen taito ja tulkkaus (venäjän kieli) (3 op)
2131527 Kirjallinen viestintä II (venäjä vieraana kielenä) (3 op)
2131528 Kirjallinen viestintä II (venäjä äidin- tai sivistyskielenä) (3 op)
2131524 Venäjän kielioppi II (5 op)
Metodiopinnot 6 op:
2133343 Kieli- ja käännöstieteen tutkimusmenetelmiä (3 op)  
2131529 Kirjallisuuden ja kulttuuritutkimuksen menetelmiä (venäjä) (3 op)
Kieliharjoittelu 5 op: suorita yksi
2131514 Kieliharjoittelu (Venäjä) (5 op) tai
2131515 Venäjän kielen vaihtelu (5 op)
VALINNAISET OPINNOT
Aineopintojen minimilaajuuteen kuuluu 5 op valinnaisia opintoja. Jos suoritat kieliharjoittelun Tverissä, valitse valinnaiseksi opintojaksoksi 2131513 Venäjän kirjallinen ja suullinen taito. Valinnaisia opintoja suositellaan suoritettavaksi enintään 10 op.
Valinnaiset opintojaksot:
2131516 Kieliopillinen tekstianalyysi (venäjä) (2 op)
2131708 Suomi-tietous (venäjä) 2 op
2131709 Liike-elämän viestintä (venäjä) (3 op)
2131710 Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)
2131711 Venäläinen kulttuuri elokuvina (2 op)
Venäjällä opiskelu -jakson valinnaiset opintojaksot
2131513 Venäjän suullinen ja kirjallinen taito (5 op)
2131511 Historia ja yhteiskunta (Venäjä) (5 op)
2131512 Kaunokirjallisuus (Venäjä) (5 op)
213519 Verbikurssi (venäjä) (3 op)
2131712 Kääntäminen vieraaseen kieleen (Venäjällä opiskelu) (3 op)
 

2131600S VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 OP)

A. Pakolliset opinnot (39 op)
2131649a Ammattisuuntautunut suullinen viestintä (2 op)
2131649b Ammattisuuntautunut kirjallinen viestintä (4 op)
2131635 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi (2 op)
2131631 Näkökulmia venäläiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan (3 op)
2131642a Venäjän kielen ja kirjakielen historia (3 op)
2131651 Maisteriseminaari (5 op)
Tutkielma:
2131609 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kulttuuri) (20 op)
B. Valinnaiset opinnot (vähintään 21 op)
2131637 Venäjän verbioppi (3–5 op)
2131638 Venäjän leksikologia (3–5 op)
2131639 Venäjän syntaksi (3–5 op)
2131612 Venäjän sananmuodostus (3)
2131640 Venäjän tyylioppi (3–5 op)
2131616b Sosiolingvistiikka (venäjä) (2 op)
2131641 Venäjän media ja mediavenäjä (3–5 op)
2131820 Venäjän kielen idiomatiikka (3 op)
2131630 Venäjän kieli nykyajassa (3 op)
2131642b Venäjän kielen ja kirjakielen historia, itsenäinen työ (2 op)
B2. Kirjallisuus ja kulttuuri
2131653 1900-luvun venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri (3-5 op)
2131645 Venäläinen lastenkirjallisuus (3–5 op)
2131654 Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin erityiskysymyksiä (3-5 op)
2131646 Venäjän kieli ja kulttuuri (3–5 op)
B3. Kielen oppiminen ja opettaminen
2110014 Kielten ja kulttuurien kohtaaminen kielten opetuksessa (3–5 op)
2131647 Venäjä vieraana kielenä ja kieltenopetus (3-5 op)
2131655 Luokkahuonevenäjä (3 op)
B4. Muut
2131634 Tutkielmaa tukevia opintoja (venäjän kieli ja kulttuuri) (3–10 op)
2131627 Ammattialan erikoistekstit (venäjän kieli ja kulttuuri) (2–3 op)
2110028 Tekstiaineistot: haku, hallinta ja käsittely (5 op)
Valinnaisiin opintojaksoihin voi sisällyttää myös muiden oppiaineiden kieli-, kirjallisuus- tai kulttuuritieteellisiä opintoja, vieraskielisten maisteriohjelmien opintojaksoja tai ulkomailla suoritettuja opintoja, joiden korvaavuudesta on sovittava etukäteen pro gradu -työtä ohjaavan professorin kanssa. Esimerkiksi:
2119029 Johdanto kielikontaktitutkimukseen (5 op)
2119007 Variaatiotutkimuksen metodit ja korpustyökalut (3 op)
2119008 Näkökulmia Euroopan kielipolitiikkaan (3 op)
2121708 Uhanalaiset kielet ja kielten elvyttäminen (3 op)

 

2131800s VENÄJÄN KIELEN JA KÄÄNTÄMISEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (SIVUAINE) (60 op)
A. Pakolliset opinnot (60 op)
Pakolliset kielikohtaiset opinnot (50 op)
2131649a Ammattisuuntautunut suullinen viestintä (2 op)
2131649b Ammattisuuntautunut kirjallinen viestintä (4 op)
2131833 Kääntäminen äidinkieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131834 Kääntäminen vieraaseen kieleen (venäjä/suomi) (5 op)
2131803 Käännösseminaari I (venäjä/suomi) (5 op)
2131841 Loppuessee sivuaineopiskelijalle (venäjän kieli ja kääntäminen) (1 op)
2131805 Maisteriseminaari (venäjän kieli ja kääntäminen) (5 op)
2131808 Sivuaineen tutkielma (venäjän kieli ja kääntäminen) (20 op)
Pakollisiin opintojaksoihin kuuluu yksi ammattiprojekti (3 op):  
2131823 Ammattiprojekti I (venäjä-suomi) (3 op)
2131824 Ammattiprojekti II (venäjä-suomi) (3 op)
2131828 Ammattiprojekti I (suomi-venäjä) (3 op)
2131829 Ammattiprojekti II (suomi-venäjä) (3 op)
2131830 Ammattiprojekti III (suomi-venäjä) (3 op)
Käännöstieteen yhteiset pakolliset opinnot (10 op)
2133326 Työelämätaidot (käännöstiede) (5 op)
2133327 Terminologia ja sanastotyö (5 op)
B. Valinnaiset opinnot. Sivuaineopintojen minimilaajuuteen ei sisälly valinnaisia opintoja.
2131809 Tutkielmaa tukevia opintoja (venäjän kieli ja kääntäminen), 3–5 op
2131839 Tulkin viestintätaidot (venäjä), 3 op
2131635 Akateeminen kirjoittaminen venäjäksi, 2 op
2131816 Käännösseminaari II (venäjä/suomi) (5 op)
2131817 Mediakääntäminen (venäjän kieli ja kääntäminen) (3 op)
2131612 Venäjän sananmuodostus (3 op)
2131819 Ulkomaanharjoittelu (Venäjä) (3 op)
2131820 Venäjän kielen idiomatiikka (3 op)
2131640 Venäjän tyylioppi (3–5 op)
2131638 Venäjän leksikologia (3–5 op)
2131836 Kaunokirjallisuuden kääntäminen, suomi-venäjä (2–3 op)
2133330 Auktorisoitu kääntäminen, ylikielinen osuus (3 op)
2133346 Auktorisoitu kääntäminen, venäjä-suomi (4 op)
2133347 Auktorisoitu kääntäminen, suomi-venäjä (4 op)
2133344 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, venäjä-suomi (4 op)
2133345 Yleisten asiakirjojen kääntäminen, suomi-venäjä (4 op) 
2110028 Tekstiaineistot: haku, hallinta ja käsittely (5 op)

 

Opintoneuvonta

Marja Sorvari
apulaisprofessori
marja.sorvari at uef.fi
Agora, huone 145

Opintokokonaisuudet

Riikka Myllys
amanuenssi
riikka.myllys at uef.fi
Agora, huone 143

TIEDOTUS

Seuraa venäjän opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.