Oppaan Sivuaine: Kulttuuriantropologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot


KULTTUURINTUTKIMUS, ERIKOISTUMISALANA KULTTUURIANTROPOLOGIA 2021-2022

Sivuaineopiskelijan opas

Kulttuuriantropologia on ihmisen kulttuurisidonnaisen käyttäytymisen, ajattelemisen ja  kokemisen tutkimusta. Antropologit tutkivat tapoja, joilla ihmiset eri kulttuureissa hahmottavat maailmaa ja järjestävät yhteisöllistä elämäänsä. Kulttuuriantropologia jakautuu useisiin osa-alueisiin, kuten sosiaali-, talous-, kasvatus-, oikeus-, uskonto- ja ympäristöantropologiaan. Antropologit ovat kiinnostuneita myös terveyden, ruumiillisuuden, etnisyyden ja sukupuolen kulttuurisesta rakentumisesta. Antropologian opinnot antavat valmiuksia erilaisten kulttuuristen ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämiseen vertailevasta näkökulmasta. Työelämässä kulttuuriantropologit
voivat sijoittua erilaisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin, kulttuuri- ja media-alan töihin sekä yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijatehtäviin.

Kulttuuriantropologiaa voi opiskella perusopinnot (30 op) sekä aineopintotasolla erikoistumisalan opintoina 15 op. Opintoja on tarjolla lisää kulttuurintutkimuksen yhteisessä tarjonnassa. Kulttuurintutkimuksen syventävissä opinnoissa erikoistumisalan omia opintoja
on 15 op sekä sivuaineentutkielma 20 op ja siihen liittyvä ohjaus.

Kulttuurintutkimuksen syventäviä opintoja voivat opiskella ne opiskelijat, jotka ovat opiskelleet kulttuurintutkimusta tai mainittuja  erikoistumisaloja vastaavaa ainetta pääaineenaan tai laajana sivuaineena kandidaatin tutkinnossa. 

OPINTOKOKONAISUUDET

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

 

OPINTOJEN RAKENNE

2125130 KULTTUURIANTROPOLOGIAN PERUSOPINNOT (30 op)
2123112 Johdatus perinteentutkimukseen ja kulttuuriantropologiaan (5 op)
2125131 Antropologian perusteet (5 op)
2411601 UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena (2 op)
2411602 Moderni uskonnollisuus (3 op)
2125132 Visuaalinen antropologia (5 op)
2125133 Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)
2413627 UTI syventävä kurssi: Kenttätyökurssi (5 op)

2125230s KULTTUURIANTROPOLOGIAN AINEOPINNOT (sivuaine) (30 OP)
Aineopintojen ydinaines 15 op
2125231 Antropologian oppihistoria (5 op)
2125232 Näkökulmia antropologian klassikoihin (5 op)
2125236 Soveltava antropologia (5 op)

Kulttuurintutkimuksen temaattiset opinnot 15 op. Suoritetaan 15 op jostakin seuraavasta temaattisesta kokonaisuudesta:
      2120230 Teema: Kulttuuriset kohtaamiset
      2120240 Teema: Kulttuuriset esitykset ja tuotannot
      2120250 Teema: Kulttuuriset järjestykset ja valta
      2120260 Teema: Ruumiillisuus, teknologia, ympäristö
      2120270 Teema: Kulttuurintutkimuksen sovelluksia

2124130s KULTTUURINTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)
Kaikille yhteiset opinnot
2124127 Tutkimusten lukemisen taito (5 op)
2124102 Kulttuurintutkimuksen maisteriseminaari (10 op)
2123312 Syventyminen kulttuurintutkimuksen käsitteisiin ja käytäntöihin (5 op)
2124128 Tutkimuksen tekemisen taito (5 op)
2124106 Kulttuurintutkimuksen sivuainetutkielma (20 op)


Erikoistumisalojen omat opinnot 15 op

Erikoistumisalana kulttuuriantropologia 15 op 
2124304 Kulttuuriantropologian teoreettiset suuntaukset 5 op 
2124305 Kulttuuriantropologisen tutkimuksen erityisalat 5 op 
Suorita yksi seuraavista:         
2124303: Tutkielmaa tukevat metodologiset opinnot, 5 op  
2124110: Kulttuurintutkimuksen analyysimenetelmät, 5 op 
2110028 Tekstiaineistot: haku, hallinta ja käsittely 5 op 

OPINTO-OIKEUS

Kulttuuriantropologia on vapaa sivuaine  

 

Opintoneuvonta

Taina Kinnunen
yliopistonlehtori, kulttuuriantropologia
taina.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 154
vastaanottoaika: sopimuksen mukaan

 

Opintokokonaisuudet

Meri Kinnunen
amanuenssi
meri.kinnunen at uef.fi
Agora, huone 151


 

TIEDOTUS

Seuraa opintoihin liittyvää tiedotusta Humanistisen osaston opintoyhteisön sekä Yammer-ryhmän HUM (opiskelijat) kautta.