Oppaan Sivuaine: Työ- ja organisaatiopsykologia, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SIVUAINE: TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA, 2020-21

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa (25 op) tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteon tapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.


Perusopinnot 25 op

Pakollinen opintojakso 3 op:
AY7025101 Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja
käytäntöjä

Valinnaiset opinnot 22 op:
Monimuotoinen työelämä:
AY7025108 Elinvoimainen organisaatio, 3 op
AY7025110 Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op
AY7025111 Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op
AY7025203 Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op
AY7025112 Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op
AY7025102 Organisaatioiden johtaminen, 3 op
AY7025104 Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op

Työstä hyvinvointia:
AY7025106 Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op
AY7025109 Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op
AY7025113 Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op
AY7025103 Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op
AY7025105 Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op
AY7025113 Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

 

Aineopinnot 35 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot (35 op) lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. valmentavaan johtajuuteen.Opiskelija suorittaa 27 opintopistettä vapaavalintaisista teema-alueista MUUTTUVA TYÖELÄMÄ ja INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia. Opintojen loppuvaiheessa jokainen tekee teema-alueeseen TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS kuuluvan pakollisen opintojakson Projektityö.

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ

AY7025202 Ikävoimaa työhön 3 op

AY7025204 Muutosviestintä 3 op

AY7025205 Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op

AY7025206 Sosiaalinen eriarvoisuus ja monimuotoisuus

työelämässä 3 op

AY7025207 Valmentava johtajuus 4 op

INHIMILLINEN TYÖ: yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia

AY7025208 Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op

AY5211239 Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

AY7025210A  Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä, kirjallisuus 2 op

AY7025210B Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä, käytäntöön soveltaminen 3 op (ei tarjolla lv.2021-2022)

4450351 Organisatorinen ergonomia (ORGERGO)

AY7025212 Positiivinen työpsykologia 3 op

AY7025213 Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op

AY7025214 Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS

AY7025216 Projektityö 8 op

 

Työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineeseen on vapaa sivuaineoikeus 1.8.2021 alkaen.

 Opintoneuvonta: 

Amanuenssi Salla Martinsén, salla.martinsen@uef.fi

Opintokokonaisuuden koostaminen
Sari Ryynänen, sari.ryynanen@uef.fi