Oppaan Sivuaine: Monitieteiset ympäristöopinnot, 2021-22 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Monitieteiset ympäristöopinnot on opintokokonaisuus, joka muodostaa laaja-alaisen ja yleissivistävän johdatuksen ympäristötieteisiin. Opinnot soveltuvat kaikkien pääaineiden opiskelijoille ja ovat avoimia jokaiselle Itä-Suomen yliopistossa opiskelevalle.

Tarjolla on kaksi opintokokonaisuutta: monitieteisten ympäristöopintojen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (25 op + 35 op).

Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarkastella ympäristöongelmia ja ympäristönsuojelua monitieteisestä näkökulmasta ihmisen ja luonnon vuorovaikutusprosessina. Opinnot kehittävät valmiuksia ymmärtää ja käsitellä maailmanlaajuisia ja paikallisia ympäristöongelmia, niiden syitä ja seurauksia. Opintokokonaisuus vahvistaa opiskelijan valmiuksia käydä tieteidenvälistä keskustelua. Eri tieteenalojen tarjoamat näkökulmat muodostavat kokonaisuuden, jossa etsitään ratkaisuvaihtoehtoja ja toimintatapoja hyvän ympäristön saavuttamiseksi. Yleisen lähestymistapansa ansiosta tämä opintokokonaisuus on hyödyllinen monille erilaisille työurille suuntautuville opiskelijoille. Eri tieteenalojen kysymyksenasettelujen ja menetelmällisten lähestymistapojen tuntemus on tarpeen niin tutkijauralla kuin muissakin asiantuntijatehtävissä sektorista tai aihepiiristä riippumatta. 

Joensuun kampuksella ympäristöopintoihin sisältyy kaikkien tiedekuntien opetusta. Ympäristöopintojen opintokokonaisuudet muodostuvat eri tiedekuntien ja oppiaineiden omasta ympäristöopetuksesta sekä ympäristöopintojen opintokokonaisuutta varten erikseen toteutetusta johdantokurssista. Ympäristöalan opintojen teemoja voi halutessaan syventää omassa pääaineessaan erikoistumalla ympäristökysymyksiin tai suorittamalla sivuaineopintoja jostakin ympäristötieteisiin kuuluvasta oppiaineesta.

OPS-muutoksia pakollisissa opintojaksoissa:

Poistunut opintojakso:

5319403 Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (2 op)

Uusi opintojakso:

5319404 Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin, A osa (3 op)

Poistunut opintojakso:

5111235 Ympäristöhistoria (5 op)

Uusi opintojakso:

Suoritetaan joko 5111243  Globaalin ympäristömuutoksen historia (5 op) TAI 5111244 Suomen ympäristöhistoria (5 op)

 

Yhteystiedot

Opintokokonaisuuden johtaja: yliopistonlehtori Outi Ratamäki (outi.ratamaki(at)uef.fi)

Yksittäisten kurssien sisältöihin tai suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suoraan kyseisen kurssin vastuuopettajaan. Yhteystiedot löydät WebOodissa olevasta kurssikuvauksesta. 

Opetushallinnollisissa kysymyksissä (esim. opintokokonaisuuden koostaminen) voit olla yhteydessä amanuenssi Outi Väyryseen (Historia- ja maantieteiden laitos, outi.vayrynen(at)uef.fi).