Oppaan Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma (WELMA), 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Welfare, Health and Management –tohtoriohjelma (WELMA)

Welfare, Health and Management (WELMA) -tohtoriohjelma on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä filosofisen tiedekunnan yhteinen monialainen ja monitieteinen tohtoriohjelma. Se linkittyy Itä-Suomen yliopiston strategiassa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan nouseviin tutkimusaloihin. Erityispainotuksina tohtoriohjelmassa ovat hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon edellytysten, rakenteiden ja prosessien tutkimus, hyvinvoinnin murtumat sekä hoidon ja palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tohtoriohjelman tavoitteena on tuottaa hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijoita ja asiantuntijoita sekä vahvistaa erityisalueidensa teoreettista, metodologista ja tieteenfilosofista perustaa.

WELMA-tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista asioista Yammerissa: Welma Doctoral Programme

TUTKINNOT JA PÄÄAINEET

WELMA-tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot seuraavissa pääaineissa.

Tutkinto

Pääaine

Filosofian tohtori

kaikki pääaineet

Psykologian lisensiaatti ja tohtori

Tutkinto edellyttää, että hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan psykologia tai sitä vastaavan tutkinnon, joka oikeuttaa psykologin ammatin harjoittamiseen.

psykologia

Terveystieteiden lisensiaatti ja tohtori

 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveyshallintotiede ja terveystaloustiede

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja tohtori

 

sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaalihallintotiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka

 

Täydentävät opinnot:

Opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja enintään 30 op. Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää hakijalta, jonka pohjakoulutus on muulta kuin haettavan jatko-opinto-oikeuden pääaineen alalta tai tutkimussuunnitelman toteutuksen kannalta on muutoin tarkoituksenmukaista. Täydentävät opinnot määritellään tohtoriohjelman johtoryhmän ja ohjaajaksi lupautuneen professorin toimesta henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan ja ne suoritetaan tutkintoon johtavien varsinaisten opintojen lisäksi.

Jatko-opintosuunnitelma:

Tee jatko-opintosuunnitelmasi pdf-lomakkeelle, joka löytyy WELMAn sivujen kautta kohdasta "Ohjeet ja lomakkeet" sähköpostin liitteenä pääohjaajallesi hyväksyttäväksi.

 

TUTKINTORAKENNE JA VAATIMUKSET

Tutkintoon sisältyy lisensiaatin ja/tai väitöskirjatutkimus sekä 50 op tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevia opintoja, jotka jakautuvat yleisiin valmiustaito-opintoihin (15 op) sekä tieteen ja tutkimusalan opintoihin (35 op). Tieteenalakohtaista jatkokoulutusta on myös mahdollista hyödyntää erikoistumisopinnoissa.

 

Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot (50 op)

 

a. Yleiset valmiustaito-opinnot (15 op) (pakolliset kaikille)

 

b. Tieteen- ja tutkimusalan opinnot (35 op) (pakolliset kaikille)

Tämän kokonaisuuden opintojaksojen pakollisuus eri pääaineiden opiskelijoille käy ilmi lopussa löytyvästä taulukosta. Kaikille WELMA-tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille pakollinen opintojakso on pääainekohtainen tutkimusryhmäseminaari (5-10 op). Lisäksi kaikki suorittavat vähintään 10 op tutkimusmenetelmäopintoja.

Pääainekohtaiset tutkimusryhmäseminaarit (5 -10 op). (Pakollinen kaikille). Opiskelija valitsee laitoksen / pääaineen seminaarin.

5424013 Tutkimuksen tieteellinen esittäminen (5 op). Opintojakso on pakollinen seuraavissa pääaineissa: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijat, sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan, sosiologian, yhteiskuntapolitiikan, psykologian pääaineopiskelijat.

Tutkimusmenetelmäopinnot (pakolliset kaikille). Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 op tutkimusmenetelmäopintoja. Ne voivat olla esimerkiksi filosofisen tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan järjestämiä tutkimusmenetelmäopintoja jatko-opiskelijoille (lista näkyy tässä oppaassa välilehden "Tutkintorakenteet" kautta). Opiskelija voi valita myös tohtorikoulun tutkimusmenetelmätarjonnasta opintojaksoja. Osaksi jatko-opintoja hyväksytään myös maisteritason menetelmäopetusta ja/tai muu mahdollinen pääohjaajan kanssa sovittava menetelmäopintojakso. 

5410119 Lukuseminaari (5 op): opintojakso on pakollinen seuraavissa pääaineissa: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijat, sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, psykologian pääaineen opiskelijat. Opintojaksoa ei ole lainkaan sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan pääaineissa. Osassa pääaineita opintojakso järjestetään joka toinen lukuvuosi. 

5424101 Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus (5 op): Opintojakso on pakollinen seuraavissa pääaineissa: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijat valitsevat joko tämän tai Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus -opintojakson, psykologian pääaineopiskelijat valitsevat joko tämän tai Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus opintojakson. 

5424104 Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus (5op). Opintojakso on pakollinen seuraavissa pääaineissa: Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiskelijat valitsevat joko tämän tai Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus opintojakson, psykologian pääaineopiskelijat valitsevat joko tämän tai Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus opintojakson. 

Muu erikseen sovittava opintojakso 2-10 op: Opintojakson suorittamisesta sovitaan pääohjaajan kanssa ja se sisällytetään henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan. Tähän osioon soveltuvia opintoja ovat esimerkiksi erilaisten tutkimusverkostojen järjestämät kansalliset tai kansainväliset temaattiset, metodologiset yms. kesäkoulut, joissa on selkeästi määritelty suorittamistavat ja opintopisteet. Esimerkiksi UEF:n kesäkoulun 5523011 International Migration Studies in Child, Youth and Family Welfare (2-5 op) käy tähän.

Taulukko: WELMA-tohtoriohjelma / Tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevat opinnot (50 op) / opintojaksojen pakollisuus & vapaavalintaisuus eri pääaineissa 2020–2021.

Pääaine / Rakenne

psykologia

sosiaalihallintotiede, terveyshallintotiede,

sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede

sosiaalipedagogiikka

sosiaalityö

sosiaalipsykologia

sosiologia

yhteiskuntapolitiikka

Yliopiston tohtorikoulun opintojaksot 10 op

X

X

X

X

X

5424103 WELMA–tohtoriohjelman seminaari 5 op

X

X

X

X

X

Pääainekohtaiset tutkimusryhmäseminaarit 5-10 op

X

X

X

X

X

Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op

X

X

X

X

X

5424013 Tutkimuksen tieteellinen esittäminen 5 op

X

X

X

0

X

5410119 Lukuseminaari 5 op

X

X

X

X

0

5424101 Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus 5 op

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424104

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424104

0

0

0

5424104 Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus 5 op

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424101

Suorita tämä opintojakso ja/tai 5424101

0

0

0

Muu erikseen sovittava opintojakso 2-10 op

0

0

0

0

0

X = opintojakso pakollinen

O = opintojakso vapaavalintainen

 Opinto-ohjausta tohtoriohjelmassa antavat väitöskirjan ohjaajat ja tohtoriohjelman amanuenssi Ella Koistinen.

Ohjaajien, pääaineen, tohtoriohjelman tai tiedekunnan vaihtaminen

Jos opiskelija haluaa vaihtaa jatko-opintojensa ohjaajia, on muutosta haettava erillisellä lomakkeella (Löytyy kohdasta lomakkeet).

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta, muutosta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä jatko-opiskelijan henkilötiedot yhteystietoineen ja tieto sekä nykyisestä että haetusta pääaineesta ja tavoitetutkinnosta. Hakemuksessa tulee perustella, miksi opiskelija haluaa vaihtaa pääainetta. Hakemus toimitetaan koulutuspäällikölle (annikki.honkanen at uef.fi). Pääaineen vaihto edellyttää henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman päivittämistä (löytyy kohdasta Lomakkeet). Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä tavoitetutkintoa, hän voi hakea tavoitetutkinnon  vaihtamista erillisellä lomakkeella (löytyy kohdasta Lomakkeet). Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudatta.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihtamista, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus uuden tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.