Oppaan Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen maisterikoulutus

Joensuun kampuksella järjestettävän varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksen tavoitteena on kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Koulutuksen pääaineopinnot koostuvat kasvatustieteen syventävistä opinnoista, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma ja kaksi harjoittelujaksoa. Varhaiskasvatuksen maisterin tutkintoon sisältyy 35 opintopistettä 60 opintopisteen laajuisista opettajan pedagogisista opinnoista (henkilöstön kelpoisuuksista annettu asetus (986/98) sekä tämän asetuksen muuttamisesta annettu asetus (965/2005). Opintoihin sisältyy lisäksi 25 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen johtamisen perusopinnot.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma antaa laaja-alaiset valmiudet varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta ja pedagogista johtajuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Maisteriohjelman arvopohja on sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa, tasa-arvossa ja niiden edistämisessä. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen monitieteiseen tutkimukseen.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on varhaiskasvatuksen asiantuntijan vahva osaaminen. Hänellä on syvälliset tiedot ja taidot varhaiskaskasvatukseen liittyvistä moninaisista ilmiöistä, tieteellisen tiedon luonteesta, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää johtajuuden merkityksen organisaation, työyhteisön, lasten ja heidän perheiden näkökulmasta ja osaa toimia innovatiivisesti moninaisissa toimintakulttuureissa. Hän osaa perustella valintojaan ja ratkaisujaan tieteellisesti ymmärtäen teorian ja käytännön välisen suhteen. Hänellä on rohkeutta vaikuttaa varhaiskasvatusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistua asiantuntijana varhaiskasvatusta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa.

Opiskelussa henkilökohtaisen ymmärryksen kasvu yhdistyy varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliseen merkitykseen elinikäisen oppimisen perustana ja myötätuntoisen, toisia arvostavan kulttuurin rakentajana. Maisteriohjelmasta valmistuneella on hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

 

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

 

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma syventää opiskelijan valmiuksia toimia varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, johtamis- ja hallintotehtävissä sekä koulutustehtävissä.

Maisteriohjelma vahvistaa opiskelijan eettistä ja vastuullista suhdetta yhteiskuntaan sekä ohjaa häntä toimimaan vaikuttajana varhaiskasvatuksen kysymyksissä. Painopisteenä on johtaminen moninaisissa toimintaympäristöissä. Maisteriohjelma tuottaa päiväkodin johtajan kelpoisuuden ja kelpoisuuden toimia opettajana ammatillisissa oppilaitoksissa. Maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä

Suoritettuaan kasvatustieteen maisterin tutkinnon varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa:

1) Opiskelijalla on syvällinen varhaiskasvatusalan akateeminen asiantuntijuus sekä kyky itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään.

2) Opiskelija osaa analysoida ja arvioida varhaiskasvatusta koskevia ilmiöitä sekä osaa kehittää ja arvioida omaa työtään tutkimusperustaisesti.

3) Opiskelija osaa toimia vastuullisena johtajana ja vahvistaa pedagogisen toiminnan laatua varhaiskasvatuksessa.

4) Opiskelija osaa toimia yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen vaikuttajana osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta

 
Amanuenssi Marjo Pohjonen, marjo.pohjonen(at)uef.fi, 0294 45 2044