Oppaan Avoin yliopisto, Yhteiskuntatieteet, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Tervetuloa opiskelijaksi Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon!
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden opetustarjonta Avoimen yliopiston opiskelijoille on laaja-alaista ja joustavaa. Opintoja on tarjolla lähiopetuksena ja monimuotoisena opetuksena.

Opetusmuodot
Opintojaksokuvaukset sekä opetusohjelmat löytyvät WebOodista Avoimen yliopiston oppaista. Opintojaksokuvauksissa on kuvattu suoritustavat, mitkä ovat joko kaikille yliopiston opiskelijoille yhteisiä tai opiskelijaryhmittäin erilaisia. Opetusohjelmissa opetustapahtumia voi olla myös eroteltu opiskelijaryhmäkohtaisesti.
Lähiopetuksessa opiskelijat osallistuvat tiedekunnan opetukseen, mikä voi olla päiväaikaan tai iltaisin (joissakin erityistapauksissa viikonloppuisin). Lähiopetus voi olla luentoja, harjoituksia ja seminaareja.
Monimuotoista opetusta toteutetaan joustavasti erilaisin opetusmenetelmin. Verkko-opinnoissa opiskelu ja opintojaksojen suorittaminen tapahtuu pääosin Moodle-oppimisympäristössä. Tentit voivat olla sähköisiä tenttejä Exam-järjestelmän avulla kampuksittain tai examvierailuina tai perinteisiä tenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä. Opintojen suunnittelu on erityisen tärkeää, opintojaksot on aikataulutettu lukuvuoden ajalle.

Edeltävät opinnot
Aineopintojen aloittaminen edellyttää suoritettua perusopintokokonaisuutta kyseisessä aineessa. Aineopintojen laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. Edeltävät opinnot tulee pääsääntöisesti olla suoritettuna hyvin tiedoin.

Ilmoittautuminen, opintomaksu ja opinto-oikeus 

Opetustarjonta

Filosofian yleisopintojaksot:
Johdatus filosofiaan 2 op, Etiikka I 2 op, Tieteenfilosofia I 2 op ja Yhteiskuntafilosofia I 2 op: lähiopetus (Exam-tentit)
Filosofia, (po): verkko-opetus
Maantiede, (ao): lähiopetus, Joensuu
Maantiede ja ympäristöpolitiikka, (po): lähiopetus, Joensuu
Oikeuspsykologia, (po, ao): monimuoto-opetus
Psykologia, (po):verkko-opetus
Psykologia, (ao): monimuoto-opetus

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, (po): verkko-opetus

Sosiaali- ja terveyshallintotiede, (po): verkko-opetus

Sosiaalipedagogiikka, (po): verkko-opetus
Sosiaalipsykologia, (po): verkko-opetus
Sosiaalitieteet, (po): verkko-opetus
Sosiaalityö, (po, ao): monimuoto-opetus
Sosiologia, (po): verkko-opetus
Terveystaloustiede, (po): verkko-opetus
Työ- ja organisaatiopsykologia, (po, ao): verkko-opetus
Yhteiskuntapolitiikka, (po): verkko-opetus
Ympäristöpolitiikka, aineopinnot: lähiopetus, Joensuu

po = perusopinnot ao = aineopinnot

Opiskelua tukeva toiminta

Jotta opinnot sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla, opintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja neuvontaa Avoimesta yliopistosta sekä osassa opintoja myös tuutorointia. Opintojen aikataulua ja tavoitteita voi jäsentää myös Opiskelusivuiltamme löytyvän HOPS (henkilökohtainen opinto-/opiskelusuunnitelma) -lomakkeen avulla. Tutustu Opinto-ohjaus- ja opintojen suunnittelu -sivuihin ja ota tarvittaessa yhteyttä joko oppiaineen suunnittelijaan tai opinto-ohjaajiin. Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti, on opintojen suunnittelu erityisen tärkeää. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla sekä verkossa että paikan päällä.

Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu

Opintojaksojen työmäärän mittana käytetään opintopistettä. Työmäärää arvioitaessa on otettu huomioon annettavan opetuksen lisäksi opiskelijan oman työn osuus.

Opintojaksot

Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Kun opintosuoritus arvostellaan asteikolla 0−5, arvosanoittain vaadittavat % -määrät enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:

arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä

Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, hyväksymisen rajana pidetään 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta. Opintosuoritusta arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon, osoittaako opintosuoritus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon kokonaisarvostelussa.

Opintokokonaisuudet

Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on 0−5 tai hyväksytty – hylätty. Opintokokonaisuuden arvostelussa ei huomioida arvosanalla hyväksytty suoritettuja opintoja. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet on hyväksiluettu, arvostellaan opintokokonaisuus arvosanalla hyväksytty. Sisällytetty opintokokonaisuus arvostellaan sillä arvosanalla, millä se on alun perin suoritettu. Jos sisällytettävä opintokokonaisuus on arvosteltu kolmiportaisella asteikolla (tyydyttävät, hyvät, erinomaiset tiedot), muunnetaan arvosana asteikolle 0-5 seuraavasti: TT = 2/5, HT = 3/5, ET = 5/5. Jos opintokokonaisuuden arvostelussa käytetään asteikkoa 0-5, opintokokonaisuuden arvosana määräytyy opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti:

keskiarvo
1.00–1,49 = 1/5 (välttävä)
1.50–2,49 = 2/5 (tyydyttävä)
2.50–3,49 = 3/5 (hyvä)
3.50–4,49 = 4/5 (kiitettävä)
4.50–5,00 = 5/5 (erinomainen)

Laitokset/oppiaine voivat antaa tarkempia määräyksiä opintokokonaisuuksien arvostelusta.