Oppaan Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tavoitteena on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, jonka pääaineena on kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus.  Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijat opiskelevat yhdessä luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijoiden kanssa kasvatustieteellisen alan perusopinnot. Tieteellisten opintojen tavoitteena on omaksua tieteellistä ajattelua ja sen soveltamista varhaiskasvatukseen tutkivalla otteella. Erityisesti varhaiskasvatuksen opinnoissa (aineopinnot) saavutetaan pieniä lapsia koskevan varhaispedagogiikan monipuolinen tietämys ja osaaminen.  Kaikki opiskelijat osallistuvat varhaiskasvatuksen sisältöalueisiin (75 op). Lisäksi he syventävät osaamistaan sivuainevalinnallaan (25 op). Kandidaatin tutkintoon sisältyy kieli- ja viestintäopinnot. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa tehdään kandidaatintutkielma varhaiskasvatuksen alueelta ja valmistutaan varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Harjoittelujaksoilla opiskelijat pääsevät kokeilemaan varhaiskasvatuksen opettajan ammattia päiväkotien lapsiryhmissä. He oppivat hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemista, toteuttamista ja arviointia sekä teorian ja käytännön yhdistämistä. Opiskelijat oppivat havaitsemaan käytännössä kasvatuksen peruskysymyksiä sekä korjaamaan havaitsemiaan ongelmia.  Opiskelijat ovat jo koulutuksen aikana aktiivisesti mukana suomalaisen varhaiskasvatustieteen ja varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä.

Opiskelussa yhdistyvät tieteenalan hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opiskelu toteutuu osana yhteistä kasvatustieteen kandidaattitutkintoa ja se tapahtuu osittain integroituneena luokanopettajiksi ja aineenopettajiksi opiskelevien kanssa. Opintojen monipuoliset suoritustavat tukevat kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja soveltamista. Opetusharjoittelussa keskitytään pedagogisten taitojen kehittymiseen.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen kandidaatin opintojen jälkeen opiskelija osaa tehdä tulkintoja ja johtopäätöksiä toimiessaan kasvatuksen käytännössä, ajatellessaan ja suunnitellessaan kasvatusta sekä käyttäessään tieteellistä kirjallisuutta. Opiskelija osaa yleisesti kuvata ja analysoida kasvatusajattelun filosofis-historiallisia perusteita, päivähoito- ja koulutusjärjestelmien yhteiskunnallista merkitystä sekä hoidon, kasvatuksen, opetuksen, kehityksen, oppimisen, sosialisaation, sivistyksen ja henkistymisen sosiokulttuurisia ja psykologisia lähtökohtia. Erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogisissa ja ammatillisissa opinnoissa opiskelija on saavuttanut tarvittavat tiedot varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmista, sisältöjen ilmiöalueista ja eri menetelmistä, kuten perustoiminnoista, leikistä, työstä, opetuksesta, juhlista ja retkistä, sekä niiden systeemisistä yhteyksistä toisiinsa ja yhteyksistä moninaisiin filosofisiin, kehityspsykologisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Opiskelija on omaksunut taidot toimia yhteistyössä monenlaisten lasten ja perheiden kanssa. Opetusharjoitteluissa opiskelija on omaksunut ammatillisen perustaidon teorian ja käytännön yhteyksien rakentamiseen, suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Opiskelija on saavuttanut taidon kyseenalaistaa omaa toimintaansa ja kyvyn kehittää jatkuvasti itseään. Hän osaa arvioida erilaisia näkemyksiä ja toiminnan muotoja ja osaa koota kasvatuksen vaikutteita menneisyydestä, nykyisyydestä ja osaa ennakoiden ohjata kasvatustoimintaa kohti tavoitteena olevaa kestävää kehitystä ja tulevaisuutta. Pedagoginen systeeminen ajattelu johtaa opiskelijan tiedostamaan varhaiskasvatuksen välttämättömät tekijät ja niiden luonteen sekä ymmärtämään mitä kasvatus tarkoittaa ja mitä se edellyttää aikuiselta, yhteiskunnalta ja kulttuurilta.

Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden jälkeen opiskelijalla on yleisnäkemys kasvatustieteestä sekä ammatin edellyttämä tarkempi näkemys erityisesti varhaiskasvatuksesta. Opiskelija on omaksunut perustiedot kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen peruskäsitteistöstä ja näiden tieteenalojen tutkimusmenetelmistä sekä historiallisesta ja filosofisesta perustasta, kuten myös kestävän tulevaisuuden edellyttämistä haasteista. Opiskelijalla on valmius rakentaa tieteellistä, kestävää ja eettistä perustaa varhaiskasvatuksen kasvatustyölle. Hänellä on perustietoja ja perustaitoja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, lasten kehityksen ja oppimisen, sosiaalistumisen, sivistymisen, henkistymisen sekä kestävän lapsuuden edistämiseksi. Hän osaa käyttää systeemistä pedagogista ajattelua ja ymmärtää sen kestävän ja kriittisen luonteen. Opiskelija ymmärtää, miten systeeminen pedagoginen ajattelu ja toiminta turvaavat ja kehittävät varhaiskasvatusta, esiopetusta ja koulumaailmaan siirtymistä.

Aineopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija osaa tarkastella kasvatusta ja erityisesti varhaiskasvatusta kulttuurien, yhteisöjen sekä yksilön psykologisten, kehityksellisten ja erityiskasvatuksellisten tekijöiden kontekstissa. Opiskelija osaa hankkia omatoimisesti kotimaista ja kansainvälistä tietoa varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta. Hän on omaksunut työssä tarvittavat viestintätekniset taidot. Opiskelija pystyy saamaan myönteisen kontaktin lapsiin, vanhempiin ja työtovereihin, osaa yksin ja yhteistyössä suunnitella sekä toteuttaa ja arvioida erilaisia opetussuunnitelmia monenlaisia lapsiryhmiä, lapsiyksilöitä ja kasvuympäristöjä varten. Hän osaa havaita kasvatuksellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija osaa toteuttaa kandidaatin tutkielman oppien ammatissa tarvittavaa tieteellistä ajattelua ja tutkimustiedon hyödyntämistä. Opiskelija tunnistaa saaneensa valmiudet lähteä ammatilliseen työhön. Työelämässä hänellä on taito soveltaa omaksumaansa systeemistä pedagogista ajattelua ja kasvatustoimintaa erilaisissa työyhteisöissä sekä lasten ja vanhempien kanssa toimiessaan. Hänellä on halu kehittää itseään syventääkseen kykyjään ja viisauttaan läpi työelämänsä.         

Varhaiskasvatuksen sisältöalueet

Opintojen jälkeen opiskelija omaa ammatissa tarvittavat tiedot voimassa olevien valtakunnallisten asiakirjojen esittämien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmien sisällöllisistä ilmiöalueista ja orientaatioista. Hän omaa ammatissa tarvittavat tiedot, taidot ja menetelmät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikan toteuttamiseen. Hän osaa toimia kaikkien lasten, myös erilaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, kanssa eettisesti ja pedagogisesti lasten hyvinvointia ja kestävää kehittymistä edistävästi. Opiskelija osaa toimia pienille lapsille ominaisin toimintamuodoin lukemattomin erilaisin leikin ja taiteen keinoin. Hän osaa yhdistellä ja luoda uutta omaan työskentelyynsä. Opiskelija osaa edistää kaikissa lapsissa jo olevia kaikinpuolisia valmiuksia. Hän kunnioittaa jokaisen lapsen persoonaa ja tunnistaa lapsessa olevan hyvyyden.

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta

 
Amanuenssi Marjo Pohjonen, marjo.pohjonen(at)uef.fi, 0294 45 2044