Oppaan Sivuaine: Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin on haku keväisin 

Lisätietoja https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/  ja Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta.

 

2310000 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ("monialaiset opinnot") 60 op

katso sivuaineen sisällöt välilehdeltä Erilliset opintokokonaisuudet

Kulkukaavion löydät Yammerista Skopen opiskelijat -ryhmän tiedostoista:  Yammer - Skopen opiskelijat

 
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) on pakollinen sivuaine luokanopettajakoulutuksessa. Nämä opinnot tuottavat luokanopettajan kelpoisuuden yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa. Sivuaineena monialaisilla opinnoilla saa luokanopettajan kelpoisuuden silloin, kun opiskelijan tavoitetutkinto tuottaa perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden.


Monialaiset opinnot tuovat esiin eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tieteen- ja taiteenalojen ominaisluonnetta. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella monitieteisesti opettamista, oppimista ja kasvatusta sekä soveltaa eri alojen tutkimustietoa opetuksen kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetusta. Hän osaa soveltaa opetukseensa eri oppiaineiden sisällöllisiä ja pedagogisia perusteita sekä rakentaa yhteistyössä oppiaineita läpäiseviä ja integroivia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, sitoen ne elinikäiseen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaiskontekstiin. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia oppiaineiden oppimiseen ja opiskeluun liittyviä ongelmakohtia ja tuen tarpeita, ja osaa huomioida ne eriyttämällä opetusta. Hän pystyy hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä ja arviointikäytänteitä oppimisen tukemisessa.


Kaikkia monialaisia opintoja läpäiseviä sisältöjä ovat kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus, kestävä tulevaisuus, sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvo, tieto- ja viestintäteknologia sekä erilaisten oppijoiden ja tuen tarpeen näkökulma. Lisäksi opintojaksot sisältävät integroituja osuuksia.


Opintokokonaisuuteen kuuluu sekä kaikille yhteisiä (55 op) että valinnaisia (5 op) opintojaksoja. Monialaisten pakolliset opinnot rakentuvat neljästä teemasta: 1) vuorovaikutus, 2) oppiva yhteisö, 3) osallisuus ja yhteiskunta sekä 4) kulttuuri, toimijuus ja ilmaisu.

Monialaisten opintojen valinnaisten opintojaksojen opetustarjonta vaihtelee ja tarjonta vahvistetaan vuosittain opetusohjelman hyväksymisen yhteydessä. Varsinaisten monialaisten valinnaisten opintojen lisäksi opiskelija voi sisällyttää monialaisten valinnaiseksi opintojaksoksi muissakin yhteyksissä suoritettuja yliopistotasoisia opintojaksoja sillä edellytyksellä, että ne sopivat sisällöltään opintokokonaisuuteen:


• kansainvälisten opintojen tarjottimelle sijoittuvat opintojaksot
• muiden tiedekuntien opintojaksot
• vaihdossa tehdyt opinnot


Monialaisten valinnaisten opintojaksojen tulee liittyä johonkin perusopetuksessa opetettavaan oppiaineeseen tai eheyttävään oppimiskokonaisuuteen, niiden sisältöihin ja / tai pedagogiikkaan. Muiden kuin varsinaisten valinnaisten opintojaksojen sopivuudesta monialaisten opintojen kokonaisuuteen sovitaan monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa. Monialaisten valinnaisten opintojaksojen korvaavuutta haetaan sähköisellä AHOT-lomakkeella.

  

Osaamistavoitteet teema-alueittain

Vuorovaikutus
Opintojaksot käytyään opiskelija tunnistaa yksilön kehityksen merkityksen kasvatuksessa, opetuksessa, ohjauksessa ja oppimisessa. Hän osaa keskustella kokonaisvaltaisesti kasvusta ja oppimisesta, kasvatuksesta, opetuksesta ja ohjauksesta sekä kasvattajuudesta ja opettajuudesta. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää kasvatustieteiden käsitteitä. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen kasvussa ja kasvatuksessa sekä opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja soveltaa vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia, muotoja ja keinoja pedagogisessa toiminnassa. Opiskelija ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opettajan työssä ja osaa käyttää opetussuunnitelmaa kasvatusta ja opetusta ohjaavana ja tukevana asiakirjana. Opiskelija tunnistaa tutkivan opettajuuden periaatteet, hän tunnistaa oppijan oppimisen ja kehityksen kannalta mielekkäitä tutkimuskohteita, osaa kehittää opetuskäytäntöä peilaten sitä teoriaan ja osaa käyttää kasvatustieteellistä tietoa käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteet ja oppimisteoreettiset lähtökohdat. Hän tunnistaa erilaiset oppimisen muodot ja kontekstit formaalin kouluoppimisen ohella.

Oppiva yhteisö
Opiskelija osaa toimia erilaisissa rooleissa eri ryhmissä, tiedostaen oman panoksensa merkityksen ryhmän toiminnalle. Opiskelija tunnistaa ja osaa huomioida yksilöiden tarpeita ja oppimisprosessin jatkumon ohjaamiseen liittyviä toimintatapoja yhteisöllisen oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää opetusteknologiaa yhteisöllisen oppimisen välineinä. Hän tunnistaa ryhmäilmiöitä ja rakentaa niistä tieteellistä ymmärrystä. Opiskelija tunnistaa moniammatillisen yhteistyön perusteita ja osaa selittää jaetun asiantuntijuuden merkityksen työyhteisössä.

Osallisuus ja yhteiskunta
Opiskelija osaa suunnitella omaa toimintaansa monitoimijaisessa ja monikulttuurisessa yhteisössä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelija osaa erotella ammatillisen ja henkilökohtaisen roolinsa vaikuttajana yhteiskunnassa. Hän osaa tehdä päätöksiä ja valintoja kestävin ja eettisin perustein. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijoita sekä muita kouluyhteisön toimijoita osallistavia toimintoja sekä tukea oppimisen ja koulutuspolkujen jatkuvuutta. Hän osaa asettaa tavoitteita sekä käyttää erilaisia työskentelytapoja oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Kulttuuri, toimijuus ja ilmaisu
Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija kykenee havainnoimaan ajankohtaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä ja näiden yhteyksiä paikallisiin ilmiöihin sekä rakentamaan näistä oppijoiden kanssa erilaisia ilmaisumuotoja, joiden avulla ilmiöistä keskusteleminen on mahdollista. Opiskelija osaa verkostoitua eri alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Opiskelija ymmärtää oman eettisen vastuunsa ja osaa perustella oman toimintansa eettis-filosofisia lähtökohtia. Opiskelija osaa rakentaa yksilön hyvinvointia tukevia inklusiiviselle ja eheyttävälle periaatteelle perustuvia, ilmaisua ja luovuutta tukevia oppimisympäristöjä. Opiskelija osaa kehittää työtään tutkimusperustaisesti moniammatillisissa ja monikulttuurisissa työympäristöissä.

 

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta

Amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, 0294 45 2798 (huone 114c, Futura)
Monialaisten opintojen vastuuopettaja Ville Tahvanainen, ville.tahvanainen(at)uef.fi, (huone F223, Futura) 029 445 2303

Kokonaisuusmerkinnät monialaisista opinnoista: loko.kokonaisuudet(at)uef.fi. Kokonaisuusmerkintää hakiessasi ilmoita nimesi, opiskelijanumerosi ja haettava opintokokonaisuus.