Oppaan Sivuaine: Musiikkikasvatus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Musiikkikasvatus (2332000) perusopinnot 25 op ja aineopinnot (2332100) 35 op

Musiikkikasvatuksen perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää perusopetuksen luokkien 1–6 musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja. Hän osaa integroida musiikkia muihin taide- ja taitoaineisiin sekä muihin oppiaineisiin. Opiskelija on laajentanut musiikillista osaamistaan ja syventänyt musiikillista ymmärrystään. Hän on kehittynyt kasvattajana ja muusikkona sekä osaa toimia musisoivan yhteisön jäsenenä. Opiskelija tiedostaa musiikin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä merkityksiä sekä on kehittänyt oppimaan oppimisen taitojaan. Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden.


Aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ja kelpoisuus toimia yhtenäisen peruskoulun vuosiluokkien 1–9 musiikinopettajana. Aineopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää luokkien 1–9 musiikkikasvatusta sekä yhteistoimintaprojekteja erityisesti taide- ja taitokasvatuksen alueella. Musiikkikasvatuksen aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan perusopinnoissa saavuttamia taitoja ja tietoja sekä antaa valmiuksia peruskoulun musiikkikasvatustoiminnan kehittämiseen. Musiikkikasvatuksen aineopinnot antavat mahdollisuuden jatkaa lukion musiikinopettajan pätevyyteen tähtääviä musiikkikasvatuksen syventäviä opintoja.
Aineopinnot suorittanut opiskelija voi saada suoritettavana olevasta tutkinnosta riippuen opetettavan aineen tai aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun musiikin opetukseen (A986/1998).
Aineopinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Huom! Musiikkikasvatuksen aineopinnot poistuvat sivuainetarjonnasta vuoden 2021 jälkeen. Aineopinnot alkavat viimeisen kerran syksyllä 2020.

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Anne Loikkanen 

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kohderyhmä: Sivuainehaussa opinto-oikeuden musiikkikasvatuksen opintoihin saaneet opiskelijat

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä