Oppaan Sivuaine: Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö perusopinnot (2333080) 25 op ja aineopinnot (2333180) 35 op

Käsityötieteen monimateriaalisuutta painottavat perusopinnot antavat valmiuksia perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 käsityönopetukseen. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää laaja-alaisesti käsityön perustyötapoja, materiaaleja, valmistusmenetelmiä sekä osaa käyttää käsityönopetuksessa tarvittavia käsityövälineitä, koneita, ja -laitteita.
Opiskelija saa valmiuksia ohjata käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja ja hän pystyy kehittämään omaa osaamistaan ja seuraamaan alan kehitystä. Opiskelija hallitsee käsityötieteen ja käsityötoiminnan peruskäsitteistön ja teoreettiset perusteet sekä ymmärtää käsityötieteen monitieteisenä ja erilaisia tutkimusorientaatioita omaavana tieteenalana.
Käsityötieteen monimateriaalisuutta painottavat aineopinnot antavat valmiuksia perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 käsityönopetukseen.

Opiskelija osaa soveltaa käsityöprosesseihin liittyviä suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä, osaa hyödyntää laajaalaisesti erilaisia materiaaleja, työvälineitä, koneita ja laitteita. Opiskelija osaa analysoida sekä kehollista informaatiota että kulttuurista ja rakennettua ympäristöä ja osaa hyödyntää teknologiaa käsityöprosessien eri vaiheissa. Opiskelija on täydentänyt ymmärrystään käsityötieteen teorianmuodostuksesta ja tutkimusalasta. Opiskelija osaa yhdistää tutkimustietoa oman toimintansa kehittämiseen ja jäsentää käsityötieteellisiä tutkimuskohteita sekä osaa toteuttaa ja raportoida käsityötieteellisen tutkimuksen.

Käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön perus- ja aineopinnot suorittanut opiskelija saa suoritettavana olevasta tutkinnosta riippuen opetettavan aineen tai aineenopettajakelpoisuuden käsityön (sisältäen sekä entisen tekstiili- että teknisen työn) opettamiseen peruskoulussa (A 986/1998). Sekä perus- että aineopinnoissa on kontaktiopetusta ja ne molemmat kestävät yhden vuoden. Opinnot suoritetaan rajallisten ryhmäkokojen takia kokonaisina opintovuosina, jolloin opintojaksoja ei voi hajauttaa eri
vuosille. Sivuaineen suorittaminen edellyttää opiskelijoilta vaadittavien turva-/ suojavarusteiden hankintaa sekä materiaalikustannuksiin osallistumista.

Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Anne Loikkanen 

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kohderyhmä: Sivuainehaussa opinto-oikeuden käsityötieteen opintoihin saaneet opiskelijat

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä