Oppaan Sivuaine: Kotitaloustiede, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kotitaloustieteen perus- (2330580) 25 op ja aineopinnot (2330680) 35 op

Kotitaloustieteen opinnoissa korostuu kestävän kehityksen mukainen toiminta. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleisnäkemys kotitaloustieteestä monialaisena tiedonalana ja tutkimuskohteena. Opiskelija ymmärtää kotitalouden toiminnan laaja-alaisuuden, sen vuorovaikutukset ympäristön kanssa ja kotitalouden voimavarojen merkityksen kotitalouksien hyvinvoinnissa. Opiskelija osaa suunnitella ja valmistaa ravitsemussuositusten mukaista ruokaa, käyttää kotitalouksiin soveltuvaa teknologiaa tekstiilien ja asunnon hoidossa ja
suunnitella ja toteuttaa kotitalouden voimavarat huomioon ottavia taloudellisia ja kotitalouden hyvinvointia edistäviä toimia ja palveluita.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kotitaloustieteen peruskäsitteistön ja teoreettiset perusteet ja opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja perustella pedagogisia ratkaisujaan kotitalousopetuksessa ravitsemuksen, asumisen sekä kuluttajakasvatuksen osa-alueilla. Opiskelijalla on myös valmius ja taito ohjata yksilöä tai ryhmää ruuan valintaan ja valmistukseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa kotitalousopetukseen soveltuvin keinoin ja hyödyntää vertaispalautetta, arvioida ja kehittää omaa osaamistaan sekä seurata alan kehitystä.

Perus- ja aineopinnot suorittanut opiskelija voi saada suoritettavana olevasta tutkinnosta riippuen opetettavan aineen tai aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun kotitalouden opetukseen (A 986/1998). Sekä perus- että aineopinnoissa on kontaktiopetusta ja ne molemmat kestävät yhden vuoden. Opinnot suoritetaan rajallisten ryhmäkokojen takia kokonaisina opintovuosina, jolloin opintojaksoja ei voi hajauttaa eri vuosille. Sivuaineen suorittaminen edellyttää opiskelijoilta materiaalikustannuksiin osallistumista, jokaisesta
ruuanvalmistusopintojaksosta kerätään oma materiaalimaksu.

 

Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Anne Loikkanen 

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kohderyhmä: Sivuainehaussa opinto-oikeuden kotitaloustieteen opintoihin saaneet opiskelijat

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä