Oppaan Sivuaine: Elämänkatsomustieto, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Elämänkatsomustieto (2310800) perusopinnot 26 op ja aineopinnot (2310850) 35 op

Elämänkatsomustieto on perusasteella ja lukiossa opetettava katsomusaine. Oppiaineena se on tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille ja niille uskontokuntiin kuuluville oppilaille, joille ei ole järjestetty oman uskonnon opetusta. Perustaltaan monipuolisena ja moniarvoisena oppiaineena elämänkatsomustieto pyrkii tukemaan ja edistämään oppilaiden henkilökohtaisen elämänkatsomuksen rakentumista ja kehittymistä. Elämänkatsomustiedon sivuaineessa on mahdollista suorittaa 26 op laajuiset perusopinnot tai 61 op laajuiset
perus- ja aineopinnot. Sekä perusopinnot että aineopinnot tarjoavat opiskelijalle pedagogisia ja tiedollisia perusvalmiuksia toimia elämänkatsomustiedon opettajana eri kouluasteilla. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa määritellä elämänkatsomustiedon lähtökohdat. Opiskelija omaa tiedolliset valmiudet ja osaa soveltaa tietojaan vuosiluokkien 1-6 elämänkatsomustiedon oppiaineen opetuksessa. Aineopinnot  suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa elämänkatsomustiedon opettamisessa tarvittavia pedagogisia ja tiedollisia taitoja erityisesti perusopetuksen ylempiä luokkia ja lukio-opetusta ajatellen. Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuutta
koskevan asetuksen (986/1998, 5§) tarkoittamat elämänkatsomustiedon opetettavan aineen opintoja vastaavat opinnot.

Perusopinnot ja aineopinnot sisältävät kaikille yhteisiä, pakollisia opintojaksoja sekä valinnaisia opintojaksoja aihealueittain. Aineopintojen kohdalla opintokokonaisuuden vastuuopettaja voi hyväksilukea myös muita, jo suoritettuja aihealueisiin sopivia opintojaksoja korvaamaan valinnaisia opintoja.

Opintokokonaisuus on vapaa sivuaine. Ilmoittautuminen opintojaksoille WebOodissa.


Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Anne Loikkanen 

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä