Oppaan Sivuaine: Alkukasvatus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Alkukasvatuksen (2310300) perusopintokokonaisuuden 25 op suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää vallitsevia opetussuunnitelmia kokonaisvaltaisesti. Opiskelijalla on hyvät valmiudet toteuttaa eheytettyä opetussuunnitelmaa esi- ja alkuopetuksessa. Hän tietää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehitykseen ja oppimiseen yhteydessä olevat keskeiset yksilölliset (esim. fyysinen, sosio-emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys, temperamentti- ja persoonallisuuspiirteet, motivaatio) ja ympäristötekijät (ryhmän ilmapiiri, opettajan ohjausvuorovaikutus, kodin, päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö). Opiskelija osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja taitoa lapsen kehityksen, oppimisen, opiskelun ja oppimisympäristöjen havainnoinnissa, seurannassa ja pedagogisessa arvioinnissa. Hän saa hyvät valmiudet soveltaa hankittuja tietoja, taitoja ja menetelmiä esiopetuksen oppimisenalueiden ja perusopetuksen 1-2. vuosiluokan oppiaineiden näkökulmasta ja hän saa kelpoisuuden jatkaa opintoja alkukasvatuksen aineopinnoissa (35 op). Alkukasvatuksen aineopinnot -kokonaisuutta ei järjestetä lukuvuonna 2020-21.

Lisätietoja ja opintoneuvonta: amanuenssi Anne Loikkanen 


Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kohderyhmä: Sivuainehaussa opinto-oikeuden alkukasvatuksen opintoihin saaneet opiskelijat

Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet -välilehdeltä -->alkukasvatuksen perusopinnot.