Oppaan Sivuaine: Aineenopettajan pedagogiset opinnot, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot
Subject Teacher’s Pedagogical Studies
Joensuun kampus

Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku, yleensä keväisin.


Sivuainekokonaisuudet näet Erilliset opintokokonaisuudet –välilehdeltä.

 

2310200 Aineenopettajan pedagogiset opinnot 60 op

(Kursiivilla merkityt opintojaksoparit suoritetaan samanaikaisesti)

2310210 Opettajan pedagogiset opinnot 25 op (suositellaan suoritettavaksi osaksi kandidaatin tutkintoa)

Pakolliset opintojaksot 25 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
2310212 Orientoituminen kasvatus-ja koulutusalalle 2 op
2310213 Orientoiva harjoittelu (H1) 3 op
2310216 Erityispedagoginen näkökulma oppimisen tukemiseen 5 op
2310231 Vuorovaikutus oppimis- ja koulutusympäristöissä 5 op

Lisäksi keskenään vaihtoehtoisia opintojaksoja 25 opintopisteen kokonaisuuteen:
2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op *(valinnainen)
2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op *(valinnainen)


2310230 Opettajan pedagogiset opinnot 35 op
(suositellaan suoritettavaksi osaksi maisterin tutkintoa)

Pakolliset opintojaksot 35 opintopisteen kokonaisuuteen:

2310214 Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi 3 op 
2310215 Perusharjoittelu (H2) 7 op
2310236 Monialainen opettajuus 5 op
2310234 Opetuksen eheyttäminen ja tutkiva opettajuus 3 op
2310235 Syventävä harjoittelu (H3) 7 op
2310237 Soveltava harjoittelu (H4) 5 op

Lisäksi keskenään vaihtoehtoisia opintojaksoja 35 opintopisteen kokonaisuuteen: 
2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op * (valinnainen)
2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op * (valinnainen)
2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op * (valinnainen)


*Valinnaisia opintojaksoja suoritetaan opettajan pedagogisiin opintoihin kaksi opintojaksoa yhteensä 10 op. Opintojakson Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus voi suorittaa vain ns. maisterivaiheessa.

 

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja, joiden erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. Asetus määrittää pedagogisten opintojen sisältöjä: pedagogiset opinnot ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä opintoja, jotka voivat suuntautua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin.

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtävien hoitamiseen eli lasten, nuorten ja aikuisten opettamiseen ja ohjaamiseen sekä kasvun tukemiseen eri oppilaitosmuodoissa riippumatta siitä, mille koulutusasteelle sijoittuviin opettajan tehtäviin opinnot ovat suuntautuneet.

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston järjestämät opettajan pedagogiset opinnot jakautuvat sisällöllisesti neljään teema-alueeseen: vuorovaikutus; oppiva yhteisö; osallisuus ja yhteiskunta; ilmaisu ja kulttuuri (ks. osaamistavoitteet teema-alueittain Joensuun kampuksen luokanopettajakoulutuksen kohdalta). Opinnoissa rakennetaan tiivis yhteys teoreettis-käsitteellisten opintojen ja ohjatun harjoittelun välille oppimistehtävien ja omien opetus- ja ohjauskokemusten reflektoinnin avulla. Ohjattua harjoittelua pedagogisissa opinnoissa on noin kolmasosa, ja se jakaantuu neljään eri harjoittelujaksoon. Ohjattua harjoittelua suoritetaan yliopiston harjoittelukoulussa (Joensuussa kaksi normaalikoulun toimipistettä: joista yksi sijaitsee kampusalueella (luokka-asteet 1-6 sekä luokka-asteet 7-9 ja lukio) ja toinen Rantakylässä tammikuusta 2019 lähtien (luokka-asteet esikoulu-9) ja muussa oppilaitoksessa koulutuksittain jonkin verran eriytyen, opetussuunnitelmassa täsmennetyllä tavalla. Opintoihin kuuluvien harjoittelujen osaamistavoitteista sekä niiden suorittamiseen liittyvistä asioista löydät enemmän tietoa WebOodista sekä Joensuun normaalikoulun verkkosivuilta.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on pedagogiset opinnot suoritettuaan edellytykset opettaa, ohjata ja kasvattaa iältään, taustoiltaan, tavoitteiltaan ja oppimisvalmiuksiltaan monenlaisia oppijoita koulutuksen tavoitteiden mukaisesti.  Opettajan pedagogiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetussuunnitelmien mukaista monipuolista ja eheyttävää opetusta ottamalla huomioon opetus- ja kasvatustyön eettisen perustan sekä oppilaiden ikäkauden, erilaisuuden ja kouluyhteisön asetta-mat vaatimukset. Hän tuntee opetuksen kasvatus-, kehitys- ja oppimispsykologiset sekä didaktiset perusteet ja osaa soveltaa niitä opetuksessaan. Opiskelija osaa käyttää pedagogisia vuorovaikutustaitoja monipuolisesti oppilaiden oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin sekä koulutuspolkujen tukemiseen, soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetustyössä sekä rakentaa ilmaisua ja luovuutta tukevia oppimisympäristöjä. Opiskelija on motivoitunut ja kykenevä arvioimaan ja kehittämään omaa työtään ja opetustyyliään luovasti ja tutkimusperustaisesti muuttuvan yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta.  Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä jaetun asiantuntijuuden periaatteiden mukaisesti sekä hallitsee sidosryhmäyhteistyön ja kasvatuskumppanuuden toimintamuotoja.


Aineenopettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku kerran vuodessa, yleensä keväisin. Opintoihin voivat hakeutua Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on oikeus suorittaa maisterin tutkinto pääaineenaan jokin seuraavista aineista: Suomen historia tai yleinen historia, suomen kieli tai kirjallisuus, englannin kieli ja kulttuuri, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, biologia, maantiede, läntinen teologia, ortodoksinen teologia, fysiikka, matematiikka, kemia tai tietojenkäsittelytiede. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vahvistaa valintaperusteet, hakuajan ja aloituspaikat pääaineittain vuosittain. Valinta aineenopettajan pedagogisiin opintoihin perustuu soveltuvuuskokeeseen, jossa arvioidaan opiskelijan edellytyksiä opettajan tehtävään. Aiempi opintomenestys ei vaikuta valintaan. Opiskelija voi hakeutua aineenopettajan pedagogisiin opintoihin haluamanaan opintovuonna. Suositeltavaa on kuitenkin hakea pedagogisten opintojen opinto-oikeutta ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja aloittaa opinnot toisen opintovuoden syksyllä. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin päättyy sen lukuvuoden lopussa, jonka kuluessa opiskelija on suorittanut maisterin tutkinnon.


Aineenopettajan pedagogiset opinnot suositellaan suoritettavaksi määriteltyjen kokonaisuuksien mukaisesti kandidaatin tutkintoon 25 op ja maisterin tutkintoon 35 op. 

Lisätietoja ja opintoneuvonta (sekä kokonaisuusmerkinnät): amanuenssi Anne Loikkanen 

Vastuuyksikkö: Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kohderyhmä: Opinto-oikeuden aineenopettajan pedagogisiin opintoihin saaneet