Oppaan Luokanopettajakoulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella järjestettävä luokanopettajakoulutus sisältää kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) ja maisterin tutkinnot (KM, 120 op), pääaineena kasvatustiede. Koulutuksen kandidaatti- ja maisteriopintoihin sisältyvät pakollisina yleiseen opettajankelpoisuuteen ja luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat sivuaineopinnot: opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). 

Sivuaineet: Luokanopettajakelpoisuuteen vaadittavien pakollisten sivuaineiden lisäksi opiskelija voi valita tutkintoonsa joko kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainetta tai yhden 60 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Sivuainevalinnoillaan opiskelija voi laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan haluamillaan sisältöalueilla. Valitsemalla 60 op laajuisen sivuaineen perusopetuksessa opetettavassa aineessa luokanopettajaopiskelija saa lisäksi laaja-alaisen opettajakelpoisuuden eli hän voi toimia kyseisessä aineessa aineenopettajana perusopetuksen vuosiluokilla 1-9.

OpeArt-painotus: Luokanopettajakoulutuksen opiskelija voi suunnata opintojaan taito- ja taideaineisiin eri vaiheissa opintojensa aikana valintansa mukaan. Kun opiskelija valitsee taito-ja taideaineisiin kuuluvia sivuaineita, suuntaa opinnäytetöitä taito-ja taidenaineiden teemaan sekä valitsee opintojaksoja OpeArt-tarjottimelta, hän saa tutkintotodistukseensa lisätietomerkinnän OpeArt-painotuksen suorittamisesta. Lisätietoja OpeArt-painotuksesta löytyy Skopen opintoyhteisöstä.

Opintoneuvonta, ohjaus ja kokonaisuusmerkinnät

Amanuenssi Anne Pitkänen, anne.pitkanen(at)uef.fi, 0294 45 2037

Vanhat Joensuun kampuksen opiskelijat sekä vuonna 2018 ja myöhemmin aloittaneet opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-N 

 

Amanuenssi Emma Hahl, emma.hahl(at) uef.fi, 050 3748499

Vanhat Savonlinnan kampuksen opiskelijat sekä vuonna 2018 ja myöhemmin aloittaneet opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan O-Ö 

 

Opintosihteeri

- Laura Al-Azzawi laura.al-azzawi(at)uef.fi, 0294 45 2049 28.5.2021 saakka

- Maija Mäki maija.maki(at)uef.fi 31.5.2021 alkaen

 

Kokonaisuusmerkinnät luokanopettajakoulutuksen pääaineopinnoista ja monialaisista opinnoista: loko.kokonaisuudet(at)uef.fi

Kokonaisuusmerkintää hakiessasi ilmoita nimesi, opiskelijanumerosi ja haettava opintokokonaisuus.

 

Tutkintojen tavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kandidaatin tutkinnon suorittanut tuntee kasvatustieteellisen alan keskeisiä tutkimuskohteita eli kasvatusta, koulutusta, oppimista ja ohjausta kuvaavat perusteet sekä niitä koskevaa teorianmuodostusta.

Opiskelija tunnistaa tieteellisen ajattelun ja arkiajattelun eron. Hän käyttää tieteellisiä työskentelytapoja kasvatustieteellisen alan kysymyksien ratkaisemiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Opiskelija kykenee lukemaan ja arvioimaan oman alansa tutkimustietoa.

Kandidaatintutkinnon suoritettuaan luokanopettajakoulutuksen opiskelija tunnistaa tutkivan opettajuuden perusteet. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan hyödyntäen ja soveltaen oppisisältöjä, pedagogisia malleja ja tieto- ja viestintäteknologiaa niin teoriaopinnoissa kuin koulutyön käytännön yhteyksissä.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneella on edellytykset menestyä maisteriopinnoissa. Hän on motivoitunut osaamisensa syventämiseen ja laajentamiseen.

 

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op

Maisterin tutkinnon suoritettuaan luokanopettajakoulutuksen opiskelija on saavuttanut kasvatustieteen hyvän tuntemuksen ja tutkintoon kuuluvien sivuaineiden perusteiden tuntemuksen. Hänellä on valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä soveltaen. Tutkinnon suorittaneella on hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön. Maisterin tutkinnon suorittaneella on valmiudet elinikäiseen oppimiseen sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen kasvatustieteessä.

 
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op


Luokanopettajakoulutuksessa  suoritetaan pakollisena sivuaineena perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Monialaiset opinnot tuovat esiin eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tieteen- ja taiteenalojen ominaisluonnetta. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella monitieteisesti opettamista, oppimista ja kasvatusta sekä soveltaa eri alojen tutkimustietoa opetuksen kehittämisessä. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetusta. Hän osaa soveltaa opetukseensa eri oppiaineiden sisällöllisiä ja pedagogisia perusteita sekä rakentaa yhteistyössä oppiaineita läpäiseviä ja integroivia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, sitoen ne elinikäiseen kasvun, kehityksen ja oppimisen kokonaiskontekstiin. Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia oppiaineiden oppimiseen ja opiskeluun liittyviä ongelmakohtia ja tuen tarpeita, ja osaa huomioida ne eriyttämällä opetusta. Hän pystyy hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä ja arviointikäytänteitä oppimisen tukemisessa.


Kaikkia monialaisia opintoja läpäiseviä sisältöjä ovat kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus, kestävä tulevaisuus, sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvo, tieto- ja viestintäteknologia sekä erilaisten oppijoiden ja tuen tarpeen näkökulma. Lisäksi opintojaksot sisältävät integroituja osuuksia.


Opintokokonaisuuteen kuuluu sekä kaikille yhteisiä (55 op) että valinnaisia (5 op) opintojaksoja. Monialaisten pakolliset opinnot rakentuvat neljästä teemasta: 1) vuorovaikutus, 2) oppiva yhteisö, 3) osallisuus ja yhteiskunta sekä 4) kulttuuri, toimijuus ja ilmaisu.

Monialaisten opintojen valinnaisten opintojaksojen opetustarjonta vaihtelee ja tarjonta vahvistetaan vuosittain opetusohjelman hyväksymisen yhteydessä. Varsinaisten monialaisten valinnaisten opintojen lisäksi opiskelija voi sisällyttää monialaisten valinnaiseksi opintojaksoksi muissakin yhteyksissä suoritettuja yliopistotasoisia opintojaksoja sillä edellytyksellä, että ne sopivat sisällöltään opintokokonaisuuteen:


• kansainvälisten opintojen tarjottimelle sijoittuvat opintojaksot
• muiden tiedekuntien opintojaksot
• vaihdossa tehdyt opinnot


Monialaisten valinnaisten opintojaksojen tulee liittyä johonkin perusopetuksessa opetettavaan oppiaineeseen tai eheyttävään oppimiskokonaisuuteen, niiden sisältöihin ja / tai pedagogiikkaan. Muiden kuin varsinaisten valinnaisten opintojaksojen sopivuudesta monialaisten opintojen kokonaisuuteen sovitaan monialaisten opintojen vastuuopettajan kanssa. Monialaisten valinnaisten opintojaksojen korvaavuutta haetaan sähköisellä AHOT-lomakkeella.


Osaamistavoitteet teema-alueittain

Vuorovaikutus
Opintojaksot käytyään opiskelija tunnistaa yksilön kehityksen merkityksen kasvatuksessa, opetuksessa, ohjauksessa ja oppimisessa. Hän osaa keskustella kokonaisvaltaisesti kasvusta ja oppimisesta, kasvatuksesta, opetuksesta ja ohjauksesta sekä kasvattajuudesta ja opettajuudesta. Opiskelija osaa kuvata ja käyttää kasvatustieteiden käsitteitä. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen kasvussa ja kasvatuksessa sekä opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja soveltaa vuorovaikutuksen eri ulottuvuuksia, muotoja ja keinoja pedagogisessa toiminnassa. Opiskelija ymmärtää opetussuunnitelman merkityksen opettajan työssä ja osaa käyttää opetussuunnitelmaa kasvatusta ja opetusta ohjaavana ja tukevana asiakirjana. Opiskelija tunnistaa tutkivan opettajuuden periaatteet, hän tunnistaa oppijan oppimisen ja kehityksen kannalta mielekkäitä tutkimuskohteita, osaa kehittää opetuskäytäntöä peilaten sitä teoriaan ja osaa käyttää kasvatustieteellistä tietoa käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön periaatteet ja oppimisteoreettiset lähtökohdat. Hän tunnistaa erilaiset oppimisen muodot ja kontekstit formaalin kouluoppimisen ohella.

Oppiva yhteisö
Opiskelija osaa toimia erilaisissa rooleissa eri ryhmissä, tiedostaen oman panoksensa merkityksen ryhmän toiminnalle. Opiskelija tunnistaa ja osaa huomioida yksilöiden tarpeita ja oppimisprosessin jatkumon ohjaamiseen liittyviä toimintatapoja yhteisöllisen oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa käyttää opetusteknologiaa yhteisöllisen oppimisen välineinä. Hän tunnistaa ryhmäilmiöitä ja rakentaa niistä tieteellistä ymmärrystä. Opiskelija tunnistaa moniammatillisen yhteistyön perusteita ja osaa selittää jaetun asiantuntijuuden merkityksen työyhteisössä.

Osallisuus ja yhteiskunta
Opiskelija osaa suunnitella omaa toimintaansa monitoimijaisessa ja monikulttuurisessa yhteisössä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskelija osaa erotella ammatillisen ja henkilökohtaisen roolinsa vaikuttajana yhteiskunnassa. Hän osaa tehdä päätöksiä ja valintoja kestävin ja eettisin perustein. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa oppijoita sekä muita kouluyhteisön toimijoita osallistavia toimintoja sekä tukea oppimisen ja koulutuspolkujen jatkuvuutta. Hän osaa asettaa tavoitteita sekä käyttää erilaisia työskentelytapoja oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Kulttuuri, toimijuus ja ilmaisu
Opiskelija hahmottaa monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja haasteita kasvatuksessa ja koulutuksessa osana kestävää tulevaisuutta. Opiskelija kykenee havainnoimaan ajankohtaisia maailmanlaajuisia ilmiöitä ja näiden yhteyksiä paikallisiin ilmiöihin sekä rakentamaan näistä oppijoiden kanssa erilaisia ilmaisumuotoja, joiden avulla ilmiöistä keskusteleminen on mahdollista. Opiskelija osaa verkostoitua eri alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Opiskelija ymmärtää oman eettisen vastuunsa ja osaa perustella oman toimintansa eettis-filosofisia lähtökohtia. Opiskelija osaa rakentaa yksilön hyvinvointia tukevia inklusiiviselle ja eheyttävälle periaatteelle perustuvia, ilmaisua ja luovuutta tukevia oppimisympäristöjä. Opiskelija osaa kehittää työtään tutkimusperustaisesti moniammatillisissa ja monikulttuurisissa työympäristöissä.