Oppaan Käsityönopettajakoulutus, 2020-21 tiedotYleinen kuvaus Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Käsityönopettajakoulutuksessa opiskelijan pääaine on käsityötiede, monimateriaalinen käsityö.  Käsityötieteen opinnoissa perehdytään käsityötuotteiden suunnitteluun, valmistukseen ja niiden opettamiseen sekä käsityötieteen tutkimukseen. Käsityötieteen pääaineopinnoissa opiskelija saa käsityöhön liittyviä tietoja ja taitoja, joita sovelletaan erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin, projekteihin tai uuden tiedon tuottamiseen monimateriaalisen käsityön eri osa-alueilla. Käsityötieteen tutkimusopinnot laajentavat ymmärrystä käsityöstä, perehdyttävät tutkimuksen tekemiseen ja opettavat hyödyntämään tieteellisen ajattelun välineitä ja tutkimustietoa omassa työskentelyssä. Opinnoissa painottuvat yhteisöllisyys, tutkiva ote ja asiantuntijuuden kehittyminen sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 

Käsityönopettajakoulutukseen sisältyy pakollisena sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot (60 op), joista 25 opintopistettä suoritetaan kandidaatin tutkintoon ja 35 opintopistettä maisterin tutkintoon. Opettajan pedagogiset opinnot antavat käsityönopettajan kelpoisuuden. Sivuainevalintansa mukaisesti opiskelija voi saada kelpoisuuden muiden aineiden opetustehtäviin perusasteella ja lukiossa tai aikuiskoulutustehtävissä. Käsityönopettajan tutkinto antaa myös muille aloille sopivia valmiuksia esimerkiksi käsityö- ja kasvatusalan tutkimus-, hallinto-, neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin sekä tehtäviin sosiaali- ja kulttuurialalle, tai median ja liike-elämän palvelukseen. Käsityönopettajalla on myös mahdollisuus suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja tohtorin tutkintoon. Koulutus perustuu tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin ja tekemiseen sekä niiden väliseen vuorovaikutukseen. 

 

Tavoitteena on, että opiskelijalla on hyvät valmiudet suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää käsityönopetusta ja käsityöalan työtehtäviä tutkimusperustaisesti. Opiskelija osaa ohjata projekteja, tehdä tiimityötä jaetun asiantuntijuuden periaatteella, hyödyntää teknologiaa sekä verkostoitua eri alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Opiskelija osaa soveltaa tieto-taitoaan toimiessaan kasvatusalan kehittäjänä ja asiantuntijana erilaisissa tehtävissä. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää käsityöalaan liittyvää tutkimusta sekä suunnitella ja toteuttaa käsityötieteellistä tutkimusta. 


Opintoneuvonta ja opintokokonaisuuksien sulkeminen:
amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi ja opintosihteeri Salla Martinsén, salla.martinsen(at)uef.fi